DECRET 95/1990, de 3 d'abril, de modificació del Decret 131/1988, de 16 de maig, sobre ajuts a cooperatives agràries.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rango de LeyDecret

NOTA. En aquest text s'han introduït les modificacions que estableix el Decret 337/1994.

Vist el Decret 131/1988, de 16 de maig, pel qual es modifica el capítol 8 (Foment de cooperatives agràries) del Decret 49/1987, de 29 de gener (DOGC núm. 810, 2.3.1987);

Donat el progressiu augment de les inversions a realitzar per tal d'adequar les empreses cooperatives i entitats associatives a les necessitats actuals en matèria d'infrastructura, cal adequar el límit màxim dels ajuts concedits i el temps en què es poden sol·licitar;

A proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article únic

- 1 S'amplia el límit màxim de subvenció que preveu l'article 60.3 del Decret 49/1987, de 29 de gener, modificat pel Decret 131/1988, de 16 de maig, fins a 150.000.000 de ptes.

- 2 Es modifica l'article 60.4.a) del Decret 49/1987, de 29 de gener, modificat pel Decret 131/1988, de 16 de maig, que queda redactat de la manera següent: "Acord de l'assemblea de l'entitat de procedir a l'aportació de capital, la qual es farà com a mínim per les tres quartes parts dels socis que gaudeixin de tots els seus drets en el cas que la capitalització afecti totes les seccions de l'entitat, o bé per les dues terceres parts dels socis de cadascuna de les seccions objecte de capitalització. L'acord esmentarà la decisió de demanar els ajuts al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i designarà les persones que signaran les sol·licituds d'ajut."

Barcelona, 3 d'abril de 1990

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Joan Vallvé i Ribera Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR