Decret d'Ordenació General de la Formació Professional Inicial de Catalunya (Decret 284/2011, d'1 de març)

Publicado enDOGC
Ámbito TerritorialNormativa de Cataluña
RangoDecreto

L'article 131.3.c) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya preveu que correspon a la Generalitat la competència compartida per a l'establiment dels plans d'estudi corresponents, incloent-hi l'ordenació curricular, amb relació als ensenyaments no obligatoris que condueixen a l'obtenció d'un títol amb validesa a tot l'Estat.

L'article 131.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat la competència exclusiva sobre els ensenyaments postobligatoris que no condueixen a l'obtenció d'un títol o una certificació acadèmica o professional amb validesa a tot l'Estat i sobre els centres docents en què s'imparteixen aquests ensenyaments.

Els articles 39 al 44 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, regulen els ensenyaments de formació professional.

D'acord amb el que disposa l'article 6.4 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, correspon a les administracions educatives l'establiment del currículum dels ensenyaments, del qual han de formar part els aspectes bàsics.

Mitjançant el Reial decret 1538/2006, de 15 de desembre, s'ha establert l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, regula, a l'article 62, els ensenyaments de formació professional que s'integren en el sistema educatiu, i l'article 53.4 estableix que el Govern ha de determinar els currículums dels ensenyaments postobligatoris que condueixin a l'obtenció de certificacions o titulacions pròpies de la Generalitat. D'altra banda, l'article 55.2 preveu que es poden impartir en la modalitat d'educació no presencial els ensenyaments postobligatoris, els ensenyaments que no condueixen a titulacions o certificacions amb validesa a tot l'Estat, els cursos de formació preparatòria per a les proves d'accés als ensenyaments del sistema educatiu, la formació en les competències bàsiques, la formació per a l'ocupació i la formació permanent.

La Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional, té per finalitat l'ordenació d'un sistema integral de formació professional, qualificacions i acreditació, que respongui amb eficàcia i transparència a les demandes socials i econòmiques a través de les diverses modalitats formatives. També estableix que l'oferta de formació sostinguda amb fons públics ha d'afavorir la formació al llarg de tota la vida i acomodar-se a les diferents expectatives i situacions personals i professionals.

Mitjançant el Decret 28/2010, de 2 de març, s'ha regulat el Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i el Catàleg modular integrat de formació professional, que són el referent per a l'adaptació del contingut dels títols de formació professional al context laboral i de l'activitat econòmica catalana.

El Comunicat de Maastricht de 14 de desembre de 2004, fet pels ministres responsables de l'ensenyament i de la formació professional de 32 països europeus, considera que dins de cada estat cal desenvolupar i posar en marxa enfocaments de formació oberts i flexibles que permetin als ciutadans definir la seva trajectòria individual alhora que cal establir estructures i mecanismes flexibles i oberts per a la formació professional. Igualment considera prioritària la millora de les respostes dels sistemes de formació professional a les necessitats de les persones o grups amb risc d'exclusió.

El Decret 176/2003, de 8 de juliol, de creació de l'Institut Català de les Qualificacions Professionals, estableix que l'Institut és l'òrgan tècnic encarregat de definir i proposar, per a l'àmbit de Catalunya, un sistema integrat de qualificacions i formació professional com a instrument per a la identificació i el reconeixement de competències, definició i actualització de les qualificacions professionals i la formació associada, i convalidació o correspondència entre la formació específica, l'ocupacional, la contínua i l'experiència laboral, d'acord amb la normativa d'aplicació.

És objecte d'aquest Decret l'ordenació general dels ensenyaments de formació professional inicial a Catalunya, que es compon dels cicles formatius de grau mitjà i dels cicles formatius de grau superior, d'acord amb la nova ordenació bàsica. També són objecte d'aquest Decret altres actuacions que faciliten a les persones l'accés, la capitalització, la mobilitat i la consecució d'itineraris formatius professionalitzadors, amb la voluntat d'articular un marc de formació obert i flexible que permeti donar respostes als reptes del nostre entorn, alhora que incorpora, amb les modificacions oportunes, la regulació fins ara continguda en el Decret 240/2005, de 8 de novembre, pel qual s'estableixen diverses mesures flexibilitzadores de l'oferta dels ensenyaments de formació professional específica. D'altra banda, aquesta regulació es complementa amb el Decret 67/2007, de 20 de març, pel qual es regulen els ensenyaments de formació professional inicial en la modalitat a distància.

Els principals reptes de la formació professional són l'equitat, la qualitat i l'excel·lència dels seus ensenyaments, la conveniència d'incrementar la proporció d'alumnat que els cursa, l'assoliment d'una major implicació de les empreses, i la construcció del sistema integrat de qualificacions i formació professional.

Els centres disposen d'autonomia per tal d'establir i adaptar les seves programacions, i per tal de possibilitar les respostes adequades, s'incrementen les possibilitats de cursar aquests ensenyaments, s'interrelacionen els ensenyaments de formació professional amb els altres ensenyaments i amb les formacions i actuacions que n'afavoreixen l'accés i la capacitació efectiva per cursar-los, i s'amplien els supòsits generals de col·laboració, sobretot amb les empreses. Aquestes respostes potencien els itineraris formatius personals a fi d'afavorir l'aprenentatge al llarg de la vida.

Aquest Decret s'ha tramitat d'acord amb la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, i d'acord amb la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, vist el dictamen del Consell Escolar de Catalunya i el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

En virtut d'això, a proposta de la consellera d'Ensenyament, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

CAPÍTOL 1 Disposicions generals Artículos 1 a 8
ARTICLE 1 Concepte

La formació professional inicial comprèn el conjunt d'accions formatives que inclou els ensenyaments de formació professional ordenats en cicles formatius de grau mitjà i en cicles formatius de grau superior que condueixen a l'obtenció del títol de tècnic i de tècnic superior, i es complementa amb altres actuacions que faciliten a les persones l'accés, la capitalització, la mobilitat i la consecució d'itineraris formatius professionalitzadors.

ARTICLE 2 Finalitats i característiques
 1. Les finalitats dels ensenyaments de formació professional són les següents:

  1. Satisfer les necessitats de formació i de qualificació professional de les persones perquè puguin respondre a les necessitats derivades de la competitivitat del teixit econòmic i de la cohesió social i territorial.

  2. Impulsar i aprofundir en la cooperació i participació de les empreses i les seves organitzacions en la seva planificació i desenvolupament.

  3. Facilitar l'accés a la qualificació, la millora de la qualificació assolida, i l'orientació al llarg de la vida.

 2. Les característiques dels ensenyaments de formació professional són les següents:

  1. Adequació a les diferents situacions de les persones destinatàries.

  2. Capitalització de les competències personals assolides per qualsevol via d'adquisició mitjançant els procediments d'acreditació, de convalidació, d'exempció o de reconeixement acadèmic.

  3. Adaptació a les necessitats de mobilitat laboral dins de cada camp professional i a l'evolució i adaptació de les qualificacions.

  4. Contextualització de la formació a les característiques del territori i la implicació dels agents que hi intervenen.

  5. Connexió adient entre les ofertes formatives i les actuacions que s'hi relacionen per tal de facilitar la progressió de les persones.

  6. Articulació dels continguts dels mòduls de les diverses ofertes professionalitzadores de manera que permetin la progressió des dels programes de qualificació professional inicial fins als estudis superiors i la correspondència amb altres ensenyaments del sistema educatiu, inclosos els estudis universitaris, com també facilitar l'accés al món del treball.

  7. Inclusió en el sistema integrat de qualificacions i formació professional.

ARTICLE 3 Objectius

Els objectius dels ensenyaments de formació professional inicial consisteixen en el fet que l'alumnat pugui:

 1. Adquirir les competències professionals, personals i socials corresponents als ensenyaments cursats.

 2. Comprendre l'organització i les característiques del sector corresponent, així com els mecanismes d'inserció professional; conèixer la legislació laboral i els drets i obligacions que es deriven de les relacions laborals, i adquirir els coneixements i aptituds necessàries per treballar en condicions de seguretat i salut i prevenir els possibles riscos derivats del treball.

 3. ...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR