LLEI 17/1998, de 28 de desembre, de modificació de la Llei 15/1993, de 28 de desembre, per la qual es crea el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyLlei

LLEI 17/1998, de 28 de desembre, de modificació de la Llei 15/1993, de 28 de desembre, per la qual es crea el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya. El President de la Generalitat de Catalunya Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent LLEI Preàmbul La Llei 15/1993, del 28 de desembre, va crear el Centre de Telecomunicacions per a ordenar i millorar la gestió de les telecomunicacions corporatives de la institució. La tasca acomplerta per aquest organisme en els quatre anys i escaig d'activitat ha estat fonamental per a dur a terme projectes de telecomunicacions de gran magnitud i complexitat, entre els quals cal destacar la Xarxa Nexus, de la Policia de Catalunya, i la Xarxa Corporativa de Veu i Dades de la Generalitat de Catalunya, Xarxa Quatre. Els canvis en el sector de les telecomunicacions produïts per la liberalització d'aquest sector a tota la Unió Europea i a la major part dels països més desenvolupats del món fan necessari flexibilitzar l'estructura del Centre de Telecomunicacions i organitzar de manera diferent l'exercici de les funcions que té encomanades. Per aquest motiu, l'any 1997 el Centre de Telecomunicacions va crear, amb l'autorització prèvia del Govern de la Generalitat, la societat anònima Catalana de Telecomunicacions, Societat Operadora de Xarxes, SA, a fi de disposar d'un marc empresarial més flexible per a exercir les seves funcions. Aquesta Llei modifica la Llei 15/1993 per separar les funcions del Centre de Telecomunicacions que corresponen pròpiament a l'establiment de les línies directrius, de coordinació i de supervisió, que resten a l'ens públic de les funcions de gestió i d'operació de xarxes, que poden ésser desenvolupades pel mateix ens públic o per les societats que es constitueixin amb aquesta finalitat. La Llei permet l'inici de les diferents activitats en les societats anònimes de manera gradual, segons que ho consideri oportú el Govern de la Generalitat, d'acord amb l'evolució del sector de les telecomunicacions a Catalunya i del seu entorn. Així mateix, considerant els canvis que es produeixen en l'àrea d'informàtica de la Generalitat de Catalunya, aquesta modificació de llei fa possible concentrar sota la dependència d'un mateix òrgan les unitats que exerceixen funcions en l'àmbit de la informàtica i de les telecomunicacions. Article 1 Es modifica l'article 2 de la Llei 15/1993, del 28 de desembre, per la qual es crea el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya, que queda redactat de la manera següent: "Article 2 "1. Són funcions del Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya: "a) La planificació tècnica i l'establiment de les directrius de la gestió i de l'explotació dels serveis i dels sistemes de telecomunicacions que corresponen a la Generalitat, d'acord amb les atribucions que atorga l'Estatut d'autonomia i de conformitat amb el que estableix la legislació de l'Estat sobre ordenació de les telecomunicacions i amb el que estableixen les legislacions catalana i europea en l'àmbit de les competències respectives. "b) La coordinació, la supervisió i el control de l'execució dels sistemes i dels serveis de telecomunicacions aptes per a satisfer les necessitats de l'Administració de la Generalitat en aquesta matèria. "c) L'assessorament tècnic en relació amb les telecomunicacions corporatives i la formació del personal tècnic mitjançant l'organització i la promoció de cursos i altres possibilitats de formació per a l'elaboració de sistemes i la prestació de serveis. "d) Qualsevol altra de directament relacionada amb les funcions a què es refereixen els apartats a, b i c, tant en l'àmbit de les telecomunicacions com en el de la informàtica, que li sigui atribuïda pel Govern de la Generalitat. "2. Així mateix, el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya, d'una manera directa o per mitjà de les societats que constitueixi amb aquesta finalitat, ha de gestionar la prestació dels serveis i els sistemes de telecomunicacions per a la Generalitat de Catalunya i ha d'executar, en qualsevol de les formes previstes per l'ordenament jurídic, el desenvolupament, la implantació, l'explotació i la comercialització d'altres serveis i sistemes de telecomunicacions per als quals obtingui l'autorització o el títol habilitant corresponent. "3. El Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ de les autoritzacions legalment establertes, pot participar en altres societats o empreses, per a desenvolupar qualsevol activitat comercial o industrial que estigui relacionada amb qualsevol de les funcions a què es refereix l'apartat 2, si ho acorden els seus òrgans de Govern." Article 2 S'afegeixen els apartats 2, 3 i 4 a l'article 4 de la Llei 15/1993, amb el text següent: "2. El Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya pot aportar a les societats que constitueixi els béns i els drets necessaris perquè exerceixin llurs funcions, els quals formen part de la infraestructura i dels equipaments de la xarxa de telecomunicacions que li foren adscrits en el moment de crear-lo i els que posteriorment va adquirir, d'acord amb el que estableix la Llei 11/1981, del 7 de desembre, de patrimoni de la Generalitat. Amb aquesta finalitat, mitjançant aquesta Llei s'integren en el patrimoni del Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya tots els béns procedents de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i les seves empreses filials i els béns i els drets procedents dels departaments de la Generalitat i dels seus organismes autònoms que li foren atribuïts en el moment de constituir-lo i que el Centre de Telecomunicacions gestionava en règim d'adscripció abans d'entrar en vigor aquesta Llei. "3. Els elements que siguin objecte de transmissió a les societats a què es refereix l'apartat 2 han d'ésser valorats mitjançant acord del Govern de la Generalitat, la qual valoració no pot superar el valor de mercat. "4. Les societats que constitueixi el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya han de comptabilitzar el valor de llurs accions representatives del capital social pel mateix valor que tinguin atribuïts els béns i els drets aportats." Article 3 S'afegeix un segon apartat a l'article 5 de la Llei 15/1993, amb el text següent: "2. Per a exercir les seves funcions, amb l'abast que sigui necessari, ha d'ésser integrat en la plantilla de les societats que es constitueixin el personal que presta els seus serveis en el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya, el qual conserva els mateixos drets de què gaudia fins al moment de la integració." Article 4 S'autoritza el Govern de la Generalitat a modificar la denominació del Centre de Telecomunicacions, si la reorganització de funcions en l'àrea d'informàtica de la Generalitat de Catalunya ho aconsella. Disposició transitòria Les societats constituïdes pel Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya se subroguen en tots els contractes, els acords, els pactes i els convenis necessaris per a dur a terme les funcions d'explotació i de gestió dels serveis i dels sistemes de telecomunicacions que efectivament formin part de l'objecte social d'aquestes societats. Disposicions finals Primera Es deroga la disposició addicional primera de la Llei 15/1993, del 28 de desembre, per la qual es crea el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya, i, en general, qualsevol altra disposició de rang igual o inferior que s'oposi al que estableix aquesta Llei o hi sigui incompatible. Segona S'autoritza el Govern de la Generalitat a dictar les disposicions i els acords que siguin necessaris per a desenvolupar i aplicar aquesta Llei. Tercera Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el DOGC. Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir. Palau de la Generalitat, 28 de desembre de 1998 Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya Xavier Trias i Vidal de Llobatera Conseller de la Presidència (98.357.120)

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR