ORDRE EMO/274/2015, de 31 d'agost, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
Rango de LeyOrdre

El Decret 174/2015, de 3 d’agost, ha disposat la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya (DOGC núm. 6927, de 4.8.2015), que tindran lloc el diumenge 27 de setembre de 2015.

El Decret 176/2015, de 4 d’agost, de normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015 (DOGC núm. 6928, de 5.8.2015), regula, als articles 24 i 25, els permisos laborals per als treballadors i treballadores d’empreses privades i del personal al servei de l’Administració; i a la disposició final primera autoritza el conseller d’Empresa i Ocupació per dictar les disposicions oportunes per al seu desplegament i execució, en l’àmbit de les seves competències.

Segons el que disposa l’article 13 del Reial decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals (BOE núm. 92, de 17.4.1999), i als efectes de l’article 37.3.d) del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors (BOE núm. 75, de 29.3.1995), i dels articles 28.1, 72, 76.4 i 78.4 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral (BOE núm. 147, de 20.6.1985), amb les modificacions corresponents;

D’acord amb el que disposen l’Estatut d’autonomia de Catalunya; la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i en virtut de la disposició final primera del Decret 176/2015, de 4 d’agost, de normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015,

Ordeno:

Article 1

Permís a les persones treballadores que el dia de les eleccions no gaudeixen del descans setmanal

1.1 El diumenge dia 27 de setembre de 2015 les empreses han de concedir a les persones treballadores que tinguin la condició d’electores i que no gaudeixin en aquesta data del descans setmanal previst a l’article 37.1 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, un permís de com a màxim quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui perquè puguin exercir el seu dret al vot en les eleccions al Parlament de Catalunya de 2012.

1.2 El permís esmentat té caràcter de no recuperable i es retribueix amb el salari...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR