ORDRE EMC/75/2017, de 4 de maig, sobre l'atorgament dels guardons del turisme de Catalunya, convocatòria 2017.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament d'Empresa i Coneixement
Rango de LeyOrdre

L'article 171.f) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en relació amb l'article 114, estableix que correspon a la Generalitat de Catalunya, mitjançant els seus òrgans competents, la fixació dels criteris, la regulació de les condicions i l'execució i el control de les línies públiques de suport i de promoció del turisme.

El Decret 241/2005, de 8 de novembre, pel qual es regulen els guardons del turisme (DOGC núm. 4507, de 10.11.2005), estableix el reconeixement per l'esforç i la dedicació en favor del turisme.

Les competències en matèria de turisme li corresponen al Departament d'Empresa i Coneixement i, entre les funcions de la Direcció General de Turisme, s'inclou la de dissenyar, coordinar i executar les polítiques per al foment de la competitivitat del sector turístic, la innovació i la qualitat dels productes turístics de Catalunya.

Les Nacions Unides han declarat 2017 l'Any internacional del turisme sostenible per al desenvolupament, per això Catalunya, com a destinació líder en l'àmbit turístic, té la responsabilitat de continuar impulsant els canvis en el model de gestió, tant pública com privada, i prioritzar accions pensades des de i per a la sostenibilitat del model, per mantenir el seu posicionament i millorar la destinació de residents i visitants.

És per això que enguany, i pel que fa a l'atorgament dels guardons del turisme, es valoraran de forma particular les actuacions que tinguin en compte i siguin respectuoses amb la sostenibilitat, en tots els seus aspectes, i les que ajudin a entendre la rellevància d'actuar amb criteris sostenibles, amb les oportunitats i els reptes que això comporta, tant en l'àmbit econòmic, social i ambiental.

Per tot això exposat,

Ordeno:

Article 1

Objecte

Fer pública la convocatòria per a la concessió dels guardons del turisme de Catalunya per a l'any 2017 d'acord amb les bases reguladores que figuren a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2

Sol·licituds i termini de presentació

2.1 El termini de presentació de candidatures finalitza el 8 de juny de 2017, inclòs.

2.2 Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans que especifica la base 4 de l'annex d'aquesta Ordre.

Article 3

Òrgan competent per a la concessió dels guardons

El conseller d'Empresa i Coneixement és l'òrgan competent per a la concessió dels guardons del turisme de Catalunya.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 4 de maig de 2017

Jordi Baiget i Cantons

Conseller d'Empresa i Coneixement

Annex

Bases reguladores per a l'atorgament dels guardons del turisme de Catalunya per l'any 2017

Base 1

Objecte i finalitat

1.1 L'objecte d'aquestes bases és regular l'atorgament dels guardons del turisme de Catalunya.

1.2 La finalitat dels guardons del turisme de Catalunya és reconèixer l'esforç i la dedicació de persones, empreses i institucions públiques i privades en favor del turisme, i servir d'instrument per estimular comportaments professionals i actuacions individuals o col·lectives que col·laborin a millorar la imatge turística de Catalunya i dels seus serveis turístics.

1.3 Tipus de guardons.

1.3.1 La Medalla del Turisme de Catalunya és el reconeixement a la persona física que, amb el seu esforç i dedicació, ha contribuït de manera especial a la promoció del turisme amb la prestació de serveis rellevants al sector, en qualsevol dels seus aspectes o modalitats, o bé hagi contribuït amb la seva exemplaritat professional i la seva cooperació als interessos turístics de Catalunya i al posicionament internacional de la destinació.

1.3.2 El Diploma Turístic de Catalunya és el reconeixement a la institució, la corporació, l'entitat o l'establiment que hagi destacat per la seva activitat en favor del foment del turisme a Catalunya i a la internacionalització de la nostra destinació.

1.4 Categories dels guardons.

En la convocatòria d'enguany es lliurarà una Medalla del Turisme o un Diploma Turístic de Catalunya, en funció de si el reconeixement és per...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR