Acta notarial per tal d'acreditar per notorietat el pagament d'una lletra perduda

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aSeptiembre 2022

Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 NOTA
 • 3 Model d'actes
  • 3.1 Acta primera
  • 3.2 Acta segona
  • 3.3 Diligència. Declaració de testimonis
  • 3.4 Declaració de notorietat
 • 4 Comentari
  • 4.1 En general
  • 4.2 Sistema de cancel·lació
  • 4.3 Exhibició de lletres
  • 4.4 Pagarés o lletres
  • 4.5 Fiscalitat
 • 5 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
 • 6 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

NOTA

Conforme a l'art. 209 del Reglament notarial (redacció donada pel RD 45/2007), les actes de notorietat tenen dues fases (i, per tant, donen lloc a dos documents de protocol); diu així l'esmentat article:

«el requerimiento se formalizará mediante acta con la fecha y número de protocolo del día del requerimiento y una vez concluida la tramitación del acta se incorporará al protocolo como instrumento independiente en la fecha y bajo el número que corresponda en el momento de su terminación».

Per això, es proposen els dos models següents.

Model d'actes Acta primera

NÚMERO *.

En *, a *.

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de *, amb residència en *,

COMPAREIX:

El Sr./Sra, major d'edat, * veí/ïna de *, amb domicili en *. Exhibeix DNI/NIF *, vigent.

Intervé en el seu propi nom i dret.

L'identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pel seu expressat Document Nacional d'Identitat, el número del qual coincideix amb el d'Identificació fiscal.

(Judici de Capacitat: opcions)

 • Al meu judici té interès, legitimació i exerceix la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'instar la present ACTA DE REQUERIMENT i EXPOSA:
 • Al meu judici té interès, legitimació i capacitat per a instar la present ACTA DE REQUERIMENT i EXPOSA:
 • Al meu judici té interès, legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a instar la present ACTA DE REQUERIMENT i EXPOSA:

I.- En escriptura autoritzada el dia *, davant del notari de *, Sr. *, protocol número *, el Sr. compareixent va adquirir per compra a *, la següent finca:

URBANA: NUMERO (o rústica).....

Inscrita al tom *, llibre *, foli *, finca *, inscripció *, Registre de la Propietat de *.

REFERÈNCIA CADASTRAL: * segons ja consta en el títol. (expressar en cas contrari la referència cadastral i el seu justificant)

II.- El preu de la compravenda es va fixar en la quantitat de * euros * i en relació a aquest preu es va pactar:

(Transcriure el pacte, exemple: «* euros que la part venedora reconeix haver rebut de la part compradora, amb anterioritat a aquest acte, íntegrament i a entera satisfacció, raó per la qual li atorga la més ferma carta de pagament d'aquesta quantitat.

La resta, o sigui * euros que s'ajornen per a ser satisfets per la part compradora de la forma següent:

-. * euros el dia *.

-. * euros el dia *.

Les quantitats ajornades queden representades per les següents lletres de canvi:

. Número.- Import.- Data de pagament, etc.

La falta de pagament de qualsevol de les quantitats ajornades donarà dret a la part venedora a la resolució d'aquesta compravenda sense més tràmit que el requeriment notarial o judicial; a aquest efecte es pacta condició resolutòria expressa, la inscripció de la qual en el Registre de la Propietat es sol·licita.

Per a la cancel·lació de la condició resolutòria pactada serà requisit suficient l'exhibició davant notari de les lletres referides que estiguin en poder de la part adquiridor o els seus successors, els quals podran ells sols sol·licitar la cancel·lació de la condició resolutòria, extrem en relació al qual dóna el seu consentiment, des d'ara, la part transmetent».

III.- Que les esmentades lletres van ser satisfetes, havent-se extraviat una, en concret la que tenia venciment *, d'import * euros.

M'exhibeix a mi, el Notari, totes les lletres referides, a excepció de la ja indicada.

Comprovo que les restants lletres estan en el seu poder, es corresponen amb les relacionades en el títol de compra i, prèvia aquesta comprovació, les retorno degudament inutilitzades.

Pel que fa a lletra que falta, indica:

-. Que la societat venedora *, i per tant, la persona que pot exercir la condició resolutòria, ha quedat DISSOLTA DE PLE DRET, segons resulta del certificat expedit pel Registrador mercantil de *.

I em requereix, a mi, el Notari, per tal que declari la notorietat d'haver estat pagada la lletra perduda.

En prova del pagament de la lletra amb el número *, ofereix les següents proves:

A).- La seva pròpia declaració, que presta, sota pena de falsedat en document públic, de què els fets exposats són certs.

B).- La testifical consistent en la declaració dels testimonis que compareixeran oportunament a la meva presència per tal d'aportar informació a la present acta.

C).- (En el seu cas) Certificat expedit pel banc *, acreditant que en data * es va fer efectiva l'esmentada lletra quan va ser presentada al cobrament.

ACCEPTACIÓ: ACCEPTO EL REQUERIMENT que compliré en legal forma.

INICI DE L'ACTA: S'inicia així la present acta que queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.

Informo expressament els compareixents sobre la incorporació de les seves dades al fitxer del Protocol i documentació notarial i al fitxer d'Administració i organització, així com del fet que, si és el cas, les esmentades dades són necessaris per al compliment de les obligacions legals de l'exercici de la funció pública notarial, conforme al que es preveu en la normativa prevista en la legislació notarial, de prevenció del blanqueig de capitals, tributària i, si és el cas, substantiva que resulti aplicable a l'acte o negoci jurídic documentat. La comunicació de les dades personals és un requisit legal, trobant-se l'atorgant obligat a facilitar les dades personals, i estant informat que la conseqüència de no facilitar tals dades és que no seria possible autoritzar o intervenir el present document públic.

La finalitat del tractament de les dades és complir la normativa per a autoritzar/intervenir el present document, la seva facturació, seguiment posterior i les funcions pròpies de l'activitat notarial d'obligat compliment, de les quals poden derivar-se l'existència de decisions automatitzades, autoritzades per la Llei, adoptades per les administracions públiques i entitats cessionàries autoritzades per Llei, inclosa l'elaboració de perfils precisos per a la prevenció i recerca per les autoritats competents del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. El notari realitzarà les cessions d'aquestes dades que siguin d'obligat compliment a les administracions...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR