ORDEN ECO/202/2015, de 25 de junio, por la que se implantan y se reconoce la implantación de diversos programas de doctorado en las universidades públicas y privadas del sistema universitario de Cataluña.

SecciónDisposiciones Generales
EmisorDEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO
Rango de LeyOrden

Mitjançant l’Ordre ECO/13/2011, de 31 de gener, es van implantar i es va reconèixer la implantació de programes de doctorat a les universitats del sistema universitari de Catalunya, a l’empara del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

El Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, modificat pel Reial decret 534/2013, de 12 de juliol, estableix una nova ordenació d'aquests ensenyaments i preveu que els programes de doctorat ja verificats conforme al Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, s’han d’adaptar a la nova regulació abans de l'inici del curs 2014-2015.

És per aquest motiu que aquesta Ordre implanta programes de doctorat a la Universitat de Barcelona, a la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Universitat Politècnica de Catalunya, a la Universitat de Lleida, a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya i a la Universitat Internacional de Catalunya, en adaptació a la nova regulació.

D'altra banda, se suprimeixen altres programes de doctorat, d'acord amb la Programació universitària de Catalunya per al curs 2014-2015, aprovada per Resolució de 23 d'abril de 2014.

De conformitat amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats; la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya; el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials; el Reial decret 557/1991, de 12 d’abril, de creació i reconeixement d’universitats i centres universitaris; el Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regula la Programació universitària de Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i de reordenació de centres docents universitaris i d’implantació d’ensenyaments i el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, amb la proposta del Consell de Govern i amb l’informe favorable del Consell Social de la Universitat de Barcelona, de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya, de la Universitat de Lleida i amb l’informe favorable del Consell de Direcció i del Patronat de la Universitat de Vic–Universitat Central de Catalunya i de la Junta de Govern i del Patronat de la Universitat Internacional de Catalunya, a proposta del director general d'Universitats,

Ordeno:

Article 1

S'implanten i es reconeix la implantació de diversos programes de doctorat indicats a l'annex 1, a les universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya, en adaptació a la nova regulació d'aquests ensenyaments.

Article 2

Se suprimeixen diversos estudis universitaris oficials de doctorat, implantats en cursos acadèmics anteriors, de les diferents universitats públiques i privades catalanes, que s’indiquen a l’annex 2 d’aquesta Ordre.

Disposició addicional

Una vegada establert el caràcter oficial dels títols a què fa referència l’article 1, el rector o la rectora de les universitats del sistema universitari de Catalunya sol·licitarà a la persona titular del departament competent en matèria d’universitats l’autorització d’inici d’activitats d’aquests estudis, a l’empara de la normativa vigent.

Disposició transitòria

La supressió dels estudis del doctorat que consten a l'annex 2 d'aquesta Ordre, serà progressiva i, en tot cas, es garantirà el dret de l’estudiantat a finalitzar els ensenyaments d’acord amb el pla d’estudis amb el qual els van iniciar amb un rendiment acadèmic ordinari.

Barcelona, 25 de juny de 2015

Andreu Mas-Colell

Conseller d'Economia i Coneixement

Annex 1

Programes de doctorat que s'implanten i es reconeix la implantació conforme a la nova regulació dels ensenyaments oficials de doctorat

Universitat Programa de doctorat Centre responsable Amb efectes des del curs Altres universitats participants
UB Activitat física, educació física i esport Escola de Doctorat 2014-2015
UB Alimentació i nutrició Escola de Doctorat 2014-2015
UB Arts i educació Escola de Doctorat 2014-2015 Universitat de Girona, Universitat de Granada, Universitat Complutense de Madrid
UB Biodiversitat Escola de Doctorat 2014-2015 Universitat Autònoma de Barcelona
UB Biomedicina Escola de Doctorat 2014-2015
UB Biotecnologia Escola de Doctorat 2014-2015
UB Cervell, cognició i conducta Escola de Doctorat 2014-2015
UB Ciència cognitiva i llenguatge Escola de Doctorat 2014-2015 Universitat Rovira i Virgili, Universitat Autònoma de Barcelona
UB Ciències de la Terra Escola de Doctorat 2014-2015
UB Ciutadania i drets humans Escola de Doctorat 2014-2015
UB Cultures medievals Escola de Doctorat 2014-2015
UB Didàctica de les ciències, les llengües, les arts i les humanitats Escola de Doctorat 2014-2015
UB Dret i ciència política Escola de Doctorat 2014-2015
UB Ecologia, ciències ambientals i fisiologia vegetal Escola de Doctorat 2014-2015
UB Economia Escola de Doctorat 2014-2015
UB Educació i societat Escola de Doctorat 2014-2015
UB Electroquímica. Ciència i tecnologia Escola de Doctorat 2013-2014 Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Lleida, Universitat Autònoma de Madrid, Universitat d’Alacant, Universitat de Burgos, Universitat de Còrdova, Universitat de Múrcia, Universitat de Sevilla, Universitat Politècnica de Cartagena, Universitat de València (Estudi General)
UB Empresa Escola de Doctorat 2014-2015
UB Enginyeria i ciències aplicades Escola de Doctorat 2014-2015
UB Estudis avançats en produccions artístiques Escola de Doctorat 2014-2015
UB Estudis de gènere: cultura, societats i polítiques Escola de Doctorat 2014-2015 Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, Universitat Rovira i Virgili
UB Estudis lingüístics, literaris i culturals Escola de Doctorat 2014-2015
UB Filosofia contemporània i estudis clàssics Escola de Doctorat 2014-2015
UB Física Escola de Doctorat 2014-2015
UB Genètica Escola de Doctorat 2014-2015
UB Geografia, planificació territorial i gestió ambiental Escola de Doctorat 2014-2015
UB Història econòmica Escola de Doctorat 2014-2015 Universitat Carlos III de Madrid
UB Infermeria i salut Escola de Doctorat 2014-2015 Universitat Rovira i Virgili
UB Informació i comunicació Escola de Doctorat 2014-2015 Universitat de Saragossa
UB La realitat assetjada: concepte, procés i experimentació artística Escola de Doctorat 2014-2015
UB
...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR