ORDEN ARP/231/2015, de 17 de julio, por la que se efectúa la declaración de créditos efectivamente disponibles de la Orden AAM/155/2015, de 19 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas al fomento de las razas autóctonas, y se convocan las correspondientes a 2015.

SecciónDisposiciones Generales
EmisorDepartamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Rango de LeyOrden

Mitjançant l’Ordre AAM/155/2015, de 19 de maig, s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats al foment de les races autòctones i es convoquen els corresponents a 2015.

A l’article 2.3 de l'Ordre esmentada s’estableix una dotació pressupostària inicial de 106.414,84 euros a càrrec dels pressupostos del DAAM (ara DARP) i s’estableix un import addicional estimat de 69.327,16 euros a aplicar en funció de l’aportació efectiva dels fons procedents del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) i condicionada a les disponibilitats pressupostàries efectives.

Atès que els pressupostos inicials han resultat insuficients per atendre les sol·licituds presentades, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació considera necessari fomentar les actuacions objecte d’aquests ajuts i realitzar una ampliació de les respectives dotacions inicials.

D’acord amb l’article 92.4.b) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, és procedent efectuar la declaració dels crèdits efectivament disponibles de l’Ordre AAM/155/2015, de 19 de maig, esmentada.

En conseqüència, d’acord amb l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article únic

Els ajuts destinats al foment de les races autòctones per a 2015, amb una dotació pressupostària...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR