ORDEN INT/344/2015, de 9 de noviembre, por la que se crea el fichero de datos de carácter personal Estudios y encuestas de seguridad de la Dirección General de Administración de Seguridad del Departamento de Interior.

SecciónDisposiciones Generales
EmisorDEPARTAMENTO DE INTERIOR
Rango de LeyOrden

El Decret 320/2011, de 19 d’abril, de reestructuració del Departament d’Interior, a l’article 47, regula les funcions i l’estructura de la Direcció General d’Administració de Seguretat. El Decret esmentat estableix que de la Direcció General d’Administració de Seguretat en depèn, entre altres òrgans, el Gabinet de Seguretat, amb rang orgànic de subdirecció general. Entre les funcions del Gabinet de Seguretat, previstes a l’article 57, hi ha la realització i coordinació d’informes, anàlisis i diagnòstics sobre seguretat i policia, la direcció de l’elaboració de l’Informe de seguretat de Catalunya, el disseny d’eines d’avaluació i indicadors, i l’elaboració d’enquestes i estadístiques en matèria de seguretat, incloent-hi l’organització dels processos de recollida de dades, l’anàlisi i prospecció de les dades, i la seva explotació i difusió.

Per la naturalesa d’aquestes funcions, el Gabinet de Seguretat ha de gestionar dades de caràcter personal de les persones que formen part de la població objecte d’aquestes enquestes i estudis, motiu pel qual es fa necessari disposar d’un fitxer que permeti el tractament d’aquestes dades personals. En el mateix fitxer es recullen també dades personals dels investigadors que sol·liciten informació relacionada amb els estudis i les enquestes que du a terme el Gabinet de Seguretat.

Aquesta regulació es fonamenta en les competències que l’Estatut d’autonomia de Catalunya recull tant a l’article 156, en relació amb la competència executiva que correspon a la Generalitat de Catalunya en matèria de protecció de dades de caràcter personal, com a l’article 164, pel qual corresponen a la Generalitat en matèria de seguretat pública, d'acord amb el que disposa la legislació estatal, la planificació i la regulació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

D’altra banda, l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, disposa que la creació, la modificació o la supressió dels fitxers de les administracions públiques només es pot fer mitjançant una disposició general publicada al diari oficial corresponent.

La disposició final tercera de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, estableix que els consellers de la Generalitat, dins l’àmbit de les competències respectives, resten habilitats per crear, modificar i suprimir, mitjançant una ordre, els fitxers dels seus departaments.

Per tot això, de conformitat amb el que estableix la disposició final tercera de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR