ORDRE ECO/83/2015, de 27 de març, per la qual s'implanten i es reconeix la implantació de diversos estudis oficials de màster universitari a les universitats públiques i privades de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
Rango de LeyOrdre

La programació universitària de Catalunya, aprovada per la Resolució de 23 d’abril de 2014 per al curs 2014-2015, preveu la implantació i el reconeixement de la implantació dels estudis oficials de màster universitari a les universitats públiques i privades de Catalunya.

Atès que s’han produït canvis substancials que afecten la naturalesa i els objectius de diversos màsters universitaris, implantats en cursos acadèmics anteriors, s’han verificat de nou aquests estudis. En conseqüència, cal dur a terme la implantació dels nous estudis verificats, la qual cosa comporta la supressió dels estudis implantats, anteriorment.

Atès que s’han produït supressions de màsters universitaris, de cursos anteriors en les universitats del sistema universitari de Catalunya derivades de la programació universitària de Catalunya, s’han incorporat els canvis en aquesta Ordre.

De conformitat amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats; la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya; el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials; el Reial decret 557/1991, de 12 d’abril, sobre creació i reconeixement d’universitats i centres universitaris; el Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regula la Programació universitària de Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i de reordenació de centres docents universitaris i d’implantació d’ensenyaments; els estatuts de les universitats públiques i les normes d’organització i funcionament de les universitats privades de Catalunya, a proposta dels consells de govern i l’informe favorable dels consells socials de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona i la Universitat Rovira i Virgili i amb l’acord dels òrgans de govern de la Universitat Ramon Llull, la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, i a proposta del director general d’Universitats,

Ordeno:

Article 1

S’implanten i es reconeix la implantació de diversos estudis oficials de màster universitari, per al curs 2014-2015, als centres corresponents de les diferents universitats públiques i privades catalanes que s’indiquen a l’apartat 1 de l’annex 1 d’aquesta Ordre.

S’informa dels màsters universitaris implantats que habiliten per a l‘exercici d’una professió regulada, que s’indiquen a l’apartat 2 de l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Article 2

S’inicia la supressió de diversos estudis oficials de màster universitari, implantats en cursos acadèmics anteriors de les diferents universitats públiques i privades catalanes, que s’indiquen a l’annex 2 d’aquesta Ordre.

Disposició addicional

Una vegada establert el caràcter oficial dels títols a què fa referència l’article 1, el rector o la rectora de les diferents universitats sol·licitarà, a la persona titular del departament competent en matèria d’universitats, l’autorització d’inici d’activitats d’aquests estudis, a l’empara de la normativa vigent, amb efectes des de la seva impartició.

Disposició transitòria

La supressió dels estudis de l’annex 2 serà progressiva i, en tot cas, es garantirà el dret de l’estudiantat a finalitzar els ensenyaments d’acord amb el pla d’estudis amb el qual els van iniciar, amb un rendiment acadèmic ordinari, més les convocatòries addicionals previstes a la normativa vigent.

Barcelona, 27 de març de 2015

Andreu Mas-Colell

Conseller d’Economia i Coneixement

Annex 1

 1. Implantació de màsters universitaris oficials, per al curs 2014-2015

  Denominació del màster UR* Centre responsable
  Comunicació especialitzada, especialitat en comunicació científica, especialitat en comunicació cultural, especialitat en comunicació social UB Facultat de Filologia
  Creació artística contemporània UB Facultat de Belles Arts
  Espanyol com a llengua estrangera en àmbits professionals UB Facultat de Filologia
  Estudis avançats en literatura espanyola i hispanoamericana UB Facultat de Filologia
  Estudis jurídics avançats, especialitat en dret públic, especialitat en dret privat, especialitat en dret internacional, especialitat en dret econòmic internacional, especialitat en dret processal, especialitat en dret europeu i especialitat en dret penal UB Facultat de Dret
  Estudis llatinoamericans UB Facultat
  ...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR