Decret 55/2006 de 23 de juny, pel qual s'estableix el sistema de mesures per a la instal·lació obligatòria de comptadors individuals i fontaneria de baix consum i estalviadora d'aigua

Sección4.- Anuncis
EmisorConselleria d'Economia, Hisenda i Innovacio
Rango de LeyDecret

Decret 55/2006 de 23 de juny, pel qual s'estableix el sistema de mesures per a la instal·lació obligatòria de comptadors individuals i fontaneria de baix consum i estalviadora d'aigua I. Les Illes Balears, per la seva situació en el Mediterrani i les seves característiques hidrogeològiques, disposen de recursos d'aigua escassos i sotmesos a fortes variacions temporals i a una forta pressió antròpica. En aquestes circumstàncies es fa necessari equilibrar la tradicional política d'oferta amb la realització de noves infrastructures que aportin més recursos amb una decidida política de gestió de la demanda i conservació de l'aigua que permeti una gestió sostenible dels esmentats recursos.

Així doncs, l'obligatorietat d'instal·lar comptadors individuals ha d'enfocar-se des del punt de vista de l'adequació a les directrius europees de caràcter mediambiental, i ha de ser una de les mesures a adoptar en la gestió de la demanda, les quals s'orienten a un escenari on paga qui gasta, cosa que es fa segons el consum que realitza.

  1. Com antecedent de la regulació de l'obligació que reglamenta el present projecte de Decret, destaca el Decret 88/2000 de mesures especials per a la gestió dels recursos hídrics que, en aplicació de l'existència d'una situació de les previstes en l'article 56 de la llei d'aigües, va recollir en el seu article 5 l'obligació d'instal·lació de comptadors individuals i de fontaneria de baix consum.

    III.La present regulació, es realitza, no en base a les situacions previstes en l'article 56 del Text Refós de la Llei d'Aigües, sinó, en una situació normal i, en virtut de la competència exclusiva que ostenta la comunitat autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb l'article 10.8 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, sobre `règim d'aigües i aprofitaments hidràulics, canals i regadius. Aigües minerals i termals. Ordenació i concessió de recursos i aprofitaments hidràulics'. En virtut de l'esmentada disposició, mitjançant Reial decret 115/1995, de 27 de gener, es transferiren a les Illes Balears les competències en matèria d'aigües, que foren assumides mitjançant Decret 29/1995, de 23 de març. Aquesta competència exclusiva suposa que la comunitat autònoma pot fer un desplegament legislatiu i reglamentari sobre el règim d'aigües de les Illes Balears.

  2. En el marc comunitari d'actuació de la política d'aigües establert per la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2000 i, a partir de la competència exclusiva que ostenta la CAIB, la normativa que regula la gestió de l'aigua és el Pla Hidrològic de les...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR