Crònica legislativa: Illes Balears

AutorAntoni Nadal
CargoProfessor de l’Escola Balear d’Administració Pública
Páginas315-321

Page 315

Ajuts, subvencions i beques

Modificació de la base tretzena de la convocatòria de subvencions del Consell de Mallorca per a la normalització lingüística a les empreses per a l’any 2007 (aprovada pel Consell Executiu d’11 de desembre de 2006) (Butlletí Oficial de les Illes Balears —BOIB—, núm. 116, de 31 de juliol de 2007). http://BOIB.caib.es/pdf/2007116/mp16.pdf

Bases de la convocatòria de suport genèric a la producció editorial en llengua catalana per a l’any 2007 del Consell d’Eivissa i Formentera, amb una destinació de 12.000 euros (BOIB núm. 129, de 25 d’agost de 2007). http://BOIB.caib.es/pdf/2007129/mp19.pdf

Convocatòria d’ajuts per al foment de l’ús de la llengua catalana en els àmbits del comerç, la restauració, la indústria i els serveis en general per a l’any 2007 del Consell d’Eivissa i Formentera, amb una destinació de 9.000 euros (BOIB núm. 132, d’1 de setembre de 2007). http://BOIB.caib.es/pdf/2007132/mp30.pdf

Concessió de subvencions del Consell de Mallorca per al foment de les revistes en llengua catalana per a l’any 2007 (BOIB núm. 150, de 6 d’octubre de 2007). http://BOIB.caib.es/pdf/2007150/mp25.pdf

Modificació de la Resolució núm. 3380 del president del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears de 19 de gener de 2007 (publicada en el BOIB núm. 27, de 20 de febrer de 2007), mitjançant la qual convoca subvencions per a donar suport a la promoció de la cultura de les Illes Balears a l’exterior i entre illes, destinades a empreses culturals i creadors, artistes i intèrprets professionals (BOIB núm. 156, de 18 d’octubre de 2007). http://BOIB.caib.es/pdf/2007156/p14.pdf

Modificació de la Resolució núm. 3379 del president del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears de 19 de gener de 2007 (publicada en el BOIB núm. 27, de 20 de fe-Page 316brer de 2007), mitjançant la qual convoca subvencions per a donar suport a la promoció de la cultura de les Illes Balears a l’exterior i entre illes, destinades a creadors, intèrprets, entitats i associacions sense ànim de lucre (BOIB núm. 156, de 18 d’octubre de 2007). http://BOIB.caib.es/pdf/2007156/mp14.pdf

Concessió de subvencions del Consell de Mallorca per a la normalització lingüística a les empreses per a l’any 2007 (retolació, etiquetatge, material imprès, cartes de restaurant, pàgines web i portals d’Internet), segona comissió (BOIB núm. 174, de 22 de novembre de 2007). http://BOIB.caib.es/pdf/2007174/mp38.pdf

Conveni de cooperació entre el Consell d’Eivissa i la Fundació Abadia de Montserrat 2025 en matèria de difusió cultural. Segons l’exposició d’aquest conveni, es tracta de col.laborar amb una entitat de naturalesa cultural, que amb la seva iniciativa a escala internacional ajuda a promoure i difondre la llengua i la cultura comunes, mitjançant diversos programes d’actuació, com són llibres, revistes, manteniment i digitalització d’una biblioteca de gran valor historicolingüístic, manteniment del patrimoni cultural, organització d’exposicions itinerants, etc., amb una aportació màxima de 3.000 euros (BOIB núm. 177, de 27 de novembre de 2007). http://BOIB.caib.es/pdf/2007177/mp44.pdf

Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 22 de novembre de 2007, per la qual convoca una beca de formació en pràctiques de terminologia al TERMCAT, Centre de Terminologia, i a la Universitat de les Illes Balears. L’import màxim de la beca és de 10.800 euros (BOIB núm. 183, de 8 de de sembre de 2007). http://BOIB.caib.es/pdf/2007183/mp5.pdf

Concessió de subvencions del Consell de Mallorca per al suport genèric a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana per a l’any 2007 (BOIB núm. 186, de 15 de desembre de 2007). http://BOIB.caib.es/pdf/2007186/mp52.pdf

Direcció General de Política Lingüística

Els resultats de les eleccions autonòmiques i locals del 27 de maig de 2007 van suposar un canvi en el mapa polític balear, perquè el PP va perdre la majoria absoluta en el Parlament de les Illes Balears, l’Ajuntament de Palma i el Consell de Mallorca. El 4 de juliol del 2007, el Ple del Parlament de les IllesPage 317Balears va elegir president de les Illes Balears el socialista Francesc Antich i Oliver, per majoria absoluta, amb el vot a favor del Grup Parlamentari Socialista, del Grup Parlamentari Bloc per Mallorca i PSM-Verds, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina i d’una diputada del Grup Parlamentari Mixt en representació d’Eivissa pel Canvi (30 vots), i el vot en contra del Grup Parlamentari Popular i d’un diputat del Grup Parlamentari Mixt en representació de l’Agrupació Independent Popular de Formentera (AIPF) (29 vots). El 12 de juliol següent, el Govern de les Illes Balears va aprovar el Decret 71/2007, pel qual disposa el cessament d’alts càrrecs de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, entre els quals el director general de Política Lingüística, Sr. Miquel Melià i Caules (BOIB núm. 105, ext. 13 de juliol de 2007), i el 20 de juliol va aprovar el Decret 91/2007, pel qual nomena els alts càrrecs de la Conselleria d’Educació i Cultura, entre els quals la directora general de Política Lingüística, Sra. Margalida Tous i Ferrer (BOIB núm. 112, de 21 de juliol de 2007). http://BOIB.caib.es/pdf/2007105/mp1.pdf i http://BOIB.caib.es/pdf/2007112/mp1.pdf

El Decret 52/2006 o de trilingüisme

El 28 d’agost del 2007, el Grup Parlamentari Popular va interpel.lar el Govern de les Illes Balears perquè aquest aclarís la seva posició sobre diversos aspectes relatius a la normalització lingüística i especialment pel que feia a l’aplicació del Decret 52/2006 (anomenat Decret de trilingüisme) i la interpretació del Decret 92/1997 (anomenat Decret de mínims) (Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears —BOPIB— núm. 9, de 7 de setembre de 2007). http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/7/bopibs/bopib-07- 009.pdf

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió tinguda el dia 12 de setembre de 2007, va acordar que la interpel.lació esmentada fos tramitada pel procediment d’urgència i el Ple del Parlament de les Illes Balears la va debatre en sessió tinguda el dia 18 de setembre del 2007 (BOPIB núm. 10, de 14 de setembre del 2007). http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/7/bopibs/bopib-07- 010.pdf

Mentrestant, la consellera d’Educació i Cultura va dictar la Resolució d’11 de setembre de 2007, en relació amb la implantació de les mesures per al foment de la competència lingüística en llengües estrangeres derivades de l’aplicacióPage 318del Decret de trilingüisme, especialment pel que fa als nous centres autoritzats mitjançant Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 15 de maig de 2007, per la qual aprova i fa pública la llista de centres que han estat seleccionats i autoritzats per a impartir els ensenyaments derivats de l’aplicació del Decret de Trilingüisme, segons la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 13 de març de 2007, per al curs 2007-2008 (BOIB núm. 139, de 15 de setembre de 2007). http://BOIB.caib.es/pdf/2007139/p9.pdf

La Resolució d’11 de setembre de 2007: a) manté l’aplicació del Programa per al foment de la competència lingüística en llengües estrangeres als 27 centres docents que l’apliquen des del curs 2006-2007, els quals seguiran amb l’aplicació del programa amb els mateixos recursos que tenien assignats en virtut de la seva participació en el programa per al curs 2006-2007; b) suspèn la implantació del Programa per al foment de la competència lingüística en llengües estrangeres als centres que foren autoritzats mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 15 de maig de 2007, fins que es pugui garantir el nombre suficient de professionals degudament formats i la seva sostenibilitat econòmica; c) ordena que des de la Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educativa s’elabori un pla d’acció per a la millora de competència comunicativa en llengües estrangeres, que sigui generalitzable a l’alumnat de tots els centres educatius d’educació infantil, primària i secundària per a garantir el dret a la igualtat d’oportunitats; i que sigui econòmicament sostenible, i d) ordena que des de la Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educativa s’estableixin les directrius per a la inclusió en el Pla de formació permanent del professorat d’aquelles activitats formatives que permetin la millora de la competència lingüística i metodològica del professorat perquè el pla d’acció pugui anar fent-se extensible a tots els centres educatius no universitaris de les Illes Balears sostinguts amb fons públics.

Quant al debat del Ple del Parlament de les Illes Balears del dia 18 de setembre de 2007, el Grup Parlamentari Popular en va deduir la paralització del projecte de trilingüisme i el desinterès del Govern per a mantenir el projecte d’elecció, per part dels pares, de la llengua de primer ensenyament que s’aplica en alguns centres. En conseqüència, el Grup Parlamentari Popular va presentar la moció següent:

1. El Parlament de les Illes Balears sol.licita a la consellera d’Educació i Cultura que reconsideri el seu punt de vista sobre la suspensió del programa dePage 319trilingüisme per als centres que ja havien estat autoritzats per a aquest any, i deixi sense efecte la seva resolució d’11 de setembre del 2007.

2. El Parlament de les Illes Balears considera prioritaris l’aplicació, el manteniment i la potenciació del Pla d’elecció de llengua de primer ensenyament, que té el seu fonament a la Llei de normalització lingüística i principalment a la Constitució Espanyola i a l’abundant jurisprudència sobre aquest particular emanada del Tribunal Constitucional.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern perquè en el termini de tres mesos es presenti a la Cambra un pla que permeti la implantació progressiva de les polítiques de trilingüisme i prevegi la seva conciliació amb l’ensenyament de les llengües oficials de la nostra comunitat, atenent molt especialment aquells centres que han realitzat un procés d’immersió lingüística.

(BOPIB núm. 12, de 28 de setembre del 2007) http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/7/bopibs/bopib-07- 012.pdf

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió tinguda el dia 2 d’octubre del 2007, va rebutjar la citada moció del Grup Parlamentari Popular (BOPIB núm. 14, d’11 d’octubre de 2007). http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/7/bopibs/bopib-07- 014.pdf

Certificats oficials de coneixements de llengua catalana que expedeix la Direcció General de Política Lingüística

Resolució de la directora general de Política Lingüística de la Conselleria d’E- ducació i Cultura de 30 de juliol de 2007, per la qual completa la composició dels tribunals de les proves de català de la convocatòria de juny de 2007 (BOIB núm. 120, de 7 d’agost de 2007). http://BOIB.caib.es/pdf/2007120/p7.pdf

Resolució de la directora general de Política Lingüística de la Conselleria d’E- ducació i Cultura de 12 de novembre de 2007, per la qual convoca les proves de la convocatòria de febrer de 2008 per a l’obtenció dels certificats oficials de coneixements de català que expedeix la Direcció General de Política Lingüística (BOIB núm. 171, de 17 de novembre de 2007). http://BOIB.caib.es/pdf/2007171/mp15.pdf

Resolució per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Política Lingüística de la Conselleria d’Educació i Cultura de 12 de novembre dePage 3202007, per la qual convoca les proves de la convocatòria de febrer de 2008 per a l’obtenció dels certificats oficials de coneixements de català que expedeix la Direcció General de Política Lingüística (BOIB núm. 180, de 4 de desembre de 2007). http://BOIB.caib.es/pdf/2007180/p5.pdf

Resolució de la directora general de Política Lingüística de 23 de novembre de 2007, per la qual fa pública la relació de persones que han superat les proves de la convocatòria de juny de 2007 per a l’obtenció dels certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística (BOIB núm. 182, de 6 de desembre de 2007). http://BOIB.caib.es/pdf/2007182/mp7.pdf

Funció pública

Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública de 19 d’octubre de 2007, per la qual aprova el Pla anual, la convocatòria i les proves dels cursos de llengua catalana i de llengües estrangeres (anglès, alemany, francès i italià) organitzats per l’Escola Balear d’Administració Pública per a l’any 2008 (BOIB núm. 165 ext., de 5 de novembre de 2007). http://BOIB.caib.es/pdf/2007165/mp4.pdf

Anunci de licitació del contracte de consultoria i assistència relativa a la realització de cursos de llengua catalana per al personal del Consell de Mallorca (BOIB núm. 179, d’1 de desembre de 2007).

Orientació política del Govern de les Illes Balears

El Parlament de les Illes Balears, en sessió tinguda el dia 8 de novembre de 2007, va aprovar diverses resolucions derivades del Debat general sobre l’orientació política general del Govern. Entre aquestes resolucions cal destacar, pel que fa a la llengua catalana, les següents:

75. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat d’elaborar un pla d’acollida de la població nouvinguda que prevegi com una mesura fonamental l’accés d’aquesta població al coneixement i a l’ús de la llengua catalana i al coneixement dels valors comuns de la societat de les Illes Balears. [...] 99. El Parlament de les Illes Balears proclama que la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, ha de tenir la mateixa consideració, a tots els efectes, que la llengua castellana.

100. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu compromís amb laPage 321unitat de la llengua catalana i insta el Govern de les Illes Balears a defensar aquesta unitat en tots els àmbits on es posi en perill.

(BOPIB núm. 20, de 16 de novembre de 2007.) http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/7/bopibs/bopib-07- 020.pdf

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR