ORDRE EMO/381/2014, de 22 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a la Xarxa d'impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, i s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2015.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
Rango de LeyOrdre

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa el Programa de Garantia Juvenil a Catalunya que, promogut per l’Unió Europea, vol reduir l’atur juvenil amb ocupació de qualitat.

La Garantia Juvenil és un ampli model d’acció per a totes , que té com a principi bàsic assegurar la igualtat d’oportunitats per a les persones joves en el mercat de treball. Des de la Comissió Europea s’ha instat als països a actuar i comprometre’s a donar suport a partir de la Garantia Juvenil a aquest col·lectiu assignant un finançament extraordinari que es suma al finançament del Pla Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020. Aquests recursos extraordinaris per reforçar i incrementar els programes ocupacionals suposen una ocasió excepcional per apostar pel futur del nostre jovent.

El Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, impulsat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, presenta tot un seguit de mesures adreçades als diferents col·lectius que componen l’atur juvenil: les persones joves sense formació obligatòria ni qualificació; que no tenen una qualificació adequada a les necessitats del mercat de treball, i aquelles qualificades però sense experiència laboral, i se suma a la potenciació de polítiques i el desplegament d’actuacions ocupacionals i per a la joventut que ja s’estaven portant a terme.

La missió de la Garantia Juvenil és garantir que el jovent de més de 16 anys i menys de 25 anys, o els menors de 30 en cas de les persones joves amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, que no treballen, ni estudien, ni segueixen una formació, rebin una oferta d’ocupació de qualitat, educació continua, formació com a aprenents o un període de pràctiques, en un termini de quatre mesos després d’haver acabat l’educació formal o quedar en situació de desocupació.

El Govern de la Generalitat aposta i proposa treballar la Garantia Juvenil, transversalment i en xarxa, amb la participació dels agents socials, de les entitats juvenils i dels ens locals, i en coordinació entre els diferents departaments de la Generalitat.

En aquest marc, i per poder complir amb l’objectiu marcat es considera necessari disposar d’una Xarxa territorial que, propera a les persones joves, pugui impulsar, durant tot el període, el desenvolupament del Programa, especialment el que consisteix en informar i acompanyar en el seu accés al mateix a les persones joves.

Malgrat que la inscripció a la Garantia Juvenil parteix d’una presumible autonomia de la persona jove per inscriure’s, la Xarxa presencial donarà suport a la inscripció amb professionals que puguin recolzar el procés i informarà d’aspectes genèrics al voltant dels objectius i actuacions de la Garantia Juvenil a Catalunya, adequadament a l’autonomia de cada persona i el moment vital i professional en què es trobi especialment en casos de vulnerabilitat formativa i/o laboral, així com també davant del desconeixement per part del jovent dels sistemes i procediments o circuits oficials, la conveniència d’estar inscrits a les oficines de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya, o de l’existència d’aquest Programa específic.

Així, per a un primer període 2015 – 2017, s’ha determinat promoure una Xarxa d’impulsors del Programa, amb seu als punts del territori on hi ha més població en aquesta franja d’edat, on personal tècnic pugui donar l’atenció adequada al col.lectiu a qui s’adreça el Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Per aquest motiu, en el 2014, es publiquen les bases reguladores i la convocatòria anticipada per al 2015 de les subvencions per a la Xarxa d’impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, amb la voluntat que les convocatòries successives s’ajustin a la realitat del jovent d’acord amb l’experiència i els resultats que es vagin obtenint amb el Programa esmentat.

Vist el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, que estableix les disposicions comuns relatives als “Fons Estructurals i d’Inversió Europeus” i les disposicions generals relatives al FEDER, al FSE i al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de Pesca, i que deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell;

Vist el Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l’FSE i que deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell;

Vist el Reglament (UE) núm. 821/2014 de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, que desenvolupa disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm.1303/2013;

Vist el Reglament (UE) núm. 480/2014 de la Comissió, de 3 de març de 2014, que complementa el Reglament (UE) núm. 1303/2013;

Atès que el Pla Nacional d’implantació de la Garantia Juvenil, determina que, amb l’objectiu d’implementar els sistemes de Garantia Juvenil, Espanya posarà en marxa un Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POEJ) en el marc del Fons Social Europeu per al període de programació 2014-2020;

Vistes les Bases per l’estratègia d’ocupació juvenil a Catalunya 2014-2020;

Vista la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, que regula les bases del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i el procediment d’inscripció entre d’altres mesures;

Vista la Llei 17/2002, de 5 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i de creació del Servei d'Ocupació de Catalunya (DOGC núm. 3676, de 12.07.2002);

Vista la Llei 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 (DOGC núm. 6551, de 30.01.2014);

A aquesta Ordre li és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25.6.2006), i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (Llei de finances públiques de Catalunya) (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002); i l’article 92.7 el qual preveu la possibilitat de portar a terme convocatòries anticipades.

Vistos els informes de l’Àrea Jurídica d’Ocupació i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada, havent informat prèviament el Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm.1234, de 22.12.1989), i en ús de les facultats que em són conferides;

Per tot això,

Ordeno:

Article 1

Objecte

1.1 Aprovar les bases reguladores de les subvencions a la Xarxa d’impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (PGJC), les quals figuren a l’annex 1, d’aquesta Ordre.

1.2 Obrir la convocatòria anticipada per a la concessió de les subvencions per al 2015 i determinar la distribució territorial de la Xarxa d’impulsors del PGJC prevista a la base 2.2 de l’annex 1, d’aquesta Ordre.

Article 2

Aplicació pressupostària i import convocat

2.1 L'import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 2.432.000,00 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries 6204-D/460000107/331F/0000, 6204-D/461000103/331F/0000 i 6204-D/469000103/331F/0000 del pressupost del Servei d’Ocupació de Catalunya de l’exercici 2015.

Les actuacions previstes en aquesta Ordre podran ser elegibles a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu per al període 2014 - 2020, en el marc de l’Eix Prioritari 5 relatiu a la integració sostenible en el mercat de treball de les persones joves desocupades, que no participen en activitats d’educació ni formació, en el context de la Garantia Juvenil, amb una taxa de cofinançament del 91,89%.

2.2 L’import convocat es podrà ampliar mitjançant resolució del director o de la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya i, de conformitat amb l’import convocat, la distribució territorial prevista a l’annex 2, d’aquesta Ordre.

2.3 La concessió de les subvencions previstes en aquesta convocatòria està condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

Article 3

Entitats que poden participar en aquesta convocatòria

Poden participar en aquesta convocatòria les entitats locals de Catalunya, previstes en la base 2.1 a) de l’annex 1 d’aquesta Ordre, pertanyents als municipis i comarques relacionats a l’Annex 2 d’aquesta Ordre de distribució territorial de la Xarxa d’impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya per al 2015, d’aquesta Ordre, incloses les que no disposin d’un Punt d’Informació Juvenil o d’una Oficina jove de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ), però que acreditin en la memòria poder habilitar un espai adient per realitzar les actuacions previstes en aquesta Ordre.

Per a la determinació dels municipis i les comarques i les condicions de la distribució territorial de la Xarxa d’impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, s’han tingut en compte les dades relatives a la població de persones joves de 16 a 24 anys dels municipis de més de 10.000 habitants (Font: Padró municipal 2013. IDESCAT) tal i com consta a l’annex 2, d’aquesta Ordre.

Les entitats que participin en aquesta convocatòria han de tenir, o han de poder posar, a disposició de la Xarxa d’impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya l’equipament tecnològic suficient per a dur a terme les actuacions previstes a la base 6.1 de l’annex 1, d’aquesta Ordre. A la Guia de prescripcions tècniques es determinarà, si escau, l’equipament tecnològic necessari.

Article 4

Sol·licituds i termini de presentació

4.1 El termini de presentació de sol·licituds és de 40 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al D iari O ficial de la G eneralitat de C atalunya .

4.2 La memòria que s’ha de presentar en aquesta convocatòria, tal i com estableix la base 8.7 de l’annex 1, d’aquesta Ordre haurà de tenir el contingut...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR