Obra nova en construcció i divisió en propietat horitzontal

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aFebrero 2023
Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Llicència i certificat
  • 3.2 Les garanties de l'edificació, eficiència energètica, etc
  • 3.3 Decripció dels elements comuns
  • 3.4 Normativa catalana
  • 3.5 Doctrina de la DGRN
 • 4 Doctrina Administrativa citada
 • 5 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Sr. *, major d'edat, (si està casat, indiqueu el règim econòmic i si és el supletori legal) veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *, vigent.

De veïnatge civil català.

Intervé en nom *....

El/La identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pel seu expressat Document Nacional d'Identitat, el número del qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

 • Al meu judici té legitimació i exerceix la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura de DECLARACIÓ D'OBRA NOVA EN CONSTRUCCIÓ I DIVISIÓ EN PROPIETAT HORITZONTAL i EXPOSA:
 • A judici meu té legitimació i capacitat per a l'atorgament d’aquesta Escriptura de DECLARACIÓ D'OBRA NOVA EN CONSTRUCCIÓ I DIVISIÓ EN PROPIETAT HORITZONTAL i EXPOSA:
 • A judici meu té legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d’aquesta Escriptura de DECLARACIÓ D'OBRA NOVA EN CONSTRUCCIÓ I DIVISIÓ EN PROPIETAT HORITZONTAL i EXPOSA:

EXPOSA:

I.- Que * es propietari de la següent finca:

URBANA: ....

Inscrita al tom *, llibre * de *, foli *, finca *, inscripció ª, Registre de la propietat de *.

TÍTOL: Compra a *, en escriptura formalitzada el dia *, davant del Notari de *, Sr. *.

(No té valor de referència en ser obra en construcció).

REFERÈNCIA CADASTRAL:

OPCIONS:-

1a.- Ha estat obtinguda pel notari en forma telemàtica:

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008 [j 1] i ha estat sol·licitada als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu.

2a.- No existeix certificat cadastral gràfic, però sí certificat simplement descriptiu:

La que resulta del certificat cadastral simplement descriptiu; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008) [j 2] i ha estat sol·licitat als efectes del present atorgament, si bé, segons aquest certificat, el Cadastre no pot subministrar encara el certificat gràfic; l'esmentat certificat queda unit a aquesta matriu.

3a.- No s'aporta referència concreta (o només la de la finca matriu) i no s'ha obtingut pel notari en forma telemàtica.

(Possibilitats:)

a): No té encara referència cadastral concreta.

b): No m'ha estat aportada la referència cadastral concreta, i tampoc no l'he obtinguda jo, el Notari, en forma telemàtica.

(En totes dues possibilitats i a continuació):

Tot això sense perjudici de quedar facultat, jo, el Notari, per fer constar mitjançant diligència qualsevol informació adient. Faig expressa advertència de l'obligació de fer, davant la gerència territorial del cadastre, i en el termini de dos mesos, la pertinent declaració de l'alteració de titularitat que es formalitza en aquesta escriptura i en especial de les responsabilitats que indica la llei en el cas de no fer la presentació dintre el termini o de fer declaracions falses, incompletes o inexactes.

COINCIDÈNCIA DE LA DESCRIPCIÓ CADASTRAL I LA REALITAT FÍSICA:

Ha estat manifestat pels atorgants, després de la meva sol·licitud, la coincidència entre la realitat física i la que consta al certificat cadastral indicat i expressen la seva conformitat amb la nova descripció de la finca, realitzada d'acord amb les dades cadastrals actuals.

(Si hi ha discrepàncies entre la realitat de la finca i el Cadastre que no siguin esmenables en l'acte de l'atorgament, s'indicarà aquest fet i, a més, que s'ha realitzat o iniciat la seva rectificació, aplicant el supòsit que procedeixi conforme al que disposa l'art. 18, Llei de Cadastre, redacció donada per la Llei 13/2015 de 24 de juny de reforma de la Llei Hipotecària).

(És possible, cap segons quins supòsits: a) sol·licitar expressament que no s'insta ni el procediment de l'art. 199 ni el de l'art. 201 tots dos de la Llei Hipotecària, b) que no sol·liciten la rectificació registral ni el procediment de l'art. 18 de la Llei del Cadastre per ignorar la descripció real, c) que, si no hi ha altre remei, s'inscrigui la finca en el Registre amb la descripció registral.

És convenient indicar què és el que es farà constar en els índexs (referència cadastral acreditada, referència cadastral identificada i si és o no és coincident o si és dubtosa, etc.).

Pot veure's la Resolució de 8 d'abril de 2021, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de 29 de març de 2021, conjunta de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública i de la Direcció General del Cadastre, per la qual s'aproven les normes tècniques per a la incorporació de la representació gràfica d'immobles en documents notarials.

II.- Declara el compareixent que, sobre part de la finca descrita, amb despeses a càrrec seu i per meitat, amb els permisos i llicències corresponents s'està construint el següent:

Edificació, situada a *. Es compon de *...

Valor: Es calcula que, quan les obres estiguin acabades, tindran un valor de * euros.

(Només si es obra acabada): Identificació de la porció de sòl ocupada: la porció de terreny ocupada s'acredita mitjançant certificació del tècnic Sr. *, la firma del qual legitimo; en aquesta certificació, que deixo unida a aquesta matriu, consten les coordenades de referenciació geogràfica. (Si ja consta al cadastre: mitjançant la digitalització enviada pel Cadastre de la parcel·la cadastral.)

III.- REQUISITS LEGALS:

-. PROJECTE: L'edifici s'està construint d'acord amb el projecte de l'arquitecte Sr. *, visat pel Col·legi oficial de *, el dia *, número *.

-. LLICÈNCIA D'OBRES.

Tinc a la vista la llicència d'obres de l'ajuntament de *, de la qual incorporo fotocòpia que testimonio.

CERTIFICATS DEL TÈCNIC.-

1.- Em lliuren el certificat de l'esmentat arquitecte, signatura que legitimo per ser-me coneguda (o per altres mitjans) , que acredita l'estat de la construcció i la seva descripció, certificat que deixo unit a aquesta matriu. Els atorgants manifesten que s'obliguen a realitzar la construcció d'acord amb la llicència i les seves condicions. (És una exigència de l'article 41 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost).

2.- Em lliuren i incorporo a aquesta matriu Certificat de l'Arquitecte Sr *, signatura que legitimo per ser-me coneguda (o per altres mitjans) , que fa referència a l’eficiència energètica del projecte.

-. GARANTIES.-

Opcions

A.- Llicència sol·licitada abans del 5-5-00.

B.- Llicència posterior. Hi haurà assegurança.

C.- AUTO PROMOTOR INDIVIDUAL: Sense assegurança.

OPCIÓ A.- Llicència sol·licitada abans del 5-5-00.

Manifesta/en el/s compareixen/ts que, encara que el destí principal de l'immoble sigui el d'habitatge, la llicència es va sol·licitar abans del dia 5 de maig de 2000, tal com resulta de la data que consta en la llicència exhibida i de la qual incorporo fotocòpia. Per tant, d'acord amb el que disposen les DT 1a i 4a i DA 2a i l'article 19 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre d'ordenació de l'edificació, no és exigible la constitució de garanties.

OPCIÓ B.- Llicència posterior. Hi haurà assegurança.

Manifesta/en el/s compareixent/s que, encara que el destí principal de l'immoble sigui el d'habitatges i que la sol·licitud sigui posterior al dia 5 de maig de 2000, en tractar-se d'una declaració d'obra en construcció, i d'acord amb la doctrina de la Direcció General, no és exigible la constitució de garantia en aquest moment; però adverteixo al/s compareixent/s que, quan estigui acabat l'edifici, en atorgar l'acta de final d'obra, s’haurà d'acreditar la constitució de l'assegurança pertinent.

OPCIÓ C.- AUTO PROMOTOR INDIVIDUAL: Sense assegurança.

Manifesta/en el/s compareixent/s que, encara que el destí principal de l'immoble sigui el d'habitatge, en tractar-se d'un auto promotor individual d'una única finca unifamiliar per a ús propi i de conformitat amb el que disposa la Llei 53/2002, de 30 de desembre, no és exigible ara la constitució de garanties. Adverteixo, expressament, jo, el Notari al/s compareixent/s que en el cas de venda en el termini a què es refereix l'art. 17.1 de la Llei d'ordenació de l'edificació de 5 de novembre de 1999 quedarà obligat a la contractació de la garantia pel temps que resti per completar els deu anys, tret que la part adquiridora exoneri a l'auto promotor de tal obligació i acrediti que aquest ha utilitzat l'habitatge.

IV.- El senyor compareixent, tal com...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR