ORDRE EMO/204/2015, de 23 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
Rango de LeyOrdre

En els anys 2013 i 2014, mitjançant la publicació de l’Ordre EMO/210/2013, de 2 de setembre i l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol, el Servei d’Ocupació de Catalunya ha impulsat el Programa Treball i Formació adreçat a les persones en situació d’atur que han exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació. Aquest és un programa mixt de treball i formació que consisteix a millorar la qualificació professional de les persones en situació d’atur mitjançant l’experiència laboral derivada del contracte de treball subvencionat i la formació professionalitzadora que han de rebre les persones participants durant el contracte de treball.

Aquest Programa permet tractar de manera diferenciada les persones amb dificultats de col·locació segons les seves necessitats d’experiència i qualificació adreçant-se a col·lectius específics.

El Programa preveu una distribució territorial dels recursos econòmics que garanteix la destinació de les subvencions d’acord amb la incidència del col·lectiu a qui s’adreça el programa.

En aquests exercicis, l’experiència en l’impuls del Programa Treball i Formació adreçat a les persones en situació d’atur que, com a conseqüència de la crisi econòmica d’aquests darrers anys, han incrementat el període d’inactivitat fins a deixar de percebre la prestació per desocupació i/o el subsidi, ha resultat positiva tant per l’acollida per part d’entitats locals sol·licitants com pel nombre de contractes formalitzats.

De l’experiència, interessa remarcar la necessitat d’una acurada planificació dels projectes a presentar per aconseguir l’objecte de la subvenció, la millora de la qualificació professional de les persones destinatàries del Programa, i la correcta justificació de la subvenció destinada. L’acció formativa inherent al Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur que han exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi, acompanya l’acció d’experiència laboral i permet obtenir l’acreditació parcial acumulable d’un certificat de professionalitat. L’èxit d’aquesta articulació només s’aconsegueix amb una acurada planificació per part de l’administració local, prèvia a la sol·licitud de la subvenció. S’ha de conjuminar l’oportunitat del projecte d’interès públic i social i l’oferta de formació per a l’obtenció de certificats de professionalitat en el territori mitjançant entitats de formació acreditades per a la seva impartició, així com l’ajustament també, en la selecció de les persones destinatàries, de l’acompliment dels requisits necessaris per a la contractació laboral i, sobretot, els obligats per accedir a la formació planificada segons la normativa reguladora dels certificats de professionalitat, en especial la formació prèvia d’accés si es tracta de formació de nivell 2 o 3. El Servei d’Ocupació de Catalunya, mitjançant les oficines de Treball, pot participar en la planificació verificant l’existència de persones amb el perfil adient al projecte en el col·lectiu destinatari del Programa.

En aquest sentit, s’ha considerat necessari consolidar el Programa amb una revisió de les bases. La nova redacció permet preveure i planificar les convocatòries per a la concessió de les subvencions en els propers exercicis; facilita a les entitats beneficiàries de les subvencions la sol·licitud i notificació de la resolució per mitjans simplificats i electrònics; introdueix millores d’organització i l’ampliació d’alguns terminis dins del procediment; facilita les mesures de publicitat; i determina clarament les despeses subvencionables de cadascuna de les accions subvencionables, facilitant la justificació econòmica. S’ha revisat també l’import mitjà per persona participant que s’assigna en l’atorgament de la subvenció de l’acció formativa, ajustant-lo als projectes presentats en els dos exercicis anteriors.

Finalment, s’ha eliminat l’edat preferent en el nom del Programa per poder adaptar, en cada convocatòria, el Programa Treball i Formació a les persones en situació d’atur no perceptores de prestació i/o subsidi d’acord amb el que pugui determinar el Govern de la Generalitat de Catalunya per donar prioritat als col·lectius més desfavorits.

Vista la Llei 17/2002, de 5 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i de creació del Servei d'Ocupació de Catalunya (DOGC núm. 3676, de 12.07.2002);

A aquesta Ordre li és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25.6.2006), i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002);

Vista la Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015,

Vista la reunió de la LX Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals que va tenir lloc el dia 13 d’abril de 2015, mitjançant la qual es distribueixen territorialment les subvencions de l’àmbit laboral finançades a càrrec dels pressupostos generals de l’Estat,

Vistos els informes de l’Àrea Jurídica de la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada, havent-ne informat prèviament al Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya, a proposta de la persona titular de la direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya i en ús de les facultats que em són conferides d’acord amb l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 1234, de 22.12.1989);

Per tot això,

Ordeno:

Article 1

Objecte

1.1 Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del programa de Treball i Formació que integra accions formatives i experiència laboral, adreçat a persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi i accions de coordinació i prospecció d’empreses per afavorir-ne la inserció laboral i millorar la seva ocupabilitat.

1.2 Obrir la convocatòria per a l’any 2015 que, per aquest any, s’adreça prioritàriament a aturats de 45 o més anys, i determinar, d’acord amb l’annex 6 d’aquesta Ordre, la distribució territorial prevista a la base 2.2 de l’annex 1 d’aquesta Ordre, que indica els contractes de treball preassignats a cada ajuntament o consell comarcal.

1.3 El procediment per a la concessió de les actuacions subvencionades és el reglat.

Article 2

Aplicació pressupostària i import convocat

2.1 L'import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 20.642.500,00 euros, amb càrrec a de les partides pressupostàries 6204/D/460.0001.02/331F/0000, 6204/D/461.0001.02/331F/0000, 6204/D/469.0001.03/331F/0000 i 6204/D/481.0001.03/331F/0000 del pressupost del Servei d’Ocupació de Catalunya per a l’any 2015.

2.2 La distribució inicial d'imports de les partides pressupostàries podrà ser modificada en atenció al desenvolupament i les necessitats de cada programa.

2.3 Aquests imports es podran ampliar mitjançant resolució de la persona titular de la direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya.

2.4 Aquestes subvencions estan finançades pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social mitjançant la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals, amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat. La resolució d’atorgament d’aquestes subvencions està condicionada a la disponibilitat pressupostària suficient per a aquesta finalitat, atès que correspon a programes acordats a la reunió de la LX Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals que va tenir lloc el dia 13 d’abril de 2015, mitjançant la qual es distribueixen territorialment les subvencions de l’àmbit laboral finançades a càrrec dels pressupostos generals de l’Estat. En conseqüència, per aquesta convocatòria 2015 no seran d’aplicació les referències al Fons Social Europeu que contenen les bases d’aquesta Ordre.

Article 3

Entitats beneficiàries

Poden participar en aquesta convocatòria les administracions locals de Catalunya, previstes en la base 2.1 de l’annex 1 d’aquesta Ordre, d’acord amb la relació de l’annex 6 de distribució territorial del Programa Treball i Formació, adreçat a persones en situació d’atur, de 45 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi, per al 2015.

Article 4

Persones destinatàries

Per aquesta convocatòria, d’acord amb la base 5 de l’annex 1 d’aquesta Ordre, les accions d’experiència laboral i les accions formatives s’han d’adreçar prioritàriament a les persones de 45 anys o més inscrites en el Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupats. Excepcionalment, si no hi ha col·lectiu de majors de 45 anys, podran participar-hi persones menors d’aquesta edat que igualment hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació.

Article 5

Sol·licituds i termini de presentació

5.1 El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

5.2 Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans a què fa referència la base 9 de l’annex 1 d’aquesta Ordre.

5.3 Els requisits per presentar sol·licituds i la manera d’acreditar-los estan recollits en la base 3 de l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Article 6

Termini d’execució

Les accions d’experiència laboral i formatives subvencionables previstes a la present convocatòria hauran de finalitzar com a màxim el 15 d’abril de 2016. En conseqüència, els contractes d’experiència laboral han d’iniciar-se, com a màxim, el 16 d’octubre de 2015.

Les accions de coordinació i prospecció d’empreses subvencionables previstes a la present convocatòria s’hauran d’iniciar, com a màxim, el 16 d’octubre de 2015 i finalitzar, com a màxim, el 15 de maig de 2016.

Article 7

Òrgan...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR