ORDRE ARP/82/2017, de 4 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rango de LeyOrdre

El nostre país presenta una gran tradició artesana alimentària i, per aquest motiu, des de fa anys, la Generalitat de Catalunya ha reconegut i fomentat els valors econòmics, culturals i socials que representa l'artesania alimentària mitjançant el desenvolupament de la normativa que la regula.

Mitjançant l'Ordre ARP/81/2003, de 21 de febrer (DOGC núm. 3835, de 4.3.2003), el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va crear el Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a, amb la finalitat de fomentar actuacions innovadores i capdavanteres que esdevinguin pautes per millorar la qualitat i la bona imatge dels productes artesans de Catalunya i guardonar l'esforç dels/de les joves artesans/es alimentaris/àries en la recuperació, la innovació, la diversificació i el disseny d'aquests productes.

Valorats positivament els resultats aconseguits en les convocatòries anteriors, es considera convenient convocar el Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a per a l'any 2017, i aprovar-ne unes noves bases reguladores.

El règim d'aquests ajuts serà el que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L-352, de 24.12.2013).

Consegüentment, valorada la conveniència de donar suport a aquest sector artesà alimentari mitjançant un premi i un accèssit, d'acord amb l'article 92 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, a proposta de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores del Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a, les quals es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Article 2

Aprovar el procediment de participació per mitjans telemàtics en la convocatòria pública dels ajuts regulats en les bases reguladores aprovades en l'article 1 que serà obligatori per a les entitats públiques i per a les persones a què fa referència l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i optatiu per a les persones físiques, el qual consta a l'annex 2.

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre AAM/63/2015, de 23 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores del Premi al/a la millor jove/a artesà/ana alimentari/ària innovador/a i es convoca el corresponent a l'any 2015 (DOGC núm. 6844 de 2.4.2015).

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 4 de maig de 2017

Meritxell Serret i Aleu

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Annex 1

Bases reguladores

‒1 Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió del Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a que dugui a terme actuacions en el món de l'artesania alimentària que esdevinguin innovacions i millora en la qualitat i la comercialització dels productes artesans i donin prestigi al sector, i d'una distinció especial o accèssit.

‒2 Persones beneficiàries

2.1 Poden ser beneficiàries del premi i de l'accèssit els/les joves artesans/es alimentaris/àries de Catalunya que reuneixin els requisits següents:

Que siguin menors de 40 anys l'any de la convocatòria.

Que disposin del carnet d'artesà/ana alimentari/ària en data anterior a la publicació de la convocatòria corresponent.

Que desenvolupin la seva activitat en una empresa artesanal alimentària reconeguda en data anterior a la publicació de la convocatòria corresponent, d'acord amb la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, el Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desplega la Llei 14/2003, i l'Ordre AAM/178/2014, de 5 de juny, de modificació de l'annex 2, grup II, del Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desplega la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària.

Que hagin treballat de manera destacada en qualsevol de les actuacions que descriu el punt 2 d'aquest apartat, i que hagin obtingut, com a conseqüència d'aquestes actuacions, resultats beneficiosos pel que fa a la qualitat, la bona imatge i la competitivitat de les produccions artesanes alimentàries.

2.2 Les persones participants han de fomentar les actuacions següents:

Recerca i desenvolupament de nous productes artesans alimentaris.

Incorporació de noves tècniques en l'elaboració de productes artesans alimentaris.

Millora de la imatge dels productes artesans alimentaris.

Implantació de noves vies de comercialització dels productes artesans alimentaris.

Recuperació i divulgació de productes artesans alimentaris tradicionals de Catalunya.

‒3 Requisits i incompatibilitats

3.1 Per obtenir la condició de beneficiàries del premi o de l'accèssit, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els següents:

 1. El compte on s'ha d'ingressar l'import de l'ajut inclòs en l'imprès de sol·licitud ha de pertànyer a la persona beneficiària de l'ajut.

 2. Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

  En el cas d'haver rebut ajuts de minimis en l'exercici fiscal actual i en els dos exercicis fiscals anteriors, que l'ajut global de minimis que hagi rebut no superi els límits establerts.

 3. En el cas de realització de l'activitat objecte de la subvenció utilitzant qualsevol element susceptible de generar drets d'autor, complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

 4. Quan es tracti de persones físiques empresàries, estar donada d'alta en el cens de l'Impost sobre Activitats Econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

 5. En el cas de comptar amb centres laborals, complir la normativa de política lingüística fent constar, com a mínim en català, els rètols i les informacions de caràcter fix que continguin text que han de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen.

 6. En el cas de comptar amb centres i establiments oberts al públic, complir la normativa de política lingüística atenent els consumidors en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactant, com a mínim en català, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic.

 7. Les persones sol·licitants d'aquests ajuts han d'adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta que figuren a l'annex 3.

  3.2 Pel que fa a la concurrència amb altres ajuts, i sense perjudici de les limitacions que disposa l'article 3 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, el règim d'acumulació amb altres ajuts de minimis es regeix per l'establert en l'article 5 de l'esmentat Reglament. Els ajuts que s'estableixen en aquesta Ordre es podran acumular a d'altres ajuts públics per les mateixes despeses subvencionables, sempre que aquesta acumulació no doni lloc a una intensitat superior a l'establerta per la normativa comunitària per a les circumstàncies concretes de cada cas.

  ‒4 Tipus i quantia dels ajuts

  4.1 El premi té caràcter de subvenció directa.

  4.2 La quantia màxima destinada a aquest premi i l'aplicació pressupostària a la qual s'ha d'imputar és la que determina la convocatòria corresponent.

  4.3 L'import no pot ser superior a 3.000,00 euros per persona beneficiària.

  4.4 Les candidatures, les examinarà la comissió de valoració d'acord amb els criteris de valoració establerts a l'apartat 8 d'aquestes bases reguladores.

  4.5 Aquests premis se sotmeten al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis, i, per tant, el total d'ajuts de minimis atorgat a una persona sol·licitant no podrà excedir els 200.000,00 euros bruts durant l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors.

  ‒5 Sol·licituds de les candidatures

  Les candidatures per prendre part en la convocatòria es presentaran mitjançant les associacions representants de les organitzacions relacionades amb l'activitat artesanal alimentària, independentment de si la persona sol·licitant està o no associada, i es formalitzaran preferentment en imprès normalitzat que es podrà descarregar des de la seu electrònica https://seu.gencat.cat/, en el canal que correspongui, mitjançant els formularis normalitzats que es faciliten a través de la pàgina web Tràmits gencat (http//web.gencat.cat/ca/tràmits), o obtenir en qualsevol dependència del DARP. Aquestes sol·licituds s'adreçaran al Servei de Promoció de la Qualitat Agroalimentària del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), i es presentaran (en el cas de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR