ORDRE JUS/177/2004, de 27 de maig, per la qual s'aprova el model de targeta d'identitat professional del personal adscrit a les unitats i centres que depenen de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Justícia
Rango de LeyOrdre

ORDRE JUS/177/2004, de 27 de maig, per la qual s'aprova el model de targeta d'identitat professional del personal adscrit a les unitats i centres que depenen de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil.

La Llei30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, reconeix, a l'article 35.b), el dret dels ciutadans d'identificar les autoritats i el personal al servei de les administracions públiques sota la responsabilitat dels quals es tramitin els procediments.

Amb la finalitat de garantir aquest dret, la Resolució de la consellera de Governació de 8 de novembre de 1994 establia, entre altres qüestions, l'obligatorietat que tot el personal al servei de l'Administració de la Generalitat ha d'estar identificat, llevat que es trobi en espais on, per regla general, no accedeixi el públic i, en tots els casos, sempre que s'hi relacioni. Pel que fa al personal de seguretat o penitenciari, aquesta Resolució preveia que seria regulat pel mateix departament quan raons de seguretat així ho aconsellessin.

A aquests efectes i atès que en la prestació dels serveis penitenciaris i en l'àmbit dela justícia juvenil concorren raons de seguretat concretes i específiques que determinen que el model de targeta d'identitat professional del personal al servei de l'Administració de la Generalitat no es pugui fer extensiu al personal que ocupa llocs de treball als centres penitenciaris de Catalunya, als centres educatius i unitats de medi obert de la Direcció General de Justícia Juvenil i al personal adscrit a les Comissions Territorials d'Assistència Social Penitenciaria, és necessari establir un format de targeta d'identitat professional que hi sigui vàlid i eficaç, així com les característiques tècniques de les targetes i les instruccions d'ús.

Vist que s'ha donat audiència i participació als òrgans de representació del personal;

Atès el que disposen els articles 12 i 61 al 66 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i a proposta de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació iJustícia Juvenil, i d'acord amb les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Objecte

Aquesta Ordre té per objecte aprovar la targeta d'identitat professional del personal adscrit...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR