ORDRE EMO/374/2014, de 3 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament del Programa integral de foment de l'emprenedoria emmarcat en el programa Catalunya Emprèn, i es fa pública la convocatòria anticipada per a l'any 2015.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
Rango de LeyOrdre

Catalunya és un país amb tradició i vocació emprenedora. Al llarg de la seva història ha comptat amb homes i dones capaços de generar nous negocis en tots els sectors que han contribuït al desenvolupament econòmic del país per convertir-lo en un dels territoris més dinàmics del sud d’Europa.

En el nou context que s’obre al segle XXI, amb una major interconnexió de l’economia a nivell internacional, la revolució tecnològica, l’increment de la competència i també la necessària correcció dels desequilibris produïts en els primers anys d’aquest segle, l’emprenedoria apareix com un factor clau per al progrés econòmic i social del conjunt del territori.

En aquest nou context les persones són, més que mai, l’element primordial, el motor de qualsevol activitat vital i, òbviament, de qualsevol activitat emprenedora. En el context de l’economia del coneixement, la persona emprenedora és aquella que aconsegueix convertir recursos en valor mitjançant la creativitat, la innovació i la capacitat d’alinear persones i recursos en un procés dirigit a la creació de béns i serveis d’interès per al mercat. Així podem definir la persona emprenedora com el principal agent de generació de riquesa.

Per tal de recuperar i augmentar la taxa d’activitat emprenedora a Catalunya hem d’impulsar i fomentar la creació, la consolidació i el creixement d’empreses de manera que s’estimuli, faciliti i simplifiqui l’inici i el desenvolupament de l’activitat emprenedora en col·laboració amb els agents implicats, per tal de millorar el teixit i la competitivitat de l’economia catalana.

Entre les actuacions a desenvolupar convé preveure mesures de motivació per tal que en un futur a mig o llarg termini disposem d’un nombre creixent de vocacions emprenedores.

Així mateix, cal garantir un suport directe a les persones emprenedores al conjunt del territori, i prestar un servei integral d’acompanyament i suport adaptat a les seves necessitats i que els hi faciliti l’accés als diversos serveis i recursos que les diferents administracions i altres entitats públiques i privades posen al seu abast.

En aquest sentit és vital alinear tots els actors i els recursos existents a Catalunya i emprar mecanismes de cooperació publicoprivada que permetin optimitzar els resultats obtinguts en el suport a les persones emprenedores, tot facilitant i simplificant l’inici de l’activitat econòmica i potenciant el seu desenvolupament i creixement.

Entre els objectius prioritaris de la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom cal destacar l’impuls, la promoció i el foment a la creació d'empreses amb la finalitat d’autoocupació a Catalunya, objectius que són concurrents amb les polítiques europees d'ocupació.

La proposta del Programa operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de Catalunya destaca que cal promoure el treball per compte propi, l’esperit empresarial i la creació d’empreses, incloent pimes i microempreses innovadores.

Vista l’Estratègia espanyola d’ocupació 2012-2014, que estableix mesures de suport a la creació d’empreses mitjançant activitats d’assessorament als emprenedors, accions encaminades a facilitar i millorar l’accés al finançament, i activitats formatives en el terreny de la creació d’empreses (Mesura no comuna de l’Eix 5 i que correspon al desenvolupament de la Mesura MN108 del Pla anual de la política d’ocupació per a 2013 i dels serveis d’emprenedoria que estableix el Pla de desenvolupament de les polítiques actives d’ocupació 2012-2014);

Vista l’Estratègia d’emprenedoria i ocupació jove 2013-2016;

Vist que el Pla de Govern 2013-2016 estableix l’objectiu de fomentar el treball autònom, l’emprenedoria i les petites i mitjanes empreses per a la promoció i la diversificació econòmica, element bàsic per a la creació d’ocupació;

Vist el Pla d’acció sobre emprenedoria 2020, amb l’objectiu de rellançar l’esperit emprenedor a Europa;

Vist el programa Catalunya Emprèn, que té per objectius fomentar l’esperit emprenedor i promoure la cultura d’empresa a Catalunya tot activant totes les activitats del país per crear noves empreses i generar ocupació; impulsar el canvi cultural en la societat i liderar l’impuls i la creació de noves empreses, com a garantia d’ocupació, creixement econòmic, cohesió social i territorial; i estimular, difondre, detectar, recolzar i acompanyar qualsevol iniciativa per crear empresa a Catalunya;

Vista l’experiència del Programa integral de foment de l’emprenedoria, emmarcat en el programa Catalunya Emprèn i desenvolupat durant 2013/2014 i, amb l’objectiu de continuar fomentant un entorn favorable per facilitar la creació d’empreses a Catalunya facilitant recursos i serveis, de manera integral, per tal que les persones emprenedores puguin crear, consolidar i fer créixer la seva empresa, el Departament d’Empresa i Ocupació vol regular aquest Programa i fer pública la convocatòria anticipada de concessió de subvencions per a 2015 de les accions relatives al suport a les persones emprenedores;

Atès el Reglament (UE) núm. 1304/2013, del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013, relatiu al Fons Social Europeu, i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1081/2006 del Consell;

Atès el Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s’estableixen disposicions comuns relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural y al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s’estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglamento (CE) 1083/2006 del Consell;

Vist que en els supòsits de cofinançament pel Fons Social Europeu la documentació justificativa haurà de complir els requisits que determinin les normes reguladores de les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de programació 2014-2020;

Vist que a aquestes bases els són aplicables el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol;

Atès l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; amb els informes previs de l'Àrea Jurídica d’Ocupació i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada; a proposta de la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, i d'acord amb les atribucions que m'han estat conferides;

Per tot això exposat,

Ordeno:

Article 1

Objecte

Fer pública la convocatòria anticipada per a l’any 2015 i aprovar les bases reguladores per presentar les sol·licituds per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament del Programa integral de foment de l’emprenedoria emmarcat en el programa Catalunya Emprèn (entitats col·laboradores de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom que constitueixen la xarxa Catalunya Emprèn).

Article 2

Aplicació pressupostària i import

2.1 L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 1.922.102,87 euros, ampliables fins 5.000.000,00 euros, distribuïts de la manera següent:

Línia A: 1.729.892,58 euros.

Línia B: 192.210,29 euros.

Les partides pressupostàries dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2015 per aquesta convocatòria anticipada són les IU0802D/460.0001/661 i IU0802D/482.0001/661.

2.2 La concessió de les subvencions previstes en aquesta convocatòria està condicionada a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat de 2015 i a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de la concessió.

2.3 Aquestes subvencions es poden reduir parcialment o totalment abans que no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, d’acord amb l’article 92.g) bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

2.4 Les actuacions previstes en aquesta Ordre podran estar cofinançades pel Programa operatiu que s’aprovi en el marc de l’objectiu d’Inversió en creixement i ocupació per al període 2014-2020 del Fons Social Europeu amb un cofinançament del 50%.

2.5 Aquesta dotació inicial es podrà ampliar un cop s’aprovi el Programa operatiu en el marc de l’objectiu d’Inversió en creixement i ocupació per al període 2014-2020 del Fons Social Europeu i s’ampliï la dotació pressupostària corresponent, amb la resolució prèvia del/de la director/a general d’Economia Social, Cooperativa i Treball Autònom.

2.6 La distribució inicial d’imports de les partides pressupostàries de les dues línies podrà ser redistribuïda en atenció al desenvolupament i les necessitats del procediment de concurrència competitiva, d’acord amb la base 7.4.

Article 3

Sol·licituds i termini de presentació

3.1 El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC

3.2 Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans que especifica la base 6.

Article 4

Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per dictar la resolució, el termini per a la finalització del procediment, el mitjà de notificació i el règim de recursos els estableix la base 9

Disposició addicional primera

Estudis d’impacte

El Departament d'Empresa i Ocupació podrà dur a terme un estudi d’impacte sobre els resultats derivats de les subvencions a les quals els sigui d’aplicació aquesta Ordre i d’acord amb els objectius previstos.

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR