D'acord amb el que disposa la Llei sobre Trànsit, RD: 13/92, de 17 de gener, es comunica que s'ha formulat la present denúncia, iniciant expedient sancionador per infracció a les Normes de Circulació, el qual s'instruirà a l'Ajuntament.- L'instructor és el Regidor Delegat i el Batle l'òrgan competent per resoldre'l.- La qual cosa es comunica conformement el previst als articles 77, 78 i 79 del RDL...

SecciónIV - Administracio Municipal
EmisorAjuntament de Buger

D?acord amb el que disposa la Llei sobre Trànsit, RD: 13/92, de 17 de gener, es comunica que s?ha formulat la present denúncia, iniciant expedient sancionador per infracció a les Normes de Circulació, el qual s?instruirà a l?Ajuntament.- L?instructor és el Regidor Delegat i el Batle l?òrgan competent per resoldre?l.- La qual cosa es comunica conformement el previst als articles 77, 78 i 79 del RDLG 339/90, de 2 de març, per tal que en el termini de QUINZE DIES HÀBILS, comptats a partir de la recepció/publicació d?aquesta notificació de denúncia, formuleu, si escau, l?escrit de descàrrec davant del Sr. Batle, adjuntant-hi o proposant les proves que trobi oportunes. En cas de no efectuar al·legacions dins del plaç esmentat, aquesta notificació d?iniciació del procediment serà considerada PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, d?acord amb el que s?estableix a l?article 13.2 recollit al Reglament del Procediment per a l?exercici de la Potestat Sancionadora, aprovat per RD 1398/93, de 4 d?agost, amb els efectes recollits als articles 18 i 19 de l?esmentat text legal. En cas de no ser el conductor del vehicle denunciat, vos demanem que indiqueu les dades del conductor i l?advertim que de no fer-ho, serà considerat autor d?una falta molt greu, sancionada amb 301? conforme a l?article 72.3 de la present llei i se seguirà el corresponent procediment.- Si està conforme amb el contingut de la denúncia, podrà obtenir la reducció del 30% de descompte de la quantia de la multa que podrà fer efectiva dins dels TRENTA DIES HÀBILS següents a la data de recepció del present escrit a l?oficina de Tresoreria d?aquest Ajuntament.

NOM - LLINATGES MATRÍCULA. ART-APT. IMPORT.

Arturo Melgar Gil. 3111-DXL Altres 80?.José Carlos Moreira da Silva. 8594-BBD RGC 171.03 60?.Marc Garrido Juan IB-6535-CL OM 131295.3 50?.Ramon Somoza Amate IB-3754-DS RGC 171.03 60?.El que es comunica per al seu coneixement i efectes indicats.

Búger, 03/04/2008.

L?Instructor.

? o ? Num. 5954

Per resolució de Batlia de data 03/04/2008 s?ha decretat el següent:

?Pere Perelló Amengual, Batle-President de l?Ajuntament de Búger (Illes Balears), fent ús de les atribucions conferides per la legislació de règim local:

*Llei 7/85, de 2 d?abril, *RDL: 781/86, de 18 d?abril; i *RD: 2568/86, de 28 de novembre, Decreta l?avocació de la totalitat de les atribucions de Batlia que varen ser delegades en la Junta de Govern Local de Búger, mitjançant Decret de data: 6/juliol/2007.

Conformement l?article 44 del RD 2568/1986...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR