ORDRE ARP/138/2016, de 27 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector pesquer en els àmbits de paralització temporal d'activitats pesqueres en les modalitats de pesca d'encerclament i arrossegament, d'acord amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es convoquen els ajuts corresponents a les aturades temporals efectuades els anys 2015 i 2016.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rango de LeyOrdre

El Reglament (UE) núm. 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu al Fons Europeu Marítim i de Pesca, i pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 2328/2003, (CE) núm. 861/2006, (CE) núm. 1198/2006 i (CE) núm. 791/2007 del Consell, i el Reglament (UE) 1255/2011 del Parlament Europeu i del Consell, defineix les modalitats i les condicions de les intervencions comunitàries en el sector de la pesca. Entre les mesures regulades en l'esmentat Reglament (UE) núm. 508/2014 figura la de la paralització temporal de les activitats pesqueres.

El Reglament delegat (UE) núm. 2015/288 de la Comissió, de 17 de desembre de 2014, complementa el susdit Reglament (UE) núm. 508/2014, pel que fa al període de temps i les dates en relació amb la inadmissibilitat de les sol·licituds.

D'altra banda, el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, estableix el marc comú i general dels fons estructurals i d'inversió europeus (Fons EIE), entre els quals hi ha el Fons Europeu Marítim i de la Pesca.

La Decisió de la Comissió de data 17 de novembre de 2015 aprova el Programa peratiu del Fons Europeu Marítim i de la Pesca per al període 2014-2020.

La Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, concretament l'article 86, atribueix al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació la gestió de manera integrada de tots els ajuts públics destinats al millorament de la pesca i de les estructures pesqueres de Catalunya, tant els que figuren en els seus pressupostos com les subvencions territorialitzables de la Unió Europea i de l'Estat.

El Reial decret 1173/2015, de 29 de desembre, de desenvolupament del Fons Europeu Marítim i de Pesca, regula els ajuts a la paralització definitiva i temporal de l'activitat pesquera.

L'Ordre ARM/143/2010, de 25 de gener, estableix un pla integral de gestió per a la conservació dels recursos pesquers a la Mediterrània, modificada per l'Ordre ARM/2023/2010, de 14 de juliol.

L'Ordre AAA/923/2013, de 16 de maig, regula la pesca de gamba rosada ( Aristeus antennatus ) amb art d'arrossegament de fons en determinades zones marítimes pròximes a Palamós.

L'Ordre AAA/400/2016, de 18 de març, reconeix, a efectes d'ajuts, parades voluntàries realitzades a la pesca de la modalitat d'encerclament en determinades zones del litoral de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

L'Ordre AAA/531/2016, de 5 de abril, reconeix, a efectes d'ajuts, parades voluntàries realitzades en la pesca de la modalitat d'arrossegament de fons en determinades zones del litoral de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

L'Ordre ARP/352/2015, d'1 de desembre, per la qual s'estableixen determinats períodes de veda per a les modalitats de pesca d'encerclament i d'arrossegament per al període 2015-2016;

Les paralitzacions temporals regulades en aquesta Ordre són actuacions desenvolupades en el marc de l'operació de reducció de l'esforç pesquer establert al Pla de gestió del Mediterrani.

Aquests ajuts donen resposta a la prioritat 1 “Fomentar una pesca sostenible des del punt de vista mediambiental, eficient en l'ús dels recursos, innovadora, competitiva i basada en el coneixement”, establerta en l'article 6 del Reglament (UE) núm. 508/2014.

El Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix a l'article 3.13.3 l'exercici de la competència en matèria de polítiques de pesca al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

El Decret 270/2013, 23 de desembre, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, disposa com a funcions de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims als articles 49.1b) i d) planificar les actuacions en matèria d'ajuts al sector pesquer en el marc de la política pesquera europea i la d'impulsar la regulació normativa en matèria d'ordenació pesquera, gestió dels recursos marins, de les zones de protecció pesquera o marisquera i altres mesures de protecció dels recursos marins.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector de la pesca mitjançant la concessió d'ajuts econòmics, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts als/a les armadors/es d'embarcacions pesqueres amb port base a Catalunya destinats a la paralització temporal d'activitats pesqueres de les embarcacions per a les modalitats de pesca d'encerclament i arrossegament i dels ajuts als/a les pescadors/es afectats/des per aquestes paralitzacions temporals d'acord amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), que es publiquen en l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2

2.1 Convocar els ajuts als armadors d'embarcacions pesqueres amb port base a Catalunya destinats a la paralització temporal d'activitats pesqueres de les embarcacions de pesca de la modalitat d'encerclament realitzades entre desembre 2015 i febrer 2016, de la modalitat d'arrossegament realitzada durant el mes de febrer de 2016 i de la flota localitzada al port de Palamós que estigui inclosa en el Pla de gestió de la gamba de Palamós per a l'any 2016 i convocar els ajuts per als pescadors de les embarcacions afectades per aquesta paralització temporal, d'acord amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) i les bases reguladores aprovades en l'article 1 precedent.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'Ordre en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

2.3 Els ajuts que preveu aquesta Ordre tenen caràcter de cofinançats pel FEMP d'acord amb el que preveuen el Reglament (CE) núm. 508/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig, i el programa operatiu d'intervenció comunitària del FEMP 2014-2020, aprovat per mitjà de la Decisió de la Comissió de data 17 de novembre de 2015, i es convoquen amb la distribució següent:

Els ajuts per a la paralització temporal d'activitats pesqueres en les modalitats d'encerclament i arrossegament van a càrrec de la partida AGO5 D/470001000/0000 per un import màxim d'1.658.786,05 euros dels pressupostos del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, i Alimentació (en endavant DARP) per a 2016. Els percentatges de cofinançament són: 50% a càrrec del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), i 50% a càrrec del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA).

Aquest import màxim estarà distribuït per a cada línia d'ajut de la següent manera:

- Armadors, fins a un import màxim de 792.761,05 euros.

- Pescadors, fins a un import màxim de 866.025,00 euros.

En el cas de no exhaurir el pressupost establert per alguna de les línies, la Comissió de valoració podrà aplicar el romanent d'una línia a l'altra.

2.4 El període de cessament de l'activitat de pesca és el fixat a l'acord de la Conferència Sectorial de Pesca sobre aturades temporals de l'activitat pesquera de data 9 de desembre de 2015, i concretament el següent:

2.4.1 Per a la modalitat d'encerclament:

 1. Des del dia 4 de desembre de 2015 (0:00 hores) fins al dia 10 de gener de 2016 (24:00 hores) pel que fa a la flota d'encerclament amb port base en alguna de les Confraries de Pescadors de Roses, l'Escala, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Blanes, Arenys de Mar, Barcelona i Vilanova i la Geltrú.

 2. Des del dia 18 de desembre de 2015 (0:00 hores) fins al dia 14 de febrer de 2016 (24:00 hores) pel que fa a la flota d'encerclament amb port base en alguna de les Confraries de Pescadors de Tarragona, Cambrils i l'Ametlla de Mar.

  2.4.2 Per a la modalitat d'arrossegament:

 3. Des del dia 1 de febrer de 2016 (0:00 hores) fins al dia 29 de febrer de 2016 (24:00 hores) pel que fa a la flota d'arrossegament amb port base en alguna de les Confraries de Pescadors de Llançà, el Port de la Selva, Roses, Sant Feliu de Guíxols, Palamós (embarcacions no incloses al Pla de gestió de la gamba de Palamós), Blanes, Sant Pol de Mar, Arenys de Mar, Barcelona i Vilanova i la Geltrú.

 4. Des del dia 7 de gener de 2016 (0:00 hores) fins al dia 14 de febrer de 2016 (24:00 hores), des del dia 7 de març de 2016 (0:00 hores) fins al dia 13 de març de 2016 (24:00 hores), des del dia 4 d'abril de 2016 (0:00 hores) fins al dia 10 d'abril de 2016 (24:00 hores) i des del dia 18 d'abril de 2016 (0:00 hores) fins al dia 24 d'abril de 2016 (24:00 hores) pel que fa a la flota localitzada al port de Palamós que estigui inclosa en el Pla de gestió de la gamba de Palamós. A efectes dels requisits per accedir a l'ajut de parada temporal es tindran en compte els 39 dies compresos entre el dia 7 de gener i el 14 de febrer de 2016.

  2.5 La durada màxima del període comptable per al càlcul dels ajuts serà de 15 dies naturals.

  2.6 L'òrgan instructor dels expedients d'ajut és el Servei de Foment d'Estructures Pesqueres. Realitza la instrucció del procediment i podrà sol·licitar la documentació complementària o realitzar les comprovacions que consideri oportunes per acreditar el compliment dels requisits exigits.

  2.7 L'òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims. A aquests efectes es nomena una Comissió de valoració, que serà l'òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds presentades i d'emetre l'informe corresponent, formada pel/per la subdirector/a general de Pesca, el/la cap del Servei de Foment d'estructures Pesqueres i el/la responsable d'Aqüicultura i Oceanografia. En cas d'absència d'algun dels membres de l'esmentada comissió seran suplents el/la i el/la director/a gerent de l'Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya i el/la cap del...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR