ORDEN ENS/223/2015, de 15 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras y se abre la convocatoria pública para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de actividades de federaciones y confederaciones de asociaciones de madres y padres de alumnado de centros educativos no universitarios, realizadas durante el año 2014.

SecciónDisposiciones Generales
EmisorDEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA
Rango de LeyOrden

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, es fa ressò al llarg del seu articulat del sistema públic d'ajuts amb objectius tan diversos com són compensar les desigualtats econòmiques i socials, procurar la participació de les famílies en el procés educatiu i promoure la realització d’activitats complementàries i extraescolars, més enllà de l’horari lectiu.

Aquesta Llei preveu el foment per part del Govern de la representació institucional de les federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnat, les activitats de les quals incideixen en la millora de la qualitat educativa i fomenten els mecanismes de participació dels progenitors dins la comunitat educativa.

Per això, d'acord amb el que preveu el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a proposta de la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa,

Ordeno:

Article 1

Bases reguladores

Aprovar les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions destinades al finançament d'activitats de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnat de centres educatius no universitaris, que consten a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2

Convocatòria

Obrir convocatòria pública per a l’atorgament de subvencions destinades al finançament d'activitats de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnat, realitzades durant l’any 2014, amb subjecció a les bases reguladores aprovades a l’article anterior.

Article 3

Import i partida pressupostària

Es destina a la concessió d'aquestes subvencions un import total màxim de 25.742,21 euros que es finançaran amb càrrec a l'aplicació EN07 D/482000100/4240/0072 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2015.

Aquesta despesa està finançada pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Article 4

Sol·licituds

Les entitats interessades poden presentar les seves sol·licituds i la resta de documentació des de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC i fins al 10 de setembre de 2015, d’acord amb l’imprès normalitzat que es pot trobar a la pàgina web http://www.gencat.cat/ensenyament , a la seu central del Departament d'Ensenyament i als seus serveis territorials.

Article 5

Resolució definitiva

La directora general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa resol per delegació aquesta convocatòria en un termini màxim de sis mesos, a comptar de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria.

La Resolució es publicarà al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya ( https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html ), amb indicació de si exhaureix o no la via administrativa, dels possibles recursos, dels òrgans davant els quals es podran interposar i del termini per interposar-los. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

Transcorregut aquest termini, si no s’ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s’entén desestimada per silenci administratiu, d’acord amb el que estableix l’article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Article 6

Justificació

La justificació de la subvenció es presenta amb la sol·licitud, atès que es subvencionen activitats ja realitzades.

Article 7

Caràcter de les subvencions

Les subvencions que es concedeixin estan subjectes a limitació pressupostària i no generen cap dret de continuïtat en l'assignació de finançament per a exercicis successius.

Així mateix, el règim fiscal que s’aplica a les subvencions és el vigent en el moment de la seva concessió.

Article 8

Consorci d’Educació de Barcelona

Quan les bases continguin referències genèriques als serveis territorials del Departament d’Ensenyament, s’entenen realitzades al Consorci d'Educació de Barcelona pel que respecta al territori de la ciutat de Barcelona, d'acord amb el seu règim d'assumpció de funcions.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 15 de juliol de 2015

Irene Rigau i Oliver

Consellera d'Ensenyament

Annex

Bases

-1 Objecte

L'objecte d'aquestes subvencions és donar suport a la realització d'activitats de les federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnat de centres educatius no universitaris, per tal de facilitar i potenciar la vida associativa d'aquestes entitats dins la comunitat educativa.

-2 Beneficiaris

2.1 Poden sol·licitar aquestes subvencions les federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnat, tant d'ensenyaments de règim general com de règim especial.

2.2 Queden excloses d'aquesta convocatòria les associacions de mares i pares d'alumnat constituïdes a l'empara del Decret 202/1987, de 19 de maig, pel qual es regulen les associacions de pares d'alumnes.

-3 Requisits i condicions dels beneficiaris

3.1 Les entitats beneficiàries han de complir els requisits i les condicions següents:

  1. Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR