ORDRE CLT/197/2013, de 25 de juliol, de modificació de l'Ordre CLT/361/2011, de 2 de desembre, dels premis Pompeu Fabra.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Cultura
Rango de LeyOrdre

L’Ordre CLT/361/2011, de 2 de desembre, regula els premis Pompeu Fabra. Aquests premis tenen l’objectiu de reconèixer la tasca de persones o entitats en la projecció social de la llengua catalana en diferents àmbits i, fent públic aquest reconeixement, fomentar l’acció de la societat civil en l’impuls del català en els sectors de regulació privada.

Els premis Pompeu Fabra van ser creats per l'Ordre VCP/460/2008, de 28 d'octubre, la qual es va modificar mitjançant l'Ordre VCP/454/2010, de 10 de setembre.

Ara es creu convenient modificar l’Ordre 361/2011, de 2 de desembre, per establir el caràcter biennal dels premis. També es precisa en l’article 1 que es poden atorgar a persones físiques o jurídiques i es reordena l’enumeració de les categories d’aquests premis, sense modificar-les.

El Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, disposa que correspon al Departament de Cultura la promoció i el foment de la llengua catalana.

D'acord amb l'article 12.d) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i l'article 39.3 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;

Per tot això,

Ordeno:

Article 1 Modificació de l’article 1

Es modifica l’article 1 de l’Ordre CLT/361/2011, de 2 de desembre, dels premis Pompeu Fabra, que queda redactat de la manera següent:

Article 1

Premis Pompeu Fabra

1. Els premis Pompeu Fabra tenen l'objectiu de reconèixer la tasca de persones físiques o jurídiques en la projecció social de la llengua catalana en diferents àmbits i, fent públic aquest reconeixement, fomentar l'acció de la societat civil en l'impuls del català en els sectors de regulació privada.

2. Els premis Pompeu Fabra s’atorguen cada dos anys.

Article 2 Modificació de l’article 2

Es modifica l’article 2 de l’Ordre CLT/361/2011, de 2 de desembre, dels premis Pompeu Fabra, que queda redactat de la manera següent:

Article 2

Categories

S'atorguen sis premis, en les categories següents:

a) Premi Pompeu Fabra a la projecció i difusió de la llengua catalana.

b) Premi Pompeu Fabra a la trajectòria professional, científica o cívica.

c) Premi Pompeu Fabra de l'àmbit...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR