Crònica legislativa: Illes Balears

AutorAntoni Nadal
CargoProfessor de l?Escola Balear d?Administració Pública.
Páginas378-387

Page 378

Ajuts, subvencions, beques i premis

El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en sessió tinguda el 22 de juny de 2009, va aprovar la convocatòria d’ajuts per al foment de l’ús del català en els comerços, establiments turístics i clubs esportius de Menorca per al 2009, amb un import de 33.120 euros (Butlletí Oficial de les Illes Balears -BOIB- núm. 99, de 9 de juliol de 2009). http://boib.caib.es/pdf/2009099/mp103.pdf

El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en sessió tinguda el 29 de juny de 2009 , va aprovar la concessió d’ajuts a les revistes locals de Menorca en llengua catalana en llengua catalana per a l’any 2009 (BOIB núm. 106, de 23 de juliol de 2009). http://boib.caib.es/pdf/2009106/mp97.pdf

Resolució de la presidenta del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears de 14 de juliol de 2009, per la qual convoca ajuts per a donar suport a la projecció de pel·lícules en llengua catalana per a l’any 2009, amb un import de 60.000 euros (BOIB núm. 108, de 25 de juliol de 2009). http://boib.caib.es/pdf/2009108/mp26.pdf

El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en sessió tinguda el 20 de juliol de 2009, va aprovar la segona convocatòria del suport genèric del Con-sell Insular de Menorca a la producció editorial i fonogràfica en llengua cata-lana per a l’any 2009, amb un import de 5.440 euros (BOIB núm. 117, d’11 d’agost de 2009). http://boib.caib.es/pdf/2009117/mp138.pdf

Resolució de la vicepresidenta i consellera executiva de Cultura i Patrimoni del Consell Insular de Mallorca (no s’hi indica la data), per la qual concedeix subvencions de normalització lingüística per a butlletins d’associacions de veïns i de federacions d’associacions de veïns i revistes en català i almanacs

Page 379

d’entitats associatives o organitzatives sense finalitat de lucre per a l’any 2009 (BOIB núm. 119, de 15 d’agost de 2009). http://boib.caib.es/pdf/2009119/mp83.pdf

Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 10 d’agost de 2009, per la qual fa pública la concessió d’ajuts a la premsa escrita íntegrament en català (BOIB núm. 123, de 22 d’agost de 2009). http://boib.caib.es/pdf/2009123/mp10.pdf

Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 26 d’agost de 2009, per la qual modifica la Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 10 d’agost de 2009 (BOIB núm. 123, de 22 d’agost de 2009), per la qual fa pública la concessió d’ajuts a la premsa escrita íntegrament en català (BOIB núm. 133, de 12 de setembre de 2009). http://boib.caib.es/pdf/2009133/mp11.pdf

Resolució del conseller executiu del Departament de Política Educativa i Cultural del Consell Insular d’Eivissa de 30 de setembre de 2009, per la qual aprova la convocatòria i les bases d’ajuts econòmics per al foment de l’ús de la llengua catalana en els àmbits del comerç, la restauració, la indústria i els serveis per a l’any 2009, amb un import de 10.000 euros (BOIB núm. 146, de 6 d’octubre de 2009). http://boib.caib.es/pdf/2009146/mp67.pdf

El Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, en sessió tinguda el 14 d’octubre de 2009, va aprovar la concessió de subvencions de normalització lingüística a les empreses per al foment de les revistes i dels almanacs en llengua catalana per a l’any 2009 (BOIB núm. 161, de 3 de novembre de 2009). http://boib.caib.es/pdf/2009161/p77.pdf

Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 26 d’octubre de 2009, per la qual aprova la convocatòria per concedir ajuts destinats a sindicats de les Illes Balears per a desenvolupar plans de normalització lingüística i promoure el coneixement i l’ús de la llengua catalana en el món laboral mitjançant la contractació d’assessors lingüístics. L’import màxim que podrà rebre cada sindicat és de 32.000 euros (BOIB núm. 162, de 5 de novembre de 2009). http://boib.caib.es/pdf/2009162/mp13.pdf

Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 27 d’octubre de 2009, per la qual fa pública la convocatòria d’ajuts a l’alumnat de centres docents de les Illes Balears sostinguts amb fons públics per a intercanvis escolars amb l’alum-

Page 380

nat de centres docents de les terres de parla catalana, durant el curs escolar 2009-2010, amb un import de 30.000 euros (BOIB núm. 162, de 5 de novembre de 2009). http://boib.caib.es/pdf/2009162/mp8.pdf

Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 9 de desembre de 2009, per la qual modifica la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 27 d’octubre de 2009, per la qual fa pública la convocatòria d’ajuts a l’alumnat de centres docents de les Illes Balears sostinguts amb fons públics per a intercanvis esco-lars amb l’alumnat de centres docents de les terres de parla catalana, durant el curs escolar 2009-2010 (BOIB núm. 185 ext., de 21 de desembre de 2009). http://boib.caib.es/pdf/2009185/mp1.pdf

El Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, en sessió tinguda el 16 de setembre de 2009, va aprovar la Resolució fase I de suport genèric a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana 2009 (BOIB núm. 163, de 7 de novembre de 2009). http://boib.caib.es/pdf/2009163/p50.pdf

Resolució de la presidenta en funcions del Consell de Mallorca de 22 d’octubre de 2009, per la qual avoca l’atribució del Consell Executiu de la lletra e) de l’article primer del Decret d’organització del Consell de Mallorca, de 17 de juliol de 2007, d’acord amb l’informe del cap del Servei de Normalització Lingüística, per a concedir les subvencions 2009 per als ajuntaments per a projectes de dinamització lingüística al municipi, modifica la base divuitena de la convocatòria de subvencions i concedeix la quantitat de 74.463,01 euros. http ://boib.caib.es/pdf/2009163/p50.pdf

El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en sessió tinguda el 26 d’octubre de 2009, va aprovar la concessió dels ajuts pel foment de l’ús del català en els comerços, establiments turístics i clubs esportius de Menorca per al 2009 (BOIB núm. 166, de 14 de novembre de 2009). http://boib.caib.es/pdf/2009166/mp97.pdf

El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en sessió tinguda el 26 d’octubre de 2009, va aprovar la concessió d’ajuts en concepte de suport genèric del Consell Insular de Menorca a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana dins la segona convocatòria de l’any 2009 (BOIB núm. 166, de 14 de novembre de 2009). http://boib.caib.es/pdf/2009166/mp97.pdf

Page 381

El Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, en sessió tinguda el 14 d’octubre de 2009, va aprovar la Resolució fase II de suport genèric a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana 2009 (BOIB núm. 168, de 19 de novembre de 2009). http://boib.caib.es/pdf/2009168/mp41.pdf

Ensenyament

Acord del Consell de Govern de 26 de juny de 2009, pel qual s’autoritza la implantació dels ensenyaments oficials de grau de Llengua i Literatura Catalanes a la Universitat de les Illes Balears (BOIB núm. 102, de 16 de juliol de 2009). http://boib.caib.es/pdf/2009102/p22.pdf

Acord del Consell de Govern de 26 de juny de 2009, pel qual s’autoritza la implantació dels ensenyaments oficials de grau de Llengua i Literatura Espanyoles a la Universitat de les Illes Balears (BOIB núm. 102, de 16 de juliol de 2009). http://boib.caib.es/pdf/2009102/p22.pdf

Acord del Consell de Govern de 26 de juny de 2009, pel qual s’autoritza la implantació dels ensenyaments oficials de grau d’Estudis Anglesos a la Universitat de les Illes Balears (BOIB núm. 102, de 16 de juliol de 2009). http://boib.caib.es/pdf/2009102/p21.pdf

Publicació del Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i el Consell d’Eivissa per a reforçar la xarxa d’assessorament lingüístic i fomentar l’ús de la llengua catalana durant l’any 2009 (BOIB núm. 109, de 28 de juliol de 2009). http://boib.caib.es/pdf/2009109/mp124.pdf

Resolució de la presidenta del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears de 20 de juliol de 2009, per la qual convoca un concurs per a formar part d’una borsa de professors per a cobrir, temporalment, les necessitats del Consorci en matèria formativa (BOIB núm. 113, de 4 d’agost de 2009). http://boib.caib.es/pdf/2009113/mp7.pdf

Acord del Consell de Govern de 23 de juliol de 2009, pel qual s’autoritza la implantació a la Universitat de les Illes Balears dels ensenyaments oficials de màster universitari de Llengües i Literatures Modernes (BOIB núm. 115, de 6 d’agost de 2009). http://boib.caib.es/pdf/2009115/p13.pdf

Page 382

Anunci del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears de licitació del contracte de disseny, preparació, organització, coordinació i impartició de tallers de llengua catalana per a joves no catalanoparlants (BOIB núm. 119, de 15 d’agost de 2009). http://boib.caib.es/pdf/2009119/p38.pdf

Acord del Consell de Govern de 31 de juliol de 2009, pel qual s’autoritza la implantació a la Universitat de les Illes Balears dels ensenyaments oficials de màster universitari de Llengua i Literatura Catalanes: Oralitat i Escriptura (BOIB núm. 120, de 18 d’agost de 2009). http://boib.caib.es/pdf/2009120/p10.pdf

Acord del Consell de Govern de 28 d’agost de 2009, pel qual s’autoritza la implantació a la Universitat de les Illes Balears del programa de doctorat de Llengua i Literatura Catalanes (BOIB núm. 131, de 8 de setembre de 2009). http://boib.caib.es/pdf/2009131/p28.pdf

Acord del Consell de Govern de 28 d’agost de 2009, pel qual s’autoritza la implantació a la Universitat de les Illes Balears del programa de doctorat de Llengües i Literatures Modernes (BOIB núm. 131, de 8 de setembre de 2009). http://boib.caib.es/pdf/2009131/p28.pdf

Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 31 d’agost de 2009, de desplegament de determinats aspectes del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles. D’acord amb l’article 4, «s’estableix l’obligatorietat de l’exercici de llengua catalana en la fase general de la prova d’accés a la universitat per a persones amb títol de batxillerat o equivalent, en la fase general de la prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 25 anys i en la prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys.» (BOIB núm. 133, de 12 de setembre de 2009.) http://boib.caib.es/pdf/2009133/mp6.pdf

Anunci d’adjudicació del contracte de servei de desenvolupament del programa d’Unitats Volants d’Atenció a la Integració (UVAI) per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) associades a Discapacitat Sensorial Auditiva (DSA) i/o un trastorn molt greu del llenguatge, i assessorament als professionals de l’educació (exp. CONTR 2009 3242) (BOIB núm. 133, de 12 de setembre de 2009). http://boib.caib.es/pdf/2009133/p41.pdf

Page 383

Anunci del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears de reinici del procediment de licitació del contracte de disseny, preparació, organització, coordinació i impartició de tallers de llengua catalana per a joves no catalanoparlants (BOIB núm. 137, de 19 de setembre de 2009). http://boib.caib.es/pdf/2009137/p92.pdf

Direcció General de Política Lingüística

Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, de 4 de setembre de 2009, per la qual determina les equivalències entre els certificats de coneixements de català que expedeix la Direcció General de Política Lingüística i els estudis de llengua catalana de les escoles oficials d’idiomes. La Direcció General de Política Lingüística estableix les equivalències entre els seus certificats de coneixements de català i els estudis de llengua catalana de les escoles oficials d’idiomes, adaptats al Marc europeu comú de referència (BOIB núm. 133, de 12 de setembre de 2009). http://boib.caib.es/pdf/2009133/mp9.pdf

Resolució de la directora general de Política Lingüística de 7 d’octubre de 2009, per la qual convoca les proves de gener-febrer de 2010 per a l’obtenció dels certificats oficials de coneixements de català que expedeix la Direcció General de Política Lingüística (BOIB núm. 148, de 10 d’octubre de 2009). http://boib.caib.es/pdf/2009148/mp20.pdf

Resolució de la directora general de Política Lingüística de 30 de setembre de 2009, per la qual fa pública la relació de persones que han superat les proves de la convocatòria de febrer de 2009 per a l’obtenció dels certificats oficials de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística (BOIB núm. 149, de 13 d’octubre de 2009). http://boib.caib.es/pdf/2009149/mp24.pdf

Resolució de la directora general de Política Lingüística de 24 de novembre de 2009, per la qual modifica la Resolució de la directora general de Política Lingüística de 7 d’octubre de 2009 (BOIB núm. 148, de 10 d’octubre de 2009), per la qual convoca les proves de gener-febrer de 2010 per a l’obtenció dels certificats oficials de coneixements de català que expedeix la Direcció General de Política Lingüística (BOIB núm. 181, de 12 de desembre de 2009). http://boib.caib.es/pdf/2009181/p21.pdf

Page 384

Institut Ramon Llull

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 2 de juliol de 2009, per la qual corregeix errades en la Resolució de l’Institut Ramon Llull d’11 de maig de 2009, per la qual obre la convocatòria per a la selecció de professorat d’estudis catalans a universitats de fora del domini lingüístic (BOIB núm. 113, de 4 d’agost de 2009). http://boib.caib.es/pdf/2009113/p4.pdf

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 20 de juliol de 2009, per la qual corregeix errades en la Resolució de l’Institut Ramon Llull d’11 de maig de 2009, per la qual obre la convocatòria per a la selecció de professorat d’estudis catalans a universitats de fora del domini lingüístic (BOIB núm. 120, de 18 d’agost de 2009). http://boib.caib.es/pdf/2009120/p5.pdf

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 29 de juliol de 2009, per la qual atorga ajuts a universitats de fora del domini lingüístic de la llengua catalana per a contribuir al manteniment de la docència d’estudis catalans durant el curs 2009-2010 (BOIB núm. 120, de 18 d’agost de 2009). http://boib.caib.es/pdf/2009120/mp5.pdf

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 28 de juliol de 2009, per la qual adjudica places de professorat d’estudis catalans per al curs acadèmic 2009-2010 (BOIB núm. 120, de 18 d’agost de 2009). http://boib.caib.es/pdf/2009120/mp5.pdf

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 8 de setembre de 2009, per la qual modifica la dotació pressupostària de la convocatòria de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a desplaçaments fora del domini lingüístic d’escriptors/es en llengua catalana (BOIB núm. 147, de 8 d’octubre de 2009). http://boib.caib.es/pdf/2009147/p39.pdf

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 16 d’octubre de 2009, per la qual modifica la dotació pressupostària de la convocatòria de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la realització d’activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana que es realitzin durant l’any 2009 (BOIB núm. 163, de 7 de novembre de 2009). http://boib.caib.es/pdf/2009163/p15.pdf

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 4 de novembre de 2009,

Page 385

per la qual modifica la resolució de l’Institut Ramon Llull per la qual es convoquen les proves per a l’any 2009 per a l’obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana de l’Institut Ramon Llull (BOIB núm. 171, de 21 de novembre de 2009). http://boib.caib.es/pdf/2009171/p28.pdf

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 4 de novembre de 2009, per la qual nomena els col·laboradors externs que actuaran com a assessors dels tribunals qualificadors durant la convocatòria de les proves de català de l’Institut Ramon Llull de l’any 2009 en qualitat d’organitzadors, administradors, avaluadors i correctors (BOIB núm. 172, de 24 de novembre de 2009). http://boib.caib.es/pdf/2009172/p29.pdf

Resolució del director de l’Institut Ramon Llull de 26 de novembre de 2009, per la qual modifica la dotació pressupostària de la convocatòria de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la realització d’activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana que es realitzin durant l’any 2009 (BOIB núm. 181, de 12 de desembre de 2009). http://boib.caib.es/pdf/2009181/mp56.pdf

Interior

Acord del Consell de Govern de 9 d’octubre de 2009, pel qual es declara d’interès públic, a l’efecte de compatibilitzar dos llocs de treball en el sector públic, la impartició de cursos de llengua catalana en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 152, de 17 d’octubre de 2009). http://boib.caib.es/pdf/2009152/mp38.pdf

Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública de 27 d’octubre de 2009, per la qual aprova el Pla anual, la convocatòria i les proves dels cursos de llengua catalana organitzats per l’Escola Balear d’Administració Pública per a l’any 2010 (BOIB núm. 167, de 17 de novembre de 2009). http://boib.caib.es/pdf/2009167/p8.pdf

Orientació política general del Govern de les Illes Balears

El Parlament de les Illes Balears, en sessió tinguda el dia 24 de setembre de 2009, va aprovar diverses resolucions derivades del Debat general sobre l’orientació política general del Govern. Entre aquestes resolucions cal destacar-hi, pel que fa a la llengua catalana, les següents:

Page 386

«53. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dur a terme polítiques d’arrelament a través del coneixement de la llengua i la cultura pròpies de la nostra comunitat autònoma entre la població immigrada.

[...] 76. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol atac als drets lingüístics dels ciutadans i reafirma la seva voluntat de fer complir l’Estatut i la Llei de Norma-lització Lingüística pel que fa al dret a adreçar-se a qualsevol funcionari públic, a les Illes Balears, en llengua catalana.

[...] 104. El Parlament de les Illes Balears davant la problemàtica ocorreguda per emprar la nostra llengua dins el territori de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a prendre les mesures necessàries per garantir l’ús normal i oficial dels dos idiomes oficials d’aquesta comunitat autònoma davant totes les administracions públiques presents a les Illes Balears.»

(Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears -BOPIB- núm. 97, de 2 d’octubre de 2009.) http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/7/bopibs/bopib de juliol de 097.pdf

Sector públic sanitari

En el segon semestre de 2009, el Grup Parlamentari Popular va continuar instant, sense èxit, la derogació del Decret d’imposició del català en l’àmbit sanitari per a evitar la fuga de professionals sanitaris de totes les categories i incentivar llur contractació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió tinguda dia 9 de setembre de 2009, va acceptar la retirada de la proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a coneixement de la llengua pròpia de les Illes Balears com un mèrit en les bases reguladores de les proves d’accés a l’Administració sanitària balear (RGE núm. 9578/08, BOPIB núm. 59, de 31 d’octubre de 2008). http://contingutsweb.parlamentib.es/Publica/7/bopibs/bopib-07-093-01.pdf

El 20 d’agost de 2009, el Grup Parlamentari Popular va presentar una proposició no de llei relativa a la derogació i la suspensió del Decret de català a sanitat -«com una de les mesures contemplades des del primer nivell contemplat al Pla de contingència de la Grip A presentat i aprovat per la Conselleria de Salut i Consum» (sic)-, perquè fos tramitada davant la Comissió no permanent de Salut (BOPIB núm. 94, de 18 de setembre de 2009). La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les Illes Balears, en sessió tinguda el dia 7 d’octubre de 2009, la va rebutjar (BOPIB núm. 100, de 23 d’octubre de 2009).

Page 387

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/7/bopibs/bopib de juliol de 100.pdf

A més, el Ple del Parlament de les Illes Balears va rebutjar, en sessió tinguda el dia 24 de setembre de 2009, una proposta de resolució derivada del Debat sobre l’orientació política general del Govern en el mateix sentit.

Projecte El Camí

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament de les Illes Balears, en sessió tinguda el dia 8 d’octubre de 2009, va aprovar la Resolució següent derivada d’una proposició no de llei, relativa al projecte El Camí:

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu reconeixement i suport al projecte El Camí, recorregut senyalitzat per la cultura, la història, el paisatge i l’esperit de les terres de parla catalana i a tot el que representa, i el considera d’interès general per al país i per a tot l’àmbit lingüístic i cultural que abasta, tant a nivell turístic i econòmic com social i cultural.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern i les diferents administracions de les Illes Balears:

a) A donar a El Camí el reconeixement i la col·laboració necessària per al seu progressiu i creixent desplegament a les Illes Balears i Pitiüses, a través dels instruments que considerin adients, tot respectant la naturalesa participativa del projecte i els seus criteris generals.

b) A establir col·laboracions entres les dife-rents administracions públiques municipals i supramunicipals que puguin formar part del projecte.

c) A plantejar ponts de col·laboració, quan es consideri necessari, amb les diferents administracions públiques de tot l’àmbit territorial d’El Camí a partir de l’interès comú turístic, econòmic i cultural, pel desenvolupament i la promoció conjunta del projecte, així com per sol·licitar fons a organismes majors, tals com ministeris del Govern Central o la Unió Europea.

(BOPIB núm. 99, de 16 d’octubre de 2009.) http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/7/bopibs/bopib de juliol de 099.pdf

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR