DECRET 214/1998, de 30 de juliol, pel qual es modifica l'article 11.1 del Decret 332/94, de 4 de novembre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

DECRET 214/1998, de 30 de juliol, pel qual es modifica l'article 11.1 del Decret 332/94, de 4 de novembre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a Catalunya. El Decret 332/1994, de 4 de novembre, estableix l'ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a Catalunya. L'article 11.1 del citat Decret disposa que, per accedir, mitjançant la prova d'accés, als cicles formatius de grau mitjà, a més d'acreditar experiència laboral o experiències que es considerin assimilades, caldrà tenir complerts divuit anys d'edat. D'acord amb l'actual normativa hi ha nois i noies que poden acreditar experiència laboral o experiències que es considerin assimilades, com és el cas d'haver realitzat un programa de garantia social, però que no compleixen divuit anys d'edat l'any natural de realització de la prova, i n'hi ha d'altres que, per múltiples i variades causes, no poden acreditar les citades experiències, de forma que el seu interès per reincorporar se al sistema educatiu podria veure's impedit o ajornat per la manca d'aquests requisits. Així doncs, és convenient modificar el requisit de tenir divuit anys i suprimir l'exigència d'acreditar experiència laboral o experiències...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR