ORDRE EDU/97/2020, de 18 de juny, per la qual s'estableix el currículum del perfil professional del programa de formació i inserció d'Auxiliar d'operacions en aeroports.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Educacio
Rango de LeyOrdre
DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ
ORDRE EDU/97/2020, de 18 de juny, per la qual s'estableix el currículum del perfil professional del
programa de formació i inserció d'Auxiliar d'operacions en aeroports.
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, estableix a l'article 62 que el Departament d'Educació ha de facilitar itineraris
de formació professional inicial adaptats als diferents ritmes i possibilitats d'aprenentatge, amb una
organització flexible de l'oferta i dels horaris que permeti les adaptacions i les mesures necessàries per fer
efectiu el principi d'inclusió.
El Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, va regular els aspectes específics de la Formació Professional Bàsica
dels ensenyaments de formació professional del sistema educatiu, va aprovar catorze títols professionals
bàsics, va fixar els currículums bàsics i va modificar el Reial decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre
expedició de títols acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments establerts a la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d'educació.
La disposició addicional quarta del Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, preveu, per donar continuïtat a
l'alumnat amb necessitats educatives especials i respondre a col·lectius amb necessitats específiques, la
possibilitat d'establir i autoritzar altres ofertes formatives de formació professional adaptades a les seves
necessitats que podran incloure mòduls professionals d'un títol de formació professional bàsica i altres mòduls
de formació apropiats per adaptar-se a les seves necessitats. Així mateix, estableix que quan s'ofereixin
mòduls inclosos en un títol professional bàsic, el fet de superar-los té un caràcter acumulable per a l'obtenció
del títol esmentat.
Mitjançant la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, es va establir l'estructura dels Programes de Formació
i Inserció (PFI).
Els PFI, que són voluntaris i duren un curs acadèmic, estan adreçats als joves d'entre 16 i 21 anys que no han
assolit el títol d'ESO i que en el moment d'iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni
participin en altres accions de formació. La finalitat d'aquests programes és, per una banda, proporcionar-los la
possibilitat de tornar al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional i, d'altra banda,
l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball. Els PFI s'adscriuen a quinze famílies
professionals, una de les quals és el transport i manteniment de vehicles.
S'estableix una durada determinada d'aquest programa a fi i efecte d'assajar-lo, valorar-lo i si fos el cas
establir-lo amb caràcter permanent, mitjançant la normativa corresponent.
Per tot l'exposat, i per tal d'establir el currículum del perfil professional del programa de formació i inserció
d'auxiliar d'operacions en aeroports, de la família professional de transport i manteniment de vehicles.
Ordeno:
-1 Objecte
L'objecte d'aquesta Ordre és establir el currículum del perfil professional del programa de formació i inserció
d'Auxiliar d'operacions en aeroports.
-2 Identificació del perfil professional
2.1 Els elements d'identificació del perfil professional s'estableixen a l'apartat 1 de l'annex d'aquesta ordre.
2.2 El perfil professional d'Auxiliar d'operacions en aeroports s'indica a l'apartat 2 de l'annex.
2.3 La relació de les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de
Catalunya que són el referent del perfil professional d'Auxiliar d'operacions en aeroports i la relació amb les
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8163 - 26.6.20201/79 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20175052-2020
qualificacions i unitats de competència del Catàleg nacional de qualificacions professionals, s'especifiquen a
l'apartat 3 de l'annex.
2.4 El camp professional del perfil professional s'indica a l'apartat 4 de l'annex.
-3 Currículum
3.1 Els objectius generals del perfil professional s'estableixen a l'apartat 5.1 de l'annex.
3.2 Aquest perfil professional s'estructura en els mòduls formatius generals, mòduls formatius professionals i
accions de seguiment i d'orientació que s'indiquen a l'apartat 5.2 de l'annex.
3.3 Els elements de descripció són: els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i els seus continguts i
estan fixats a l'apartat 5.3.
3.4 En aquest apartat s'estableix també la durada de cada mòdul formatiu i, si escau, de les seves unitats
formatives corresponents.
3.5 Els elements de referència per a l'avaluació de cada mòdul formatiu són els resultats d'aprenentatge, els
criteris d'avaluació i els continguts.
-4 Espais
Els espais requerits per al desenvolupament del currículum d'aquest perfil professional s'estableixen a l'apartat
6 de l'annex.
-5 Professorat
Els requisits de professorat es regulen a l'apartat 7 de l'annex.
-6 Correspondències
6.1 La correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que integren el currículum
d'aquest perfil professional per a la seva convalidació es regula a l'apartat 8.1 de l'annex.
6.2 La correspondència dels mòduls professionals que conformen el currículum d'aquest perfil professional amb
les unitats de competència per a la seva acreditació es fixa a l'apartat 8.2 de l'annex.
-7 Vigència
7.1 Aquesta Ordre serà vigent des de l'inici del curs acadèmic 2020-2021 fins a la fi del curs acadèmic 2023-
2024.
7.2 La direcció general competent pot adequar el currículum a les característiques dels alumnes amb
necessitats educatives especials i pot autoritzar la reorganització de les unitats formatives, tot respectant els
mòduls formatius establerts, en el cas de persones individuals i de centres educatius concrets, respectivament.
Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat
amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu,
davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8163 - 26.6.20202/79 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20175052-2020
Barcelona, 18 de juny de 2020
Josep Bargalló Valls
Conseller d'Educació
Annex
1. Identificació del perfil professional
1.1 Denominació: Auxiliar d'operacions en aeroports
1.2 Codi: TM03
1.3 Nivell: Programes de formació i inserció
1.4 Durada: 1000 hores
1.5 Família professional: Transport i manteniment de vehicles
2. Perfil professional
2.1 Competència general
Realitzar operacions auxiliars d'atenció a passatgers, de tractament d'equipatges i mercaderies en terminals
d'aeroports, així com d'assistència a aeronaus en rampa, seguint les instruccions rebudes, amb la qualitat
requerida, donant resposta a les necessitats de les persones amb discapacitat, aplicant la normativa vigent,
incorporant els principis d'accessibilitat universal, respectant les mesures de seguretat operacional, i complint
el pla de prevenció de riscos laborals i mediambientals.
2.2 Competències del perfil professional
a) Realitzar activitats auxiliars d'assistència a passatgers i passatgeres, tenint en compte els requeriments dels
passatgers i passatgeres amb mobilitat reduïda o discapacitats.
b) Efectuar activitats auxiliars de preparació i manteniment d'equips utilitzats en la manipulació d'equipatges i
mercaderies.
c) Realitzar activitats auxiliars de preparació, classificació, lliurament i carreteig d'equipatges, aplicant les
tècniques requerides i actuant sota normes de seguretat.
d) Realitzar activitats auxiliars de recepció, manipulació i carreteig de mercaderies, aplicant les tècniques
requerides i actuant sota normes de seguretat.
e) Operar amb els equips i mitjans per efectuar l'assistència auxiliar d'aeronaus, aplicant les tècniques
requerides i actuant sota normes de seguretat.
f) Seleccionar i aplicar els equips de desglaç/antigel a utilitzar, seguint els procediments establerts i actuant
sota normes de seguretat.
g) Realitzar operacions de càrrega i descàrrega de l'aeronau d'acord amb les mesures de seguretat operacional
i les normes de prevenció de riscos laborals i d'impacte mediambiental.
h) Realitzar activitats auxiliars de manipulació de passarel·les, aplicant les tècniques requerides i actuant sota
les normes de seguretat.
i) Atendre el client, subministrant informació sobre la localització i característiques dels productes, demostrant
interès i preocupació per resoldre satisfactòriament les seves necessitats i aplicant, en el seu cas, tècniques
protocolitzades per a la resolució de queixes.
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8163 - 26.6.20203/79 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20175052-2020

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba