El nou paper del Protectorat a les fundacions.

AutorEladi Crehuet i Serra
CargoNotari de Barcelona.
Páginas11-12

Page 11

L'anomenat cas Palau constitueix un exemple paradigmàtic de com la utilització partidista d'un edifici i d'un cognom il·lustres per part d'una fundació pot produir uns efectes socials i jurídics indesitjats, ja que pot arribar a generar un senti ment generalitzat de desconfiança envers totes les persones jurídiques de tipus fundacional, especialment d'aquelles que rebien -i reben- diners d'institucions públiques.

La proposició de Llei del Protectorat respecte de les fundacions i associacions d'utilitat pública, presentada a la mesa del Parlament pel Grup Socialista (BOPC del 14 de febrer de 2011) -norma que, quan es publiqui aquest article, potser ja haurà entrat en vigor, amb les degudes esmenes i modificacions- demostra clarament l'existència d'una voluntat política de combatre la desconfiança generada pel cas Palau, mitjançant el reforçament del paper inspector del Protectorat en l'àmbit d'actuació de les fundacions, tant públiques com priv ades, i també (i això és una novetat) en l'àmbit de les associacions d'utilitat pública, si bé respecte d'aquestes darreres només es regulen funcions d'assessorament i suport, de dipòsit de comptes i de seguiment.

La disposició transitòria quarta del Llibre III del Codi Civil de Catalunya preveia que el Govern de la Generalitat havia de presentar un Projecte de Llei del Protectorat en el termini de sis mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquella llei, termini que el Govern no ha complert. Aquesta mateixa disposició transitòria, que quedarà derogada quan es publiqui la nova Llei del Protectorat, també establia la possibilitat que el Protectorat pogués inspeccionar, quan ho considerés necessari, els llibres, els documents i les activitats de les fundacions i enumerava determinats supòsits d'inspecció (entre d'altres, el de destinar recursos a desp eses no relacionades amb l'objecte fundacional o desproporciona des respecte al volum d'ingressos), supò- sits que han estat recollits i ampliats per l'article 6 de la proposició de llei.

La proposició presentada dedica una atenció especial a les funcions del Protectorat respecte a les fundacions, a la regulació de les quals destina gairebé la meitat de l'articulat. Així, al capítol II distingeix entre les funcions d'assessorament i de suport, les de registre i les de supervisió i tutela. Entre aquestes últimes ocupen un lloc preeminent les funcions d'inspecció, que es regulen detalladament al capítol III. En aquest capítol es determinen les...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR