ORDRE EMO/75/2015, de 7 d'abril, de modificació de l'Ordre EMO/374/2014, de 3 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament del Programa integral de foment de l'emprenedoria emmarcat en el programa Catalunya Emprèn, i es fa pública la convocatòria anticipada per a l'any 2015 (DOGC núm. 6779, de 30.12.2014).

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
Rango de LeyOrdre

Atesa l’Ordre EMO/374/2014, de 3 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament del Programa integral de foment de l’emprenedoria emmarcat en el programa Catalunya Emprèn, i es fa pública la convocatòria anticipada per a l’any 2015 (DOGC núm. 6779, de 30.12.2014);

Atès l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; a proposta de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom; amb els informes previs de l’Àrea Jurídica de la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada del Departament d’Empresa i Ocupació, i en ús de les facultats que em són atribuïdes;

Per tot això exposat,

Ordeno:

Article 1

Es modifica l’article 2.5 de l’Ordre EMO/374/2014, de 3 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament del Programa integral de foment de l’emprenedoria emmarcat en el programa Catalunya Emprèn, i es fa pública la convocatòria anticipada per a l’any 2015 (DOGC núm. 6779, de 30.12.2014), que queda redactat de la manera següent:

“2.5 Aquesta dotació inicial es podrà ampliar, en funció de les disponibilitats pressupostàries, amb la resolució prèvia del/de la director/a general d’Economia Social, Cooperativa i Treball Autònom”.

Article 2

Es modifica el primer paràgraf de la base 2.2 de l’esmentada Ordre EMO/374/2014, que queda redactat de la manera següent:

“Les accions del Programa integral de foment de l’emprenedoria estan adreçades a persones en situació d’atur o ocupades. En tot cas, per als perceptors de prestacions es requerirà la inscripció prèvia com a demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya per tal d’accedir als serveis”.

Article 3

Es modifica el segon paràgraf la base 6.6, de l’esmentada Ordre EMO/374/2014, que queda redactat de la manera següent

“ Curriculum vitae del personal assessor/tècnic on consti la formació i l’experiència mínima de tres anys en assessorament i orientació a les persones emprenedores per a la creació d’empreses. Aquest currículum s’haurà de lliurar signat manualment i escanejat. Excepcionalment es tindran en compte la declaració signada pel responsable corresponent segons la qual estan en procés de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR