RESOLUCIÓ ENS/723/2012, de 4 d'abril, per la qual s'autoritza l'obertura del centre d'educació infantil privat Valonsadero, de Badalona.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Ensenyament
Rango de LeyResolució

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada pel titular de la llar d’infants Valonsadero, de Badalona, en petició d’autorització d’obertura d’un centre d’educació infantil privat de primer cicle, per transformació d’una llar d’infants autoritzada de conformitat amb la legislació anterior a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, es va instruir l’expedient corresponent;

Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits per la normativa d’aplicació, en concret, per la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació; la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació; el Reial decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixin ensenyaments de règim general no universitaris, i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre d’educació infantil privat Valonsadero, de Badalona, per transformació d’una llar d’infants autoritzada de conformitat amb la legislació anterior a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, en els termes següents:

Comarca: Barcelonès.

Serveis territorials: Barcelona Comarques.

Municipi: Badalona.

Codi: 08048320.

Denominació genèrica: Llar d’infants privada.

Denominació específica: Valonsadero.

Adreça: c. Jaume Ribó, 27.

Titular: Niceas López Isla.

NIF: 16719555G.

S’autoritza l’obertura del centre d’educació infantil privat Valonsadero, de Badalona, per transformació de la llar d’infants del mateix nom, amb efectes des de l’inici del curs escolar 2011-2012.

Composició del centre

Autorització d’obertura:

Educació infantil de primer cicle:

3 unitats amb capacitat per a 41 llocs escolars.

A aquest centre li són d’aplicació les previsions del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits del centres.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR