ORDRE AAR/319/2010, de 6 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de préstecs per fomentar les inversions necessàries per al compliment de les normes mínimes de recent introducció en matèria de benestar animal, i es convoca la corresponent a l'any 2010.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Agricultura, Alimentacio i Accio Rural
Rango de LeyOrdre

ORDRE a.link { text-decoration: none; color: #006699; font-size: 11px; font-family: Arial; font:bold}a.link:hover { text-decoration: underline; color: #006699; font-size: 11px;font-family: Arial;}a.document { text-decoration: none; color: #FFFFFF; font-size: 13px; font-family: Arial;}a.document:hover { text-decoration: underline; color: #666666; font-size: 13px; font-family: Arial;}a.text_document { text-decoration: underline; color: #006699; font-size: 12px; font-family: Arial; font:bold}a.text_document:visited {color: purple; text-decoration: underline;font-size:12px;font-family: Arial; font:bold}DIV.cap { text-decoration: none; color: #000000; font-size: 22px; font-family: Arial; font:bold}DIV.titol { text-decoration: none; color: #990000; font-size: 15px; font-family: Arial; font:bold}DIV.sumari { text-decoration: none; color: #990000; font-size: 14px; font-family: Arial; font:bold}DIV.departament { text-decoration: none; color: #990000; font-size: 14px; font-family: Arial; font:bold}DIV.text_document { text-decoration: none; color: #000000; font-size: 12px; font-family: Arial;} Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DOGC núm. 5644 - 07/06/2010 var now = new Date(); var i=0;i = NumDiari.indexOf('5644');if (i>=0) {document.write(" Imatge del document en format PDF ");} [ Sumari || Índex del sumari || Diaris Oficials disponibles || Inici ] DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL ORDRE AAR/319/2010, de 6 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de préstecs per fomentar les inversions necessàries per al compliment de les normes mínimes de recent introducció en matèria de benestar animal, i es convoca la corresponent a l'any 2010. (Pàg. 43882) ORDRE

AAR/319/2010, de 6 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de préstecs per fomentar les inversions necessàries per al compliment de les normes mínimes de recent introducció en matèria de benestar animal, i es convoca la corresponent a l'any 2010.

El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural considera convenient fomentar les inversions necessàries per al compliment de les normes mínimes de benestar animal, així com la consecució dels objectius establerts a l'article 4.3 del Reglament (CE) núm. 1857/2006, de la Comissió, de 15 de desembre, sobre l'aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts estatals per a les petites i mitjanes empreses dedicades a la producció agrícola, i pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 70/2001, que són la reducció dels costos de producció, la millora i la reorientació de la producció, la millora de la qualitat i la preservació i millora de l'entorn natural o de les condicions d'higiene o benestar animal. Així mateix, l'article 4.5 de l'esmentat Reglament (CE) 1857/2006, de la Comissió, estableix que es poden concedir ajuts que permetin al beneficiari el compliment de normes mínimes de recent introducció sobre el medi ambient, higiene i benestar animal.

D'acord amb el Reglament 73/2009, del Consell, de 19 de gener de 2009, pel qual s'estableixen disposicions comuns aplicables als règims d'ajuts directes als agricultors, en el marc de la política agrícola comuna, la condicionalitat és el conjunt de requisits legals de gestió (directives i reglaments) en matèria de salut pública, zoosanitat, fitosanitat, medi ambient i benestar animal i les bones condicions agràries i mediambientals que han de complir els agricultors i/o ramaders. A nivell de benestar animal, els requisits legals de gestió d'obligat compliment són: la Directiva 2008/120/CE, relativa a les normes mínimes per a la protecció dels porcs, la Directiva 1999/74/CE, per la que s'estableixen les normes mínimes de protecció de les gallines ponedores i la Directiva 98/58/CE, relativa a la protecció dels animals en explotacions ramaderes.

Pel que fa a l'avicultura de posta, a partir de l'1 de gener de 2012 es prohibeix l'ús de gàbies no condicionades, d'acord amb el que s'estableix al Reial decret 3/2002, d'11 de gener, pel qual s'estableixen les normes mínimes de protecció de les gallines ponedores. Pel que fa a les explotacions porcines, a partir de l'1 de gener de 2013 s'han d'haver adaptat als requisits que marca el Reial decret 1135/2002, de 31 d'octubre, relativa a les normes mínimes per a la protecció dels porcs.

Aquests ajuts s'ajusten al contingut de les directrius comunitàries sobre ajuts estatals al sector agrari i forestal 2007-2013 (2006/C 319/01), l'apartat 15 de les quals estableix que per ser considerats compatibles amb el mercat comú els ajuts han de constituir un factor d'incentivació a la persona beneficiària, i també respecten les limitacions establertes a l'apartat IV.A.1 i s'adapten al que disposa l'apartat IV.A.2 de les esmentades directrius.

Aquests ajuts estan sotmesos al Reglament (CE) núm. 1857/2006, de la Comissió, de 15 de desembre, sobre aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts estatals per a les petites i mitjanes empreses dedicades a la producció agrícola i que modifica el Reglament (CE) núm. 70/2001 (DOUE L-358, de 16.12.2006). Per aquest motiu, s'ha comunicat a la Comissió Europea aquest règim d'ajuts, d'acord amb el que preveu l'article 20.1 de l'esmentat Reglament de la Comissió, i li ha estat assignat el número d'ajut XA 103/2010.

Així mateix, es pretén que la finalitat dels préstecs tingui caràcter d'inversió per a les explotacions considerades microempreses, petites i mitjanes empreses (pime), d'acord amb la definició establerta al Reglament (CE) núm. 800/2008, de la Comissió, de 6 d'agost, pel qual es declaren determinades categories d'ajut compatibles amb el mercat comú, en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE.

Per tot això, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts consistents en una línia de préstecs destinats a auxiliar les inversions necessàries pel compliment de les normes mínimes, de recent introducció, en matèria de benestar animal, les quals es publiquen a l'annex d'aquesta Ordre, i la subvenció del 100% dels interessos corresponents.

S'entendrà com a normes de recent introducció les que es defineixen en l'article 2.10 del Reglament 1857/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, sobre l'aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts estatals per a les petites i mitjanes empreses dedicades a la producció de productes agrícoles i pel qual es modifica el Reglament 70/2001/CE.

Article 2

2.1 Convocar els ajuts consistents en una línia de préstecs per a l'any 2010, d'acord amb les bases reguladores que s'aproven a l'article 1.

2.2 El termini per a la presentació de les sol·licituds serà d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

2.3 El finançament dels préstecs que s'estableixen en aquesta Ordre anirà a càrrec de la partida pressupostària AG02D/830000200/5620/0000 dels pressupostos del DAR per a l'any 2010, per un import màxim de 10.000.000,00 d'euros.

2.4 L'òrgan competent per a la instrucció dels expedients serà el Servei d'Ajuts a les Estructures Agràries i Agroalimentàries.

2.5 L'òrgan competent per dictar la resolució corresponent serà la persona titular de la Direcció General de Desenvolupament Rural.

2.6 Es crea una Comissió de valoració de les sol·licituds presentades, que estarà constituïda pel subdirector o subdirectora general d'Estratègia Rural, el subdirector o subdirectora general de Ramaderia i el/la cap del Servei de Producció Ramadera.

2.7 El termini màxim per emetre i notificar la resolució per escrit, serà de tres mesos, comptat a partir de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. Si en aquest termini no s'hagués dictat resolució expressa, s'entendrà que la sol·licitud ha estat desestimada per silenci administratiu.

2.8 Contra la resolució del director o directora general de Desenvolupament Rural, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, sens perjudici que se'n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient. En cas de silenci administratiu es podrà interposar recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural en el termini de tres mesos a partir de la data en què s'exhaureix el termini per resoldre i notificar, tal com estableix...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR