RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 1999, per la qual s'obre convocatòria per a la concessió d'ajuts en matèria de recerca.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyResolució

RESOLUCIÓ

de 7 de juliol de 1999, per la qual s’obre convocatòria per a la concessió d’ajuts en matèria de recerca.

L’article 1.2 del Decret 318/1992, de 28 de desembre, pel qual es crea el càrrec de comissionat per a Universitats i Recerca, regula l’organització i distribució de funcions en matèria d’universitats i recerca i atribueix a aquest òrgan la direcció la planificació i l’execució de les competències en aquesta matèria, d’acord amb les directrius fixades pel Govern i sota la superior direcció del titular del Departament del qual depèn.

Atès que l’article 28 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, afegeix un capítol, el IX, al Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, de regulació del règim jurídic de les subvencions i les transferències de la Generalitat;

Atesa l’Ordre del Departament d’Economia i Finances d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i de subvencions (DOGC núm. 2500, de 21.10.1997) i en el marc de l’Ordre del Comissionat per a Universitats i Recerca de 31 de març de 1999, per la qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de beques i subvencions convocades pel Comissionat per a Universitats i Recerca (DOGC núm. 2866, de 13.4.1999),

Resolc:

Article 1

Es convoquen els ajuts en matèria de recerca del Comissionat per a Universitats i Recerca que consten a l’annex d’aquesta Resolució.

Article 2

La present convocatòria es regeix per l’Ordre de 31 de març de 1999, per la qual, al seu annex 1, s’aproven les bases reguladores del procediment i de la tramitació de les beques i subvencions que convoca el Comissionat per a Universitats i Recerca (DOGC núm. 2866, de 13.4.1999), i també per les condicions específiques detallades a l’annex de la present Resolució.

Disposicions finals

—1 Aquesta Resolució entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el DOGC.

—2 Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, recurs potestatiu de reposició davant el comissionat per a Universitats i Recerca, d’acord amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 14 de gener, o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb l’article 46 en relació amb l’article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 7 de juliol de 1999

Andreu Mas-Colell

Comissionat

Annex

1) Ajuts per al finançament de la dotació, millora i, preferentment, la renovació de la infraestructura de recerca (PIR)

—1 Objecte: atorgar ajuts a les universitats catalanes, als centres públics de recerca i a altres entitats amb activitat investigadora i sense finalitat de lucre amb seu a Catalunya per a:

1.1 La millora de prestacions, la modernització i la renovació d’infraestructura i equipament de recerca o parts d’aquests.

1.2 L’adquisició de nous equips, especialment d’ús compartit.

La infraestructura i l’equipament hauran d’estar clarament integrats en les línies de recerca de la institució sol·licitant.

—2 Sol·licitants: els departaments o les unitats equivalents, els instituts de recerca i serveis generals cientificotècnics de suport a la recerca de les universitats catalanes, els equivalents dels centres públics de recerca i de les entitats amb activitat investigadora i sense ànim de lucre amb seu a Catalunya.

—3 Quantia dels ajuts: les sol·licituds es referiran únicament a equipament amb un cost unitari de fins a un màxim de 6.000.000 de ptes. (36.060,72 euros). En qualsevol cas, hauran d’estar obligatòriament cofinançades per l’entitat sol·licitant en un mínim d’un 25%. Queden exclosos d’aquesta convocatòria els microordinadors d’ús personal.

La quantia de l’ajut podrà finançar total o parcialment el pressupost sol·licitat, la qual cosa es determinarà en funció dels criteris d’avaluació i selecció.

—4 Sol·licituds: cada departament o unitat equivalent podrà presentar un màxim de dues sol·licituds i només excepcionalment es podrà acceptar una tercera sol·licitud d’un mateix departament, degudament justificada per la grandària del departament.

Cap investigador no podrà figurar en més d’una sol·licitud bé com a responsable científic, bé com a investigador que hi dóna suport, ja sigui en el marc d’un grup de recerca o fora d’ell.

Les sol·licituds s’hauran d’adscriure a alguna de les àrees temàtiques del II Pla de recerca de Catalunya. Hauran d’incloure una justificació del material sol·licitat i d’estar signades per l’investigador responsable científic de l’equipament sol·licitat, el cap del Departament o equivalent i la del representant legal de l’entitat.

Els impresos de sol·licitud normalitzats es podran obtenir, a més del que indica la base reguladora 5.2 de l’annex 1 de l’esmentada Ordre de 31...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR