Crònica Legislativa de la Unió Europea (Segon semestre de 2011)

AutorNarcís Mir i Sala
CargoResponsable de seguiment normatiu i desenvolupament estatutari en afers UE
Páginas189-193

Page 189

- L’ordre en què apareixen les disposicions citades és el de la seva publicació en el DIARI OFICIAL DE LA UNIÓ EUROPEA (DOUE)

- Les sigles EEE corresponen a l’Espai Econòmic Europeu, àrea d’integració comercial que associa en un únic mercat interior la UE amb Noruega, Islàndia i Liechtenstein Directiva 2011/65/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2011, sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics. DOUE L 174, de 1.07.2011, pàg. 88 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0088:0110:ES:PDF

Els articles 7, 9i 10 de la directiva assenyalen les obligacions respectives de fabricants, importadors i distribuïdors, de disposar o facilitar la informació i els documents necessaris que acreditin el compliment de la conformitat dels aparells elèctrics i electrònics amb la directiva en una llengua que puguin comprendre fàcilment les autoritats competents (en el cas de fabricants i importadors) i els consumidors (en el cas dels distribuïdors).

D’altra banda, l’article 13.2 disposa que la declaració CE de conformitat s’haurà de traduir a la llengua o les llengües requerides per l’estat membre en el mercat del qual s’introdueixi o es comercialitzi el producte.

Reglament d’execució (UE) núm. 670/2011 de la Comissió, de 12 de juliol de 2011, que modifica el Reglament (CE) núm. 607/2009 pel qual s’estableixen determinades disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 47/2008 del Consell pel que fa a les denominacions d’origen i indicacions geogràfiques protegides, als termes tradicionals, a l’etiquetatge i a la presentació de determinats productes vitivinícoles. DOUE L 183, de 13.07.2011, pàg. 6 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:183:0006:0013:ES:PDF

Les modificacions introduïdes pel present reglament no afecten els continguts de la regulació sobre les llengües prevista en el reglament 607/2009. D’acord amb aquest últim reglament, el terme objecte de protecció es redactarà en la llengua o llengües oficials o regionals de l’estat membre, o bé, en la llengua utilitzada comercialment per aquest terme, i en ambdós casos amb la seva ortografia original. Igualment es manté la previsió que els termes tradicionals enumerats en la base de dades electrònica “E-Bacchus” estaran protegits únicament en la llengua que figura en la corresponent sol·licitud de protecció.

Decisió d’execució de la Comissió, d’1 de juliol de 2011, per la qual es modifica el Manual Sirene. DOUE L 186, de 15.07.2011, pàg. 1

Page 190

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:186:0001:0037:ES:PDF

D’acord amb el punt 1.3.5 del manual i per tal d’obtenir la major eficàcia possible en la comunicació bilateral entre el personal de Sirene, es farà servir una llengua coneguda per ambdues parts en les comunicacions operatives. En el mateix sentit, el punt 1.4.1. del manual preveu que la preparació lingüística del personal d’una oficina Sirene haurà de cobrir el major nombre de llengües possible perquè el seu personal es pugui comunicar adequadament amb totes les oficines Sirene.

Cal recordar que el Manual Sirene és un conjunt d’instruccions d’aplicació de les disposicions del Conveni d’aplicació de l’Acord de Schengen relatiu a la supressió dels controls en les fronteres comunes de la UE.

Finalment es pot destacar també que el text d’aquesta decisió és únicament autèntic en vint-i-una de les vint-i-tres llengües oficials de les institucions de la Unió Europea; concretament no figuren com a llengües autèntiques d’aquesta decisió d’execució ni l’irlandès ni el danès.

Reglament de l’Assemblea Parlamentària EURONEST. DOUE L 198, de 6.07.2011, pàg. 7 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:198:0007:0016:ES:PDF

L’article 12 d’aquest reglament estableix, en el seu primer apartat, el règim lingüístic general de l’Assemblea. D’acord amb les seves previsions, tindran la consideració de llengües oficials de l’Assemblea les llengües oficials de la Unió Europea i les llengües oficials dels socis d’ Europa Oriental. En el mateix apartat s’indica que les llengües de treball seran l’anglès, l’alemany, el francès i el rus.

D’altra banda, i segons preveu l’apartat segon d’aquest mateix article 12, els membres de l’Assemblea podran intervenir en els debats en qualsevol de les seves llengües oficials, mentre que la interpretació es farà preceptivament a les llengües de treball i, només quan sigui possible, a les llengües oficials de la Unió Europea quan les reunions de l’Assembleatinguin lloc en el Parlament Europeu.

Quant a les reunions de les diverses comissions i grups de treball se celebraran també en les llengües de treball.

Pel que fa als textos adoptats per l’Assemblea, es publicaran en totes les llengües oficials de la Unió i en els llengües oficials dels Parlaments dels socis d’Europa Oriental en la forma que aquests considerin oportuna.

Finalment, l’article 28 del reglament fa referència al finançament de les despeses, entre d’altres les relatives a la interpretació i la traducció.

Cal recordar que EURONEST és un fòrum parlament que promou les condicions necessàries per accelerar l’associació política i fer avançar la integració econòmica entre la Unió Europea i el seus socis de l’Europa oriental.

Reglament (UE) núm. 805/2011 de la Comissió, de 10 d’agost de 2011, pel qual s’estableixen normes detallades per a les llicències i determinats certificats dels controladors de trànsit aeri en virtut del Reglament (CE), núm. 216/2008 del Parlament Europeu i del Consell. DOUE L 206, de 11.08.2011, pàg. 21

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:206:0021:0038:ES:PDF

En la seva part dispositiva, el present reglament conté diversos articles relatius a aspectes lingüístics. Així, l’article 9, relatiu a la llicència de controlador aeri preveu, en el seu punt 4, que aquesta es validarà mitjançant la inclusió, entre d’altres, de les corresponents llengües per a les quals s’hagi superat la formació. En aquest sentit cal esmentar que l’annex III del reglament es dedica íntegrament als requisits de competència lingüística. Aquests requisits es classifiquen segons els nivells següents:preelemental,

Page 191

elemental, preoperacional, operacional, avançat i expert i és refereixen a aspectes de pronunciació, estructura, vocabulari, fluïdesa, comprensió i interaccions.

A més, l’article 13 es refereix a les denominades anotacions d’idioma. En aquest àmbit l’esmentat article assenyala que els controladors de trànsit aeri i els alumnes controladors de trànsit aeri no exerciran les atribucions de la seva llicència si no compten amb una anotació d’idioma en anglès, la qual cosa equivaldrà a demostrar almenys un nivell operacional tant en l’ús de la fraseologia com en la utilització de l’idioma. D’altra banda, els estats membres podran imposar requisits de competència en llengua local quan ho considerin necessari per motius de seguretat.

Finalment, l’apartat 5 de l’article 23 disposa que quan s’expedeixi una llicència en una llengua distinta de l’anglès, s’haurà d’incloure una traducció a aquesta última llengua dels elements que s’enumeren a l’annex I, relatiu a les especificacions que han de contenir les llicències.

Reglament (UE) núm. 1007/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de setembre de 2011, relatiu a les denominacions de les fibres tèxtils i a l’etiquetatge i marcatge de la composició en fibres dels productes tèxtils i pel qual es deroguen la Directiva 73/44/CEE del Consell i les Directives 96/73/CE i 2008/121/CE del Parlament Europeu i del Consell, DOUE L 272, de 18.08.2011, pàg.1

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:272:0001:0064:ES:PDF

L’article 16 del reglament, que es dedica a l’ús de denominacions i descripcions de la composició en fibres, preveu, en el seu paràgraf 3, que l’etiquetatge i marcatge s’oferiran en al llengua o les llengües oficials de l’estat membre en el territori del qual es posin els productes tèxtils a disposició del consumidor, llevat que l’estat membre interessat ho disposi altrament.

Reglament (UE) 1077/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2011, pel qual s’estableix una Agència Europea per a la gestió operativa de sistemes informàtics de gran magnitud en l’espai de llibertat, seguretat i justícia. DOUE L 286, d’1.11.2011, pàg. 1

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:286:0001:0017:ES:PDF

L’article 25 del reglament conté les previsions relatives al règim lingüístic de l’Agència. Aquest règim serà el mateix que el previst en el Reglament núm.1 de 15 d’abril de 1958. Cal recordar que aquest reglament, amb les modificacions derivades de les successives ampliacions de la UE, és el que determina amb caràcter general el règim lingüístic de les institucions de la UE Directiva 2011/82/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2011, per la qual es facilita l’intercanvi transfronterer d’informació sobre infraccions de tràfic en matèria de seguretat vial. DOUE L 288, de 5.11.2011, pàg.1

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:288:0001:0015:ES:PDF

Segons el que preveu l’apartat 3 de l’article 5 de la directiva, en el cas que l’estat membre de la infracció decideixi iniciar procediments derivats de les infraccions de transit en matèria de seguretat vial i, per tal de garantir el respecte dels drets fonamentals, enviarà la carta d’informació en la llengua del document de matriculació, si hi té accés, o en una de les llengües oficials de l’estat de matriculació.

D’altra banda l’article 8 conté la previsió que la Comissió Europeafaci conèixer en el seu lloc web una síntesi, en totes les llengües oficials de les institucions de la Unió, de les normes vigents en els estats membres en l’àmbit que regula la directiva.

Decisió núm. 1194/2011/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de novembre de 2011, per la qual s’estableix una acció de la Unió Europea relativa Segell de Patrimoni Europeu. DOUE L 303, de 22.11.2011, pàg. 1

Page 192

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:303:0001:0009:ES:PDF

Entre els elements que ha de contenir el projecte que es presenti per obtenir el Segell de Patrimoni Europeu, i tal com estableix l’article 7.b) iii de la decisió, s’hi preveu la promoció del multilingüisme i la facilitació de l’accés al lloc per mitjà de l’ús de diverses llengües de la Unió.

Reglament (UE) núm. 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2011, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor i pel qual es modifiquen els Reglaments (CE) núm. 1924/2006 i (CE) núm. 1925/2006 del Parlament Europeu i del Consell, i pel qual es deroguen la Directiva 87/250/CEEE de la Comissió, la Directiva 90/496/CEE del Consell, la Directiva 1999/10/CE del la Comissió, la Directiva 2000/13/CE del Parlament Europeu i del Consell, les Directives 2002/67/CE, i 2008/5/CE de la Comissió i el Reglament (CE) núm. 608/2004 de la Comissió. DOUE núm. L 304, de 22.11.2011, pàg. 18

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:ES:PDF

D’acord amb el que preveu l’article 15.1 del reglament, la informació alimentària obligatòria figurarà en una llengua que comprenguin fàcilment els consumidors dels estats membres on es comercialitza l’aliment.

A més, l’apartat 2 d’aquest mateix article 15, assenyala que, en el seu propi territori, els estats membres en el qual es comercialitza un aliment podran establir que aquesta informació es faciliti en una o més llengües d’entre les que són oficials de la Unió Europea.

Directiva 2011/94/UE de la Comissió, de 28 de novembre de 2011, que modifica la Directiva 2006/126/CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre el permís de conduir. DOUE L 314, de 29.11.2011, pàg. 31

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:314:0031:0034:ES:PDF

L’annex d’aquesta disposició preveu en el seu punt 5 que, en el cas que un estat membre vulgui redactar les diverses prescripcions del permís de de conduir en una llengua nacional distinta de les que a hores d’ara són llengües oficials de les institucions de la Unió Europea, podrà fer-ho, però sempre que elabori una edició bilingüe que contingui o utilitzi també aquestes últimes llengües.

Directiva 2011/99/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 2011, sobre l’ordre europea de protecció. DOUE L 338, de 21.12.2011, pàg. 2

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:338:0002:0018:ES:PDF

L’article 17 de la directiva es dedica íntegrament al tema de les llengües en aquesta matèria. L’article consta de tres apartats. El primer d’ells assenyala que l’ordre de protecció s’haurà de traduir per l’estat d’emissió a la llengua oficial o a una de les llengües oficials de l’estat d’execució. En sentit invers, la mateixa regla s’aplicarà també en relació al model normalitzat que l’estat d’execució ha de trametre a l’estat d’emissió. Finalment, el darrer dels apartats de l’article disposa que qualsevol estat membre podrà fer constar mitjançant una declaració dipositada davant la Comissió Europea que accepta una traducció a una o diverses de les altres llengües oficials de la Unió.

Directiva 2011/98/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 2011, per la qual s’estableix un procediment únic de sol·licitud d’un permís únic que autoritza als nacionals de tercers països a residir i treballar en el territori d’un estat membre i per la qual s’estableix un conjunt comú de drets per als treballadors de tercers països que resideixen legalment en un estat membre. DOUE L 343, de 23.12.2011, pàg. 1

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:343:0001:0009:ES:PDF

L’atès 29 d’aquesta disposició assenyala que els estats membres han d’aplicar les seves prescripcions sense discriminació per motius, entre d’altres, de llengua.

Page 193

En aquest sentit, l’article 12 de la directiva, dedicat al dret a la igualtat de tracte dels treballadors de països tercers preveu, en el seu punt 2 apartat a) iv, que els estats membres poden restringir la igualtat de tracte pel que fa a l’educació i formació professional tot establint requisits previs específics, incloent-hi el coneixement adequat de la llengua i el pagament de les taxes de matriculació de conformitat amb el dret nacional, respecte a l’accés a la universitat i a l’ensenyament post secundari i també a la formació professional que no està directament relacionada amb l’activitat laboral específica.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR