ORDEN JUS/276/2015, de 4 de septiembre, por la que se abre la convocatoria para la concesión de becas para la investigación, estudios y análisis en los ámbitos de la ejecución penal, la mediación penal, la atención a la víctima, la Administración de justicia y el derecho civil catalán, durante el año 2016.

SecciónDisposiciones Generales
EmisorDEPARTAMENTO DE JUSTICIA
Rango de LeyOrden

Al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada li correspon, d’acord amb la Llei 18/1990, de 15 de novembre, de creació del Centre, modificada per la Llei 8/2000, de 19 de juny, la promoció de la investigació i la difusió, mitjançant ajuts o beques, dels àmbits relacionats amb la justícia i el dret.

L’any 1986 el Departament de Justícia va iniciar, mitjançant l’Ordre de 30 d’abril, la convocatòria pública anual de subvencions per a la realització d’estudis i treballs en els àmbits de l’Administració de justícia i el dret.

Atès que el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada vol continuar donant suport a les iniciatives de recerca sorgides en els àmbits universitaris i professionals;

De conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el capítol 9 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que regula el règim jurídic de les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

-1 Aprovació de les bases

Aprovar les bases que han de regir la concessió de beques per a la recerca, estudis i anàlisis en els àmbits de l’execució penal, la mediació penal, l’atenció a la víctima, l’Administració de justícia i el dret civil català, durant l’any 2016, que figuren a l’annex d’aquesta Ordre.

-2 Obertura de la convocatòria

Obrir la convocatòria pública per a la concessió d’aquestes subvencions per a l’exercici 2016.

-3 Dotació pressupostària

L’import global màxim de les beques a atorgar és de 80.000 euros a càrrec de la partida D/480000100/2150/0000 del pressupost del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2016.

L’atorgament de les beques resta condicionat al fet que en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2016 hi hagi crèdit suficient en l’aplicació pressupostària corresponent.

-4 Termini de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació del formulari de sol·licitud i de la documentació necessària és de 30 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

-5 Òrgans competents per a la tramitació i la resolució

La instrucció del procediment correspon a la cap de l’Àrea de Gestió Administrativa i Suport Tècnic i els dos responsables d’investigació del Centre.

La resolució del procediment correspon al/a la director/a del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Exhaurit el termini de presentació de sol·licituds establert a l’apartat anterior, es constituirà una Junta de Selecció nomenada pel/per la director/a del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i presidida per la cap de l’Àrea d’Estudis i Formació de l’Administració de justícia, que ha d’estar formada per un representant de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia, un representant de la Comissió de Codificació de Catalunya, un representant de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, un de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, i la cap de l’Àrea d’Investigació i Formació Social i Criminològica del Centre.

La Junta de Selecció ha d’examinar les sol·licituds presentades i, d’acord amb els criteris de valoració que preveu la base 9 de la convocatòria, ha d’elaborar un informe de valoració que elevarà a l’òrgan instructor per tal que formuli la proposta de resolució corresponent.

-6 Resolució i notificació

La resolució i notificació de la concessió de les subvencions s’han d’efectuar en el termini màxim de 65 dies naturals a comptar de la data de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.

D’acord amb l’article 25.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la resolució, a més de contenir el sol·licitant o relació de sol·licitants als quals es concedeix la subvenció, farà constar, si escau, de manera expressa, la desestimació de la resta de sol·licituds.

D’acord amb l’article 54.2. e ) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el sentit del silenci en el cas de venciment del termini sense que se n’hagi notificat la resolució expressa té caràcter desestimatori.

La resolució del procediment de concessió d’aquestes beques serà objecte de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , així com al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat ( https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html ) i en el web del Centre ( http://justicia.gencat.cat/cejfe ). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

La resolució de concessió o denegació de les subvencions no exhaureix la via administrativa, i en contra les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant el conseller de Justícia, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , en els termes que estableixen els articles 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

-7 Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor el dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Informació sobre els recursos a interposar

Contra aquesta Ordre i les bases del seu annex, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Justícia, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , en els termes que estableixen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar, igualment, de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , de conformitat amb els articles 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa; o qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

Barcelona, 4 de setembre de 2015

P. d. (Resolució JUS/1564/2015, de 8.7.2015, DOGC de 13.7.2015)

Enric Colet

Secretari general

Annex

Bases reguladores

–1 Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per estimular els projectes de recerca, estudis i anàlisis en els àmbits de l’execució penal, la mediació penal, l’atenció a la víctima, l’Administració de justícia i el dret civil català.

Aquestes beques tenen dues modalitats segons el tipus de personal destinatari: modalitat A) per al personal de les diferents administracions públiques de Catalunya, sigui quina sigui la seva vinculació, llevat del professorat universitari i professionals d’entitats públiques o privades sense afany de lucre que col·laborin amb l’Administració; i modalitat B) per al professorat universitari, els professionals d’entitats públiques o privades sense afany de lucre que col·laborin amb l’Administració, els estudiants universitaris de 3r cicle i els professionals liberals vinculats a l’àmbit de la justícia que visquin, treballin o estudiïn en el territori de Catalunya.

L’àmbit de l’execució penal, la mediació penal i l’atenció a la víctima es refereix als temes relacionats amb serveis penitenciaris, les mesures d’execució penal en la comunitat, la rehabilitació i reinserció, la justícia juvenil, els programes d’atenció a la víctima i la mediació penal.

L’àmbit de l’Administració de justícia i el dret civil català es refereix a l’administració de justícia a Catalunya i la seva modernització, la conservació, l’actualització i el desenvolupament del dret civil de Catalunya, la medicina legal, les associacions, les fundacions, els col·legis professionals, les acadèmies, els notaris i registradors i la mediació civil i familiar.

–2 Període d’execució de l’activitat

El període en què s’han d’executar les activitats objecte de les beques se circumscriu a l’any 2016.

–3 Beneficiaris

Poden accedir a aquest concurs, individualment o formant un equip investigador, en la modalitat A) el personal de les diferents administracions públiques a Catalunya, sigui quina sigui la seva vinculació, llevat del professorat universitari i professionals d’entitats públiques o privades sense ànim de lucre que col·laborin amb l’Administració; i en la modalitat B) el professorat universitari, els professionals d’entitats públiques o privades sense afany de lucre que col·laborin amb l’Administració, els estudiants universitaris de 3r cicle i els professionals liberals vinculats a l’àmbit de la justícia que visquin, treballin o estudiïn en el territori de Catalunya.

Quan es tracti d’agrupacions de persones físiques, s’han de fer constar expressament, tant en formalitzar la sol·licitud com en l’acord de concessió, els compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació, així com l’import de la subvenció que ha d’aplicar cada un, els quals també tenen la consideració de beneficiaris. L’agrupació no es pot dissoldre fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que estableixin l’article 100.4 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l’article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

–4 Requisits i incompatibilitats

4.1 Requisits dels beneficiaris

  1. Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.

  2. No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la Llei...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR