DECRET 365/1983, de 4 d'agost, pel qual es crea la modalitat d'allotjament turístic 'Residència-Casa de Pagès'. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 369, p. 2509, de 5.10.1983).

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyDecret

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

La promoció dels recursos turístics de les comarques interiors i de muntanya és necessària tant per raons econòmiques, com per assolir els objectius de millora de les rendes de les famílies que viuen al medi rural i de reequilibri territorial de Catalunya. Però aquesta promoció requereix el foment d'ofertes especialitzades i la disponibilitat d'allotjaments turístics diversificats. La modalitat d'allotjament turístic denominat "Residència-Casa de Pagès" és un instrument que ajudarà a atènyer aquests objectius.

Atès el que estableixen els articles 9.12 i 12.4 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i d'acord amb les disposicions vigents a proposta dels Consellers d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i de Comerç i Turisme, i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1.- 1 Es crea la modalitat d'allotjament

turístic "Residència-Casa de Pagès". 2. El Departament de Comerç i Turisme podrà autoritzar aquesta modalitat d'allotjament turístic, amb menjador o sense, mitjançant preu, en habitatges del medi rural sota les següents condicions: a) que l'habitatge estigui ubicat en poblacions amb un nombre no superior a mil habitants, o bé que estigui fora dels nuclis urbans de la població; b) que el titular de l'habitatge -propietari o llogater- visqui al medi rural i treballi preferentment en el sector agrari; c) que l'habitatge disposi de les instal·lacions i serveis mínims que per Ordre fixi el Departament de Comerç i Turisme.

Article 2

- En el marc d'aquesta acció de promoció

d'allotjaments turístics en el medi rural, el Departament de Comerç i Turisme: a) regularà les condicions per a l'obertura de les "Residències-Cases de Pagès" i fixarà les instal·lacions i serveis mínims de què aquestes han de disposar; b) autoritzar l'obertura de la prestació de serveis; c) regularà i inspeccionarà les condicions de funcionament de les "Residències-Cases de Pagès" per tal d'assegurar en tot moment el perfecte estat de llurs instal·lacions, la correcta prestació dels serveis i el compliment de les disposicions en matèria de preus; d) arbitrarà les mesures i els ajuts adients per a la promoció, el funcionament i la protecció d'aquesta modalitat d'allotjament turístic, amb la col·laboració, si s'escau, del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca; e)...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR