ORDRE ECO/319/2014, de 15 d'octubre, per la qual s'aprova l'adscripció de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya a la Universitat de Barcelona i la implantació de l'estudi universitari oficial de grau en seguretat.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
Rango de LeyOrdre

L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya es va crear mitjançant la Llei 10/2007, de 30 de juliol, de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, com una entitat autònoma de caràcter administratiu, adscrita al departament competent en matèria de seguretat pública, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, per al compliment de les seves finalitats.

La Programació universitària de Catalunya per al curs 2014-2015, aprovada mitjançant la Resolució de 23 d’abril de 2014, inclou la implantació de l’estudi oficial de grau en seguretat, a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

De conformitat amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats; la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya; el Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a universitats públiques de centres docents d’ensenyament superior; el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials; el Reial decret 557/1991, de 12 d’abril, sobre creació i reconeixement d’universitats i centres universitaris i els Estatuts de la Universitat de Barcelona, a proposta del Consell de Govern i amb l’informe favorable del Consell Social de la Universitat de Barcelona, i a proposta del director general d’Universitats,

Ordeno:

Article 1

S’aprova l’adscripció a la Universitat de Barcelona de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb seu a la ctra. C-17 Barcelona - Ripoll, km 13,5, de Mollet del Vallès.

Article 2

S’implanta l’estudi oficial de grau en seguretat, amb les mencions següents: menció en seguretat internacional i menció en seguretat corporativa, a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, en col·laboració amb la Facultat de Dret d’aquesta Universitat.

Article 3

L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya es regirà pel que disposen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats; la Llei 1/2003, de 19 de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR