Jurisprudència: Tribunal Constitucional. Tribunal Suprem i Direcció General de Registres i del Notariat

AutorJaume Vernet i Llobet - Eva Pons i Parera - Agustí Pou i Pujolràs
CargoCatedràtic de dret constitucional Universitat Rovira i Virgili - Professora de dret constitucional Universitat de Barcelona - Professor de Llenguatge jurídic Universitat de Barcelona
Páginas288-304

Page 288

Durant el període del present comentari, de juliol a desembre de 1998, la recerca de sentències o resolucions relatives a qüestions de dret lingüístic no ha estat molt prolífica, ja que no podem ressenyar cap sentència del Tribunal Constitucional i només cinc sentències del Tribunal Suprem. En aquesta ocasió també comentem breument, al final d'aquesta Crònica, tres resolucions de la Direcció General de Registres i del Notariat del Ministeri de Justícia que tracten un canvi de nom, un canvi de cognom i de la inclusió de la lletra i mot «i» entre els cognoms dels residents a Catalunya.

Respecte de les sentències del Tribunal Suprem, els temes resolts són variats, encara que en dues d'elles es resolen dos recursos coincidents. Una primera Sentència de 18 de juny de 1998 fa referència al fet que esPage 289presentés un informe pericial en llengua gallega davant de l'Audiència de Pontevedra, cosa que no planteja problemes perquè els jutges, que havien de resoldre, entenien aquesta llengua oficial, la qual cosa no és el més usual, almenys en d'altres comunitats autònomes amb dues llengües oficials; tot i que seria, al nostre parer, absolutament positiu i elemental que els jutges i magistrats coneguessin les llengües oficials del lloc on exerceixen les seves funcions jurisdiccionals. La segona i tercera sentències, de 21 de setembre i de 16 de novembre de 1998, respectivament, resolen sengles recursos plantejats per un ajuntament de la Comunitat Valenciana que pretenia acollir l'ortografia secessionísta en comptes de les normes de Castelló adoptades per l'Institut d'Estudis Catalans. Aquesta qüestió és resolta pel Tribunal en contra de la corporació municipal, perquè considera que aquesta Administració no és competent per decidir sobre aquest tema. Així, el Tribunal Suprem acull la doctrina establerta per la stc 75/1997, en la qual es permetia l'ús de l'expressió «acadèmicament català», referida a la llengua parlada al País Valencià; encara que el Tribunal Suprem es fixa fonamentalment en el repartiment competència!. La quarta resolució és de 13 d'octubre de 1998 i també debat sobre la distribució de competències entre la comunitat autònoma, l'Estat i les entitats locals. En aquest supòsit, però, no hi ha contradicció entre la regulació autonòmica basca i la normativa municipal. A més, apareixen altres temes, com un resum sobre la doctrina dels tribunals Constitucional i Suprem respecte del principi d'igualtat i del dret d'accés a la funció pública local, el qual no deixa de besllumar algunes incoherències i incorreccions, des de la nostra perspectiva. Finalment, la cinquena i darrera sentència comentada, la de 14 d'octubre de 1998, tracta també la impugnació d'un acord d'un ajuntament basc segons el qual es feia propi el principi de «viure i funcionar en èuscar>>, dins del «respecte dels drets lingüístics individuals i col·lectius». El Tribunal Suprem ha legitimat l'acord municipal en contra de l'advocat de l'Estat, el qual persisteix a impugnar les resolucions que tenen relació amb l'ús de l'èuscar o amb la competència lingüística del personal al servei de les administracions basques. En definitiva, totes les sentències estudiades consoliden la tendència jurisprudencial més protectora dels processos de normalització lingüística endegats per les comunitats autònomes amb dues llengües oficials.

Sentència del Tribunal Suprem 844/1998, de 18 de Juny, Sala 2a. Ponent: José Augusto de Vega Ruiz. Rep. Ar. 5385.

En aquesta Sentència es resol un recurs de cassació en el cas d'un de-. licte amb força en les coses enjudiciat per l'Audiència de Pontevedra. Un dels motius del recurs afecta una prova dactiloscòpica en el sentit que segueix:

La única objeción que se hace, sin mucha convicción, es que dicho informe tanda totalmente inopemnte ya que se trata de la lengua oficial de la Comunidad de Galícia. Es intrascedente tal alegación porque los jueces perfectamente entendieron la lengua vernàcula de la tierra en la que ejercían su función judicial, al menos nada se dijo en contra, lo que de otro lado hubiera obligado a su traducción. En ultimo caso consta en las actuaciones que dicho informe, durante la celebrarien del plenària, fue ratificada en castellano por el perito correspondiente

(Fj 1).

La Sentència afirma, no com a deure sinó com a fet, que els jutges entenien perfectament «la lengua vernàcula» seria bo trobar sinònims menys marcats de la terra on exercien la seva funció, asseveració que hauria de ser una obvietat, encara que, malauradament, no ho és. Per tant, la decisió del Tribunal és correcta en pressuposar que no hi va haver cap indefensió de l'acusat perquè un perit fes servir el gallec escrit. Ara bé, d'altra banda entenem que els magistrats, encara que no ho haguessin entès, no podrien haver demanat la traducció d'un document en llengua oficial, d'acord amb la dicció actual de l'article 231 de la Llei orgànica del poder judicial, que no preveu, a diferència del que passava abans de la reforma feta per la Llei orgànica 16/1994, la possibilitat que els jutges demanin la traducció de documents redactats en la llengua oficial d'una comunitat autònoma. En aquest sentit no sembla adequat que la Sentència assenyali que la traducció seria obligada si els jutges no entenguessin la llengua oficial a la comunitat autònoma. Si en general, per a tots els ciutadans, no hi ha el dret a no entendre la llengua pròpia de la comunitat, menys el poden tenir els jutges, que són uns servidors públics.

Page 290

Sentències del Tribunal Suprem de 21 de setembre i de 16 de novembre de 1998, Sala 3a, Secció 4a. Ponents: Rafael Fernàndez Montalvo i Mariano Baena de Alcàzar. Rep. Ar. 7184 i 9272, respectivament.

Aquestes dues resolucions resolen sengles recursos plantejats per l'Ajuntament de Benifaió contra les sentències de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que estimaven la impugnació d'un acord del Ple d'aquesta entitat pel qual s'establia que els escrits i les publicacions en idioma valencià que l'Ajuntament originés internament i els que anessin dirigits a òrgans o organismes que els poguessin rebre també en valencià, s'adeqüessin quant a l'ortografia a les normes dictades per la Sección de Lengua y Literatura de la Acadèmia de Cultura Valenciana. La corporació municipal decidia, doncs, unilateralment, acollir en la seva documentació l'ortografia d'aquesta entitat, que, com és sabut, representa el secessionisme lingüístic del dialecte valencià respecte del català, i es decanta de les Normes de Castelló, les quals contenen les especifícitats ortogràfiques del valencià i que són acceptades per l'Institut d'Estudis Catalans,

Un ciutadà va recórrer contra aquest acte municipal i la Sentència de primera instància, de la Sala Contenciosa, el va anul·lar sobre la base que cada administració pública havia d'adoptar les seves decisions i els acords en el marc de les seves competències, d'acord amb l'article 4 de la Llei de procediment administratiu de 1958. El tribunal de primera instància no troba en la normativa vigent cap norma que atribueixi a l'Ajuntament cap competència en aquest sentit. D'altra banda, la Sentència de primera instància fonamenta la decisió en el caràcter metajurídic de la qüestió. Així afirma:

[...] en cuanto modo particular de expresarse un determinada pueblo, por su caràcter de instrumento de comunicación, conlleva la existència de un conjunto de reglas y términos organizados a través de un sistema gramatical y junto con otros factores, conto la fonètica, la morfologia, etc, viene en gran medida definida por su ortografia; por ello es obvio que el Ayuntamiento de Benifayó [sic], al decidir que esta se ajustarà a las normas dictadas por la Sección de Lengua y Literatura de la Acadèmia de Cultura Valenciana, ejercitó una injerencia en el campo de la ciència lingüística que no le incumbia. Y no le incumbia por cuanto las decisiones en el àmbito ortogràfico son estrictamente científicas, por lo que su debaté, estudio y decisión incumbe, en exclusiva, a los teóricos de la lingüística y no a la Administración local.

Page 291

Crida l'atenció aquest segon argument de la Sentència d'instància, ja que basa la manca de competència de l'Ajuntament en el fet que aquestes qüestions incumbeixen a la lingüística i no a la corporació municipal. No és gaire coherent barrejar els dos plans com si es tractés d'un mateix ordre de conceptes. És a dir, si la decisió de l'Ajuntament en què opta per una determinada ortografia en els seus documents no és correcta, això pot ser degut a motius de diversa índole. Bé perquè no hi té competència atès que aquesta correspon a la Comunitat Autònoma, bé perquè ja hi ha una norma que prescriu una determinada ortografia, o bé perquè d'acord amb els estudis lingüístics més seriosos i reconeguts l'ortografia «oficial» la que correspon a la llengua oficial és diferent de la que vol emprar la corporació. La primera línia argumental, la manca de competència, es basa en un raonament de tipus formal, atès que no es busca si l'ortografia decidida és la correcta o no des del punt de vista de l'ordenament jurídic, sinó solament a qui pertoca determinar-ho. En el segon argument que es pot fer servir, en l'ordenament jurídic ja trobem una determinació concreta sobre quina ortografia s'ha de fer servir, dictada, lògicament, per l'òrgan competent. El tercer argument es donaria si la sentència basés la decisió en un coneixement metajurídic, com és el fet que la major part de la lingüística rebutja el secessionisme lingüístic i les raons que l'inspiren; en aquest cas la raó s'adduiria com a prova. La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana atribueix, en canvi, la competència a la «lingüística», com si hi hagués algun ens públic identificable per aquest nom.

Tanmateix, les sentències del Tribunal Suprem que ressenyem, amb una interpretació de l'ordenament més acurada, no utilitzen aquest raonament, sinó exclusivament la del joc de competències de la comunitat autònoma i de l'ens local. Per tant, continuen en essència la mateixa línia argumental que les sentències sobre l'ús de la denominació «català» per a l'idioma oficial de la Universitat (vegeu la Sentència del Tribunal Suprem de 20 de novembre de 1992, Revista de Llengua i Dret, núm. 20, pàg. 222-231, o la Sentència del Tribunal Constitucional 75/1997, de 21 d'abril, Revista de Llengua i Dret, núm. 30, pàg. 357-364), les quals basaven la decisió no en arguments materials, sinó en el ventall de possibilitats que atorgava o no l'autonomia universitària, tot i que la Sentència 75/1997 afegia a això el fet que la denominació «català» per referir-se al valencià havia estat emprada per alguna legislació estatal.

En el fonament de dret tercer la sts de 21 de setembre desenvolupa l'argument competencial indicat assenyalant el marc de competències dels municipis:

Page 292

Resulta incuestionable que uno de los requisitos de validez de los actos administratives es que sea dictado por Ad-ministración y órgano administrativa competente (arts. 40.1, 47 y 48 LPA y arts. 53, 62 y 63 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administradones Públi-cas y del Procedimiento Administrativo Común, LRJ-PAC; y es la eventual incompetència del ayuntamiento para dictar el acto impugnada, "ratio decidendi" de la sentencia apelada, la cuestión que tam-bién resulta decisiva al resolver la pre-sente apelación.

A estos efectos, resulta necesario rea-lizar algunas consideraciones de caràcter general. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la autonomia local supone el reconocimiento de un àmbito compe-tencial propio de los Entès que integran la Administración local. Si bien, a diferencia de lo que ocurre con las Comuni-dades Autónomas, en las que la autonomia se prefigura por el propio bloque de constitucionalidad (Constitudón y res-pectivo Estatuto de Autonomia), las competencias que integran la autonomia local no se establecen directamente por la Constitució

, que no garantiza un àmbito competencial concreto, sino que su reconocimiento se deja al legislador ordinària, quien, sin embargo, debe res-petar un contenido indisponible que constituye la garantia institucional que incorpora la Norma Fundamental (SSTC 4/1981, de 2 de /ebrero, 32/1981, de 28 de julio, y 214/1989, de 21 de diciem-bre).

Como señalaba esta Sala, en Sentencia de 23 de mayo de 1997, el sistema legal de atribución de competencias a los Entès locales se sintetiza en los siguien-tes puntos: a) la LRBRL establece las "directrices para llevar a cabo la asignación de competencias" que no puede ignorar el legislador autonómtco (STC 214/1989); b) la LRBRL efectua una declaración de ca-pacidad para actuar en lo que se refiere al fomento y administración de los intere-ses peculiares de cada Ente local, de manera que pueden actuar vàlidamente o promover actividades y servicios en el àmbito de Us necesidades y aspiraciones de sus respectivas comunidades; c) la misma LRBRL establece un núcleo competencial mínimo que supone el reconocimiento de un "circulo de protecciòn" competencial, sin perjuicio de las que co-rrespondan a los Ayuntamientos por atribución de la legislación específica o como consecuencia de la atribución que efectúan las Leyes sectoriales del Estado o de la Comunidad Autònoma; y d) por ultimo, conforme al articulo 7 LRBRL, pueden existir competencias de las Enti-dades locales delegadas ejercidas bajo la direeción y control de la Administración delegante.

En segundo termino, la potestad de autoorganización de los Ayuntamientos es una de las manifestadones mas carac-terísticas de la autonomia municipal que comprende el establedmiento y regula-ción de las relaciones de àmbito interno, funcionalmente requeridas pera el desen-volvimiento de la actividad cuya gestión autònoma se encomienda al Ente local, dentro siempre del marco que diseñan los principios de competencia y legalidad. De manera que, cualquiera que sea la competencia de entender este último, como vinculación positiva o como vincu-lación negativa, la norma legal constituye siempre un limite infranqueable al ejerdtarse las potestades administrativas de los Entès Locales.

Page 293

En el fonament jurídic quart s'analitzen les facultats que la corporació municipal té sobre la qüestió litigiosa i descarta que hi tingui competència.

Es cierto, como sostiene el Ayunta-miento que recurre ante esta instància, que el texto de la moción que se convirtió en el acuerdo plenària jurisdiccional-mente debatido no constituye una vulne-ración del principio de no discriminación lingüística, ni infracción de cooficialidad de lenguas establecida en los arttculos 3 CE y 7 EAV, però, /rente a la apariencia que proporciona su tenor literal, no resulta posible acoger la tesis de la Administració

apelante de que constituya "una norma de funcionamiento de régi-men interno". Ast seria, sin duda, sipu-diera verse en el acuerdo una simple re-comendación de estilo o una aspiración de correcció» gramatical en el uso del idioma, però ello seria desconocer su verdadero alcance y significada al subya-cer en la decisión municipal un intento de normalización lingüística del valenciana. Ast resulta de la pròpia fundamentación de la moción que daría lugar al acuerdo plenario recurrido en la que se dice que "la necesidad imperiosa de acomodar la política oficial al mundo real en el que vivimos cada dia obliga a denunciar la catalanización que se pre-tende, consistente en la normalización de una lengua extrana para una gran mayoría del ciudadano medio que habla valendano, y en unas reglas ortogràficas que se hallan bien lejos de la realidad lingüística del pueblo valenciano [...]". Y a esta misma conclusión nos lleva la con-sideradón del tema debatido en la STC 75/1997, de 21 de abril, en la que se tra-tó de si la denominación "lengua valen-dana" empleada por el Estatuto de Autonomia de la Comunidad tiene un caràcter excluyente e impide el usos de cualesquiera otras, con referenda expre-sa a la denominación acadèmica de "lengua catalana".»

Respecte d'aquesta darrera referència a la stc 75/1997, el Tribunal Suprem recull la doctrina establerta pel Constitucional i accepta la possibilitat de denominar «català» la parla valenciana.

Finalment, el fonament de dret cinquè precisa les competències en matèria lingüística de les administracions local i autonòmica.

a) La normalizadón lingüística de un idioma coofidal entra en el ámbito o esfera de intereses de la comunidad local, però excede de ella para afectar, de modo prioritario, a los de la Comunidad Autònoma, por lo que no puede invocarse la referida capacidad de promoción de intereses propios de la comunidad municipal que reconoce el articulo 1 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local.

b) No es que no se reconozca legalmente una competència municipal para la normalizadón lingüística del valendano, sinó que tal competencia està legalmente atribuida a la· Comunidad Autònoma. Así resulta de la LUEV, fundamentalmente de los artículos 18.2 y 34 al disponer: el primera, que el Consell velarà porque la in-corporación del valendano se lleve a cabo de un modo comprensiva con las diferen-das y niveles en el conodmiento y uso del valendano que hoy existen y cuya superaPage 294ción es uno de los objetivos mas impor- del valenciana asesorando al respecto a

tantes de la pròpia Ley; y, el segundo, sobre todo, que el Gobierno Valenciano asumirà la dirección tècnica y la coordinación del proceso de uso y enseñanza iodas las Administraciones públicas y particulares y adoptando cuantas medidas contribuyan al fomento de su uso y extensió

La Sentència de 16 de novembre de 1998 redunda en la qüestió i enfa-sitza encara més la manca de competència de l'Administració local en l'establiment de l'aspecte controvertit, la fixació de les normes ortogràfiques.

Ahora bien, es claro a juicio de esta Sala que aunque no puede mantenerse en modo alguna que los entès locales carezcan de competència en matèria lingüística, lo cierto es que deben ejercerla de acuerdo con lo establecido por la normativa que integre el ordenamiento jurídico especifico de la Comunidad Autònoma en cuestión, sobre todo cuando la Comúnidad tiene competència específica sobre la matèria. Al respecto es verdaderamente decisivo, como ya destacamos en nuestra Sentencia de 21 de septiembre 1998, de Uso y Enseñanza del Valenciana dispone que el Gobierno de la Comunidad asumirà la dirección tècnica y la coordinación del proceso de uso del valenciana, asesorando al respecto a todas las Administraciones Públicas de la Comunidad. En consecuencia debe entenderse que el Ayuntamiento carecia de potestades sufidentes para aprobar un acuerdo camo el adoptada, el cual llegaba a precisar que las reglas ortogràficas utilizadas debían ser las establecidas por una Acadèmia deerminada.

que el articulo 34 de la Ley Autonòmica

És de destacar que aquestes resolucions, igual que la Sentència de 13 d'octubre de 1998, comentada en aquesta mateixa Crònica, ja fonamenten la decisió inequívocament en la competència de la comunitat autònoma sobre la normalització lingüística entesa aquesta en un sentit ampli com a matèria lingüística. Cal valorar positivament aquesta evolució en tot el que això suposa de respecte a l'autodeterminació lingüística de cada comunitat. Per altra banda, i també paga la pena de deixar-ne constància, sigui de qui sigui la competència per regular les qüestions relatives a la llengua que és, com s'ha vist, de la comunitat autònoma, el cert és que cap poder públic, i entre aquests els tribunals de justícia, es pot sostreure de basar la seva decisió o el seu raonament en un cert suport científic o, com a mínim, no pot contradir obertament una opinió científica majoritària. Si no es fa així, es corre el perill d'entrar en una argumentació allunyada de la realitat, estrictament formal, que, a la fi, porta a l'absurd.

Page 295

Sentència del Tribunal Suprem de 13 d'octubre de 1998, Sala 3a, Secció 4a. Ponent: Rafael Fernàndez Montalvo. Rep. Ar. 7695.

L'advocat de l'Estat va impugnar davant del Tribunal Superior de Justícia del País Basc l'Acord del Ple de l'Ajuntament d'Ursúbil (Guipúscoa), del 26 de juliol de 1989, pel qual s'aprovava l'Ordenança municipal per a la normalització de l'ús de l'èuscar en aquest municipi. El tribunal basc va estimar parcialment el recurs i va declarar nul l'incís relatiu a la normalització dels avisos, anuncis públics o publicitat de qualsevol mena de l'Ajuntament, que segons la norma s'havia de fer «[...] o bien solamente en euskera, cuando se considere oportuno». El lletrat de l'Estat recorre en apel·lació tres aspectes de la Sentència de primera instància en què no s'havien acollit les seves pretensions: primer, uns quants preceptes respecte dels quals el Tribunal Superior considera que l'Estat no té competència; segon, la legitimitat de l'atorgament del 50 % de la taxa que correspon pagar per la concessió de permisos la sol·licitud dels quals sigui redactada íntegrament en basc; i tercer, l'exigència del coneixement de l'èuscar per a l'accés a la funció pública.

En el fonament de dret segon, que transcrivim íntegrament, el Tribunal Suprem analitza la legitimació que té l'Estat per impugnar les disposicions lingüístiques emanades de l'Ajuntament.

El anàlisis del primer tema sucinta-mente expuesto resulta de especial importància porque determina el alçance general de la impugnación posible en el recurso contertcioso-administrativo for-mulado, en su dia, por la Administración General del Estado.

En efecto, es cierto que la críptica frase de la sentencia de primera instància a que alude el Abogado del Estado no pue-de entenderse, como sostiene en su escri-to de alegaciones, en el sentida de que estemos ante un conflicto de competen-cias cuya resolución competa al Tribunal Constitucional. Sin embargo, lo que la Sala del Tribunal Superior de Justícia quiere decir, y ello constituye su punto de partida, es que el pronunciamiento anulútorio que se solicitaba en la demanda no podia extenderse a la lotalidad del reglamento local por una infrac-ción genèrica del ordenamiento jurídico, para lo que no existia la necesaria legiti-mación de la Administración adora, ya que el Estado carece de competencias para regular "materias de cooficialidad lingüística".

Ast precisada el argumento de la sentencia recurrida, debe compartirse la tesis que mantiene el Tribunal de primera instància. En efecto, los articulos 65 y 66 de la Ley Reguladora de la Bases del Ré-gimen Local (lbrl), Ley 7/1985, de 2 de abril, prevén la legitimación tanto de la Administración del Estado como de las Comunidades Autónomas para impugnar los actos y acuerdos de las entidades locales que infrinjan el ordenamiento jurídico. Esta duplicidad de Administracio-nes legitimadas que tiene su explicació

Page 296en la estructura compleja del Estado Es-panol, en el que las entidades locales son elementos de la organizadón territorial del Estado y de las Comunidades Autó-nomas, y constituye, en el Derecho com-parado, una peculiaridad del sistema de control de legalidad de los actos de di-chas entidades, no supone, sin embargo el reconocimiento de una legitimación absoluta e indiferenciada de ambas Ad-ministradones. Es, por el contrario, una legitimación que responde a la naturale-za "bifronte" del régimen jurídico de las entidades locales, en cuanto Estado y Co-munidades Autónomas concurren a su determinsdón. De esta manera, se legitima a uno y otras en funció» del ordena-mienio eventualmente infringida, bien por ser matèria en la que es competente el Estado o la Comunidad Autònoma (articulo 65 LBRL), o bien por invasión del respectivo àmbito de competencias (articulo 66 LBRL). Este es, en definitiva, el criterio que inspira a ambos preceptos cuando se refieren a "el àmbito de sus respectivas competencias" y a los "actos y acuerdos de las entidades locales que me-noscaben competencias del Estado o de las Comunidades Autónomas, interfie-ran su ejercicio o excedan de la competència de dichas entidades".

En consecuencia, como refleja la sentencia impugnada, a la Adminhtración del Estado, a través de la legitimación procesal que le atribuyen los indicados preceptos de la LBRL, le corresponde el control de la legalidad para impugnar los acuerdos de los Entès locales que infrin-jan la Iegislación del Estado o aquelios que invadan competencias propias de la Administración estatal. Y si el sistema así diseñado presenta indudables dificultades pràcticas para precisar, en cada caso, si la Administración que ejercita la acción esta o no actuando en el àmbito de competencias que le corresponden como propias, en el supuesto que se contempla resulta claro que la normalizadón del uso del euskera es competència normativa de la Comunidad Autònoma del País Vasco ejercida a través de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre. Como se-nala la exposición de motivos de esta Ley, la Constítución y el Estatuto de Autonomia confian a los poderes públicos de dicha Comunidad la adopción de las medidas encaminadas a asegurar el desa-rrollo y la normalizadón del uso del euskera considerando su doble dimensión de parte fundamental del patrimonio cultural delpueblo vasco y, junto con el cas-tellano, idioma de uso oficial en territo-rio de la Comunidad Autònoma.

Como dijo esta misma Sala, en reden-te Sentencia de 21 de septiembre 1998, la normalizadón lingüística de un idioma coofidal entra en el àmbito o esfera de intereses de la Comunidad Local, pero excede de ella para afectar, de modo prioritario, a los de la Comunidad Autònoma, por lo que no puede invocarse la capacidad de los Entès Locales para la promodón de los intereses propios de k colectividad munidpal. No es que no se reconozca legalmente una competència municipal para la normalizadón lingüística del euskera, sinó que tal competencia està atribuida a la Comunidad Autònoma. Però partiendo de esta premisa, ha de compartirse el criterio y el método de anàlisis del Tribunal "a quo" en cuanto, por razón de la legitimadón que ostenta k Administración General del Estado, entiende únicamente viable en el proceso el examen de la impugnación relativa a infracción de preceptos del ordenamiento estatal, teniendo, ademàs, en cuenta que la stc 82/1986, de 26 dejunio (funda-Page 297mento jurídica 4"), advierte que el titulo competencial del articulo 149.1.1" CE no habilita al Estado para regular, con caràcter general, siquiera en sus aspectos bàsicos, la cooficialidai de las lenguas es-panolas distintas del castellano y su con-siguiente utilización por los poderes públicos o el derecho al uso de otras lenguas espanolas por los particulares. En concreto, la regulación de la normalizaríón lingüística del euskera es competència atribuïda por el articulo 3.2 CE y por el articulo 6.1 y 2 del Estatuto de la Comu-nidad Autònoma Vasca.

S'ha de ressaltar d'aquesta resolució que el Tribunal Suprem assumeix plenament el fet que la comunitat autònoma té la competència sobre la regulació de la «cooficialitat» i sobre la normalització lingüística, i a més n'extreu, per a aquest cas concret, la conseqüència de la manca de legitimació de l'Estat davant la normativa municipal per a qüestions que afecten l'àmbit competencial autonòmic. Es tracta d'una línia jurisprudencial que esperem que es consolidi.

L'alt tribunal passa, en el fonament de dret tercer, a analitzar les dues qüestions de fons que, segons l'advocat de l'Estat, infringeixen preceptes constitucionals.

a) La subvención, como toda tècnica de fomento, introduce un elemento de diferenciación en cuanto que con ella se potencia con determinados beneficiós una concreta actividad privada que se adecua a ciertos objetivos perseguidos por la Administració

otorgante de la subvención. Sin embargo, ello no supone una discriminació» contraria al articulo 14 CE, siempre que exista una razón juri-dicamente atendible que justifique esa diferencia de trato, y que, en elàmbito de que se trata, se traduce en la legitimidad de la finalidad perseguida por la Admi-nistración y en la ausencia de despropor-ción en el mecanismo de fomento uttiixa-do. Así resulta tanto de la doctrina del Tribunal Constitucional como de la jurisprudència de esta Sala que ban senala-do que la igualdad, tanto en la ley (o en la norma reglamentaria) como en su apli-cadón, no supone el trotar todos los casos o supuestos de hecho con caràcter absolu-tamente igualatorio, sinó, como se dice en la stc 144/1988, de 12 de julio, "tra-tar de modo iguala todos aquellos que se encuentren en la misma situación [..,]", Del mismo modo, en la Sentencia 209/ 1988, de 10 de noviembre, se dice que "las diferenciaciones normativas, para que puedan considerarse no discrimina-torias, resulta indispensable que exista una justificación objetiva y razonable de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente aceptados, cuya exigència debe aplicarse en relación con la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo estar presente, por ello, una razonable relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida [...]". Y, siendo ello así, debe entenderse que resulta legítima y proporcionada la promoción o incentivación de uno de los idiomas espanoles coofidales, según la Constitución y el Estatuto de Autonomia, como es el euskera, que se encuentra en una situación de evidente inferioridad en su utilización y difusión,Page 298a través de las subvenciones en las tasas a que se refieren las arttculos 45 y 46 de la Ordenanza, que se prevén, incluso, con un límite màximo de 10.000 y 3.000 pesetas, respectivamente, según que sea la que el Ayuntamiento deba percibir por rótulos o la que corresponde al permiso de obra.»

Amb bon criteri, i igual que havia fet en resolucions anteriors per exemple, les relatives als incentius a la cinematografia el Tribunal aplica els criteris de raonabilitat de la mesura presa d'acord amb el context sociolingüístic existent de clar desavantatge per al basc i de racionalitat de la mesura, que inclou la proporcionalitat entre la mesura presa i la finalitat que es persegueix. També destaquem en aquest punt la recepció actual sense vacil·lacions de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la igualtat i la no-discriminació.

Finalment, l'alt tribunal aborda la impugnació relativa a la vulneració de l'article 23.2 de la Constitució perquè l'Ordenança municipal preveu l'exigència de coneixement de l'èuscar per a la selecció de nou personal. La Sentència rebutja aquesta al·legació i reitera la doctrina reiterada del Suprem sobre la matèria, que, cal recordar-ho, ha anat evolucionant i acollint progressivament la jurisprudència del Tribunal Constitucional.

b) En relación con la posible vulneració

del articulo 23.2 CE (y también, en su caso del articulo 14 CE) por la exigència de conocimiento del euskera para la selecció» de nuevo personal por el Ayuntamiento de Ursúbil, debe tenene también en cuenta la jurisprudència mas reciente de esta Sala que en una marcada evolución, al compàs de la doctrina del Tribunal Constitucional, ha llegada a aceptar, con determinadas limitaciones, la exigència del conocimiento del idioma propio de las Comunidades Autónomas, que lo tienen conto tal, distinto del caste-Ilano, en las pruebas de acceso a sus res-pectivas Administraciones.

»En este sentido, como recuerda una STS de 20 mano de 1998, la actual doctrina legal sobre la matèria se encuentra re-cogida en Sentencia de 22 de julio 1996 y puede resumirse en los siguientes pun-tos: primero, que el principio general sigue siendo el que pueda valorarse como mérito no eliminatòria del conocimiento de lenguas espanolas diferentes del caste-llano; segundo, que para concretas y de-terminadas plazas, los poderes públicos competentes pueden darle dicho caràcter (eliminatorio) a la prueba de conocimiento del idioma cooficial de la respectiva Comunidad Autònoma; tercero, que la finalidad de esta excepción al principio general es la de proveer ala de presencia en la Administración de personal de ha-bla de lengua vernàcula, como modo de garantizar el derecho de usaria por parte de los ciudaianos de la respectiva Comunidad (Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de junio 1986); cuarto, que la apreciación del cumplimiento de esta concreta finalidad obliga a considerar discriminatòria la mencionada exigència cuando se imponga para cubrir plazas que no estén directamente vinculadas aPage 299la utilización por los administrados de las lenguas dem Comunidad Autònoma, debiendo reservarse para aquellas en las que la imposibilidad de utilizarla les pue-da producir una perturbación importante en su derecho a usaria cuando se relacionan con la Administración, lo que a su vez implica la necesidad de valorar en cada caso las funciones que sean competència de la plaza que pretenda cubrirse, ast como el conjunto de funciortarios a los que corresponda un determinado ser-vicio, de manera que en las que se aprecie la concurrència de la perturbación mencionada, pueda garantizarse que alguno de los funcionarios habla el idioma peculiar de la Comunidad, todo ello matizado por la vigència del deber constitucional de conocer el castellano, que el articulo tercera de nuestra Norma Suprema im-pone a todos los espaiïoles; quinto, que, cuando no medie alguna de estàs circuns-tancias, sigue siendo plenamente aplicable la constante tesis jurisprudendal que considera discriminatòria la exigència del conocimiento de los idiomas de las Comunidades Autónomas con caràcter obligatòria, expreso o impltcito. Esta doctrina jurisprudendal, en la que se tuvo especialmente en atenta la Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de junio de 1986, que afirmo la constitudo-nalidad de la Ley Vasca 10/1982, en la que se establecía que los poderes públicos determinarían las plazas para las que seria preceptiva el conocimiento del castellano y el euskera, ha sido ampliada por la Sentencia del propio Tribunal Constitucional de 28 de febrero de 1991, según la cual no es inconstitucional el inciso final del articulo 34 de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/1983, de 23 de julio, de la Función Pública de la Administración de la Generalidad, que establece, en referència al personal al servido de ta misma, que en proceso de selecdón deberà acreditarse el conodmiento de k lengua catalana en su expresión oral y escrita. Entiende la sentencia que el propio principio de mérito y capacidad para el acceso a la fundón pública (articulo 103.3 de la Constüución) supone la carga para quien quiera acceder a ella de acreditar las capacidades, conocimientos e idoneidad exigibles para la fundón a la que aspira, por lo que la exigencia del conodmiento del idioma que es oficial en el territorio donde actua la Administra-dón a la que aspira a servir es perfecta-mente induible dentro de los méritos y capacidades requeridas. Dice la sentencia, sin embargo, que cuestión distinta es la proporcionalidad de esa exigenda, en fundón del tipo o nivel de la fundón o puesto a desempeñar, que viene impues-ta por el articulo 23.2 de la Constitución, pues seria contrario al derecho de igual-dad en el acceso a la función pública exigir un nivel de conocimiento del idioma cooficial de la Comunidad Autònoma que no guarde relación alguna con la ca-pacidad requerida para desempeñar la fundón de que se trate.

»Contemplando la doctrina expuesta no puede afirmarse que resulten contra-nos a ella los artículos 35 a 38 de la Ordenanza en su formulació» general, puesto que, pese a su deficiente formula-ción, se limita a senalar: 1°) que los tra-bajadores y funcionarios que controlen en lo sucesivo por el Ayuntamiento de Ursúbil para los puestos bilingües ban de ser aptos para el desarrollo de su acti-vidad; 2. °) que el conocimiento del euskera (según el texto literal) serà considerada como mérito en las plazas en las que su conocimiento sea obligatorio (sic); y 3°) que para poder acceder a unPage 300

puesto (de trabajo), tanto en caliiad de funcionario como en virtud de controlo laboral, serà totalmente obligatòria la acreditación de que se posee el perfil Lingüístico correspondiente a ese puesto de trabajo.

»Consecuentemente, aun corrigiendo la redacción que parece textualmente errónea y entendiendo que lo que quiere decir el articulo 36 de la Ordenanza es que el conocimiento del euskera es mérito para las plazas en las que no resulte partirse el criterio que parece subyacer en el razonamiento del Tribunal "a quo", al senalar para que la exigència del euskera resultase contraria al articulo 23.2 CE, sería necesario, de acuerdo con la doctrina expuesta, conocer U concreta función o puestos de trabajo para los que se requiere tal conocimiento. Y en este sentido no puede tacharse de constitucionalmente ilegítimos unos principios formulados con la generalidad expuesta, que pueden ser o no contrarios al precepto constiíucional según la aplicación que de ellos se baga, si se contemplan sin conexión conobligatorio su conocimiento, ha de compuestos o funciones determinadas o perfiles lingütsticos preceptivos para plazas determinadas.»

Respecte d'aquests raonaments del Tribunal cal fer un parell d'observacions, reiterant el que ja hem apuntat en cròniques de jurisprudència anteriors. En primer lloc, que l'argumentació del Tribunal és poc sòlida en el sentit que parteix d'uns pressupòsits que la llengua de la comunitat només pot ser un mèrit i els modifica d'acord amb la doctrina del Tribunal Constitucional que la llengua autonòmica pot constituir un requisit de capacitat, per bé que amb poca convicció, en posar constantment l'èmfasi en el fet que la legitimitat de l'exigència s'ha de valorar atenent al caràcter concret de la plaça. En aquest sentit, dóna a entendre que en moltes places aquesta exigència no és procedent. I en segon lloc, caldria que, a part d'assumir sense contradiccions la doctrina constitucional, el Tribunal Suprem tingués present que l'exigència general de coneixement de l'idioma ja constitueix una pràctica generalitzada en l'accés a la funció pública en moltes comunitats autònomes. Esmentem com a exemple la previsió sobre la capacitació lingüística de l'article 11.3 de la Llei catalana 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

Sentència del Tribunal Suprem de 14 d'octubre de 1998, Sala 3a, Secció 4a. Ponent: Eduardo Carrión Moyano. Rep. Ar. 7700.

L'advocat de l'Estat impugna l'Acord de l'Ajuntament de Beasain (Guipúscoa) de 13 d'abril de 1989, relatiu a l'ús de l'idioma en el funcionament de la corporació. Els punts d'aquest Acord, proposat per Eusko Alkartasuna, eren els següents:

Page 301

I. Adberine al acuerdo del Ayunta-miento de Aulestia (Vizcaya), cuyo literal no consta; 2. Ast conto lo ha hecho el Ayuntamiento de Aulestia, mediante un pleno, adherise ast mismo a los demàs ayuntamientos que han acordado vivir y funcionar en euskara a través de Euskal Herria; 3. Proclamar que un ayuntamiento elegida àemacràlicamente tiene derecho mediante un pleno para tomar la decisión de vivir y funcionar en euskara; 4. Ante los recursos que phntean los representantes del Estado contra la decisión del Ayuntamiento Pleno de Aulestia y cualquier otro adoptada demo-

cràticamente de vivir y funcionar en euskara, este Ayuntamiento de Beasain presentarà contra recurso, porque el re-curso de hoy contra el acuerdo democrà-tico del Ayuntamiento Pleno de Aules-tia, es el recurso contra el acuerdo que en su dia este Pleno del Ayuntamiento de Beasain pueda tomar al euskalduni-zarse en el pueblo de Beasain; los números 5, 6 y 7 se hallan referidos a apreciacio-nes sobre la representatividad política de las Autoridades del Estado, y en el núm. 8 se acuerda que se respetaràn los derechos lingüísticos individuales y co-lectivos.

L'advocat de l'Estat fonamenta la impugnació de l'acord davant del tribunal de primera instància bàsicament en la infracció dels articles 3,4, 6,1, 8.1 i 2 de la Llei 10/1982, sobre la normalització de l'ús de l'èuscar, en la mesura que preveuen la cooficialitat del castellà i l'èuscar, com també la vulneració de l'article 14 de la Constitució, perquè l'Acord discrimina el dret dels ciutadans a ser atesos en castella. La sala d'instància va desestimar el recurs en entendre que no hi havia voluntat de l'Ajuntament d'emprar el basc de forma exclusiva i excloent del castellà. Redundant en la mateixa idea, el lletrat de l'Estat expressa en el recurs d'apel·lació la voluntat d'excloure el castellà, i a aquest efecte, cita frases esparses pronunciades en el Ple municipal. El Tribunal Suprem rebutja aquests arguments i ratifica la decisió del Tribunal Superior de Justícia.

Las opiniones vertidas por los asis-tentes a la sesión en el debaté de la mo-ción a resultas de la que se adopto el acuerdo impugnado, no forman parte de la decisión municipal, por lo que tales ex-tremos no pueden fundar en derecho una eficaz impugnación; y aun examinando el contenido del debaté, en el mismo se observa que precisamenle las frases que alega la representación del Estado como determinantes de la infracción, que luego expone, no tienen otro significada real y comprobable por su lectura, que alusio-nes del promovente a las dificultades y carencias que tiene el uso corriente del idioma Vasco en la pròpia tierra Vasca.

Lo verdaderamente decisivo en la cuestión propuesta es que a diferencia del silencio que mantienen los siete primeros puntos del acuerdo, copiados al parecer del que adopto en su dia el Ayuntamiento de Aulestia, es que el acuerdo ahora impugnado del de Beasain, adiciona un punto expresando que se respetaràn los derechos lingüísticos individuales y co~ lectivos, que es salvaguarda del uso de otros idiomas oficiales, entre ellos el Cas-tellano [sic], en los términos estableci-Page 302dos en el art. 3 de la Constitución Espanoia, art, 6,1 del Estatuto de Autonomia del País Vasco y los arts. 3, 6.1, 8.1 y 2 de la Ley del Parlamento Vasco 10/1982 sobre normalización del Euskera, cuyos preceptos de esta última resenados, han sido declarados acordes con la CE por la Sentencia del TC 82/1986, de 26 de júnio.

»Excluido del acuerdo impugnado el uso única y obligatorio del uso [sic] idioma Vasco en el funcionamiento interno y extemo del Ayuntamiento de Beasain y salvaguardados los derecbos individuales y colectivos en cuanto al uso del idioma conforme al sistema jurídica vigente, no puede afirmarse que el tenor del acuerdo impugnado infrinja las normas de la Constitución, Estatuto de Autonomia y Ley del Parlamento Vasco antes reseiiaas y que como tales cita en la segunda alegación impugnatoria el Abogado del Estado, lo que determina la desestimación del recurso de apelación que articula, dado el nivel general en que tal acuerdo se adopto» (fj 3).

Posem en relleu una sèrie de consideracions que efectua la Sentència que a parer nostre són interessants. En primer lloc, rebutja la impugnació de l'advocat de l'Estat respecte a les opinions expressades pels assistents al Ple, atès que, lògicament, no formen part de l'Acord. En aquest sentit, el Tribunal, encara que sigui de passada, posa èmfasi a considerar que les opinions referides anaven encaminades a evidenciar les dificultats i mancances del basc en la mateixa Euskal Herria. La referència que fa la Sentència a aquestes dificultats producte d'una històrica minorització lingüística és una obvietat lamentable que el Suprem sovint ha oblidat, i, alhora, la constatació d'aquesta realitat constitueix un bon punt de partida per prendre un decisó assenyada.

A partir d'aquí, la Sentència argumenta la legitimitat de l'Acord sobre dues bases: la clàusula de l'Acord que preveu el respecte dels drets lingüístics individuals i col·lectius i el caràcter general que aquest adopta. De tot això dedueix el Tribunal que l'Acord no vulnera l'ordenament i exclou l'ús obligatori del basc en el funcionament intern i extern de l'Ajuntament. Al nostre entendre, aquest raonament no és gaire encertat, atès que, prevegi o no l'Acord la salvaguarda dels drets lingüístics, aquests s'entenen directament emparats per la legislació vigent. Per tant, a diferència del que sembla desprendre's de la resolució del Suprem que si no hi hagués la clàusula de salvaguarda de drets lingüístics l'Acord seria nul entenem que aquesta clàusula, si no hi fos, s'hauria de sobreentendre, en virtut del principi d'interpretació integradora de l'ordenament jurídic. En definitiva, el que importa és si hi ha una contravenció concreta de l'ordenament, i dels drets que aquest atorga. Si no és així, perquè les previsions de l'Acord tenen un caràcter principia], efectivament no es vulnera cap norma constitucional, estatutària o legal. Tal com assenyala una doctrina constitucionalPage 303consolidada, la hipotètica aplicació esbiaixada d'una norma no en determina la inconstitucionalitat il·legalitat, també, en aquest cas.

Resolució de la Direcció General dels Registres i del Notariat de 20 de febrer de 1998. Bolettn Informativo del Ministerio de justícia núm. 1829, pàg. 106.

En aquesta resolució la Direcció General revoca la interlocutòria del jutge encarregat del Registre Civil de Burgos que denegava el canvi del nom «Oliverio» per «Oliver» perquè constituïa un canvi mínim. La dgrn entén que el canvi s'ha d'acceptar perquè és força substància] (canvien dues vocals!) i perquè és la forma catalana correcta. Només volem deixar constància d'aquest curiós efecte extraterritorial del català, el qual permet a uns pares de Burgos canviar el nom castellà del seu fill pel seu equivalent en anglès. Possiblement hi ha mecanismes més fàcils.

Resolució de la Direcció General dels Registres i del Notariat de 27 de febrer de 1998. Bolettn Informativo del Ministerio de Justícia núm. 1829, pàg. 121.

Es tracta de la consignació de la «i» entre els cognoms dels ciutadans catalans en l'assentament del Registre Civil, qüestió aquesta ja resolta per la Sentència del Tribunal Suprem de 26 de gener de 1993. En aquest cas la jutgessa encarregada del Registre Civil de Balaguer denegava la consignació de la partícula copulativa en l'assentament registral. La Direcció General estableix el següent:

III. Ahora bien, esa copulativa no constituye simplemente una fórmula registral para separar el primer apellido del segundo, sinó que forma parte integrante de los apellidos de los catalanes (cfr. las Sentencias citadas en los vistos y, mas recientemente, el articulo 19 de la Ley catalana de 7 de enero de 1998), es decir,de quienes tengan la vecindad civil calalana (cfr. arts. 14 y lóCCy la Resolución del 6 de agosto de 1993), por ser matèria perteneciente al estatuto personal.

IV. Siendo esto así, ha de ser posible que, conto senaló la Resolución de 15 de febrero de 1994, sin necesidad de expediente, en los casos en que en las inscripciones de nacimiento de catalanes no conste esa conjunción "i" entre los apellidos, puede completarse el asiento ahadiendo esa conjunción, mediante la sitnple declaración de persona cuya vecindad civil catalana se presume (cfr. art. 68 LRC), pues to que consta ya por ley la existenda del derecho que quiere reflejarse en la inscripción.»

Page 304

Resolució de la Direcció General dels Registres i del Notariat d'11 de maig de 1998. Boletín Informativo del Ministerio de justícia núm. 1835, pàg, 87-88.

La Direcció General resol el recurs d'un ciutadà de Tàrrega que havia promogut un expedient per canviar el primer cognom «Castañé» pel correcte amb grafia catalana «Castanyer>> El jutge encarregat del Registre Civil havia desestimat la pretensió sobre la base de la inexistència de justa causa, atesos el principi d'immutabilitat del cognom i l'interès públic de la matèria. La dgrn decideix autoritzar el canvi de cognom i fonamenta la resolució de la manera següent:

Esta cuestión debe ser resuelta afirmativamente. Se trata, en efecto, de una pequena modificación, con ligera alteración fonètica, de un apellido que pertenece legítimamente al promotor y por el que es conocido en la forma que solicita, de modo que la petició

cumple todos los requisitos exigidos por el articulo 57 de la Ley y 205 de su Reglamento, estando comprendida la modificació» de los amplios limites marcados por el artículo 206.»

D'altra banda, afirma que la competència per aquests canvis correspon a la Direcció General i no al jutge encarregat, i per això revoca la resolució del jutge.

Deixant a banda l'encert de la decisió final, cal notar que la fonamen-tació del canvi és ben fleble, perquè dóna com a motiu un canvi fonètic, quan el que resulta evident és que la raó per al recurrent és l'adapatació del seu cognom a la grafia catalana correcta. És més, per a molts catalanoparlants aquests canvi fonètic ni tan sols existeix. Per un altre costat, la resolució no fa cap referència a la previsió de Particle 19.2 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, que preceptua que per a un canvi d'aquestes característiques és suficient una manifestació davant l'encarregat del Registre i per tant, ni tan sols genera expedient. En aquest sentit, el Decret 208/1998, de 30 de juliol, pel qual es regula l'acreditació de la correcció lingüística dels noms i cognoms certament posterior a la data de la Resolució, torna a reiterar que la constància registra] de forma normativament correcta del nom i cognoms només cal una «simple manifestació». Caldrà veure, doncs, quin serà el criteri que adoptarà la Direcció General en aquesta matèria.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR