DECRET 137/2014, de 7 d'octubre, sobre mesures per evitar la introducció i propagació d'organismes nocius especialment perillosos per als vegetals i productes vegetals.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rango de LeyDecret

L’Estatut d’autonomia de Catalunya, a l'article 116, estableix que correspon a la Generalitat, respectant el que estableixi l’Estat en exercici de les competències que li atribueixen els articles 149.1.13 i 16 de la Constitució, la competència exclusiva en matèria d’agricultura i ramaderia. Concretament, l’apartat d) de l’article 116 estableix aquesta competència en l’àmbit de la sanitat vegetal i animal en els casos en què no tingui efectes sobre la salut humana.

Mitjançant el Decret 6/1985, de 14 de gener, es va establir el règim per a l’adopció de les mesures urgents per a l’eradicació de focus de plagues especialment perilloses per als vegetals a Catalunya. Durant el període de temps transcorregut des de la seva entrada en vigor el règim jurídic aplicable a la sanitat vegetal ha estat objecte de desenvolupament, tant en el marc de la Unió Europea com per part de l’ordenament intern.

El present Decret s’insereix en un marc normatiu ampli del qual formen part, entre d’altres, la Directiva 2000/29/CE del Consell, de 8 de maig de 2000, relativa a les mesures de protecció contra la introducció a la Comunitat d’organismes nocius per als vegetals o productes vegetals i contra la seva propagació a l’interior de la Comunitat, incorporada a l’ordenament intern mitjançant el Reial decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual s’adopten mesures de protecció contra la introducció i difusió en el territori nacional i de la Comunitat Europea d’organismes nocius per als vegetals o productes vegetals, així com per a l’exportació i trànsit cap a països tercers, i la Llei de l’Estat 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal.

D’altra banda, en el moment present, el continu moviment de material vegetal entre els diferents països i entre els diferents continents fa més fàcil l’entrada al nostre territori d’organismes nocius especialment perillosos per als vegetals, per la qual cosa es necessita disposar d’un marc normatiu que permeti l’adopció de mesures de forma àgil, cosa que no es produeix amb la normativa vigent, que determina que la declaració de l’existència oficial de plagues i l’adopció de les mesures de lluita s’han de fer per decret del Govern.

D’acord amb el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya;

Per tot això, a proposta del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte

L’objecte d’aquest Decret és establir les mesures per evitar la introducció a Catalunya d’organismes nocius especialment perillosos per als vegetals i productes vegetals i la seva propagació, d’acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria de sanitat vegetal.

Article 2

Definicions

A efectes d’aquest Decret s’entén per:

Organisme nociu especialment perillós per als vegetals i productes vegetals: tota espècie, raça o biotip vegetal, animal o agent patogen que sigui...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR