DECRET 243/2000, de 7 de juliol, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'operacions de fabricació de vidre i transformats.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

243/2000, de 7 de juliol, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d’operacions de fabricació de vidre i transformats.

El Reial decret 2041/1995, de 22 de desembre, ha establert el títol de tècnic en operacions de fabricació de vidre i transformats i els corresponents ensenyaments mínims, en consonància amb el Reial decret 676/1993, de 7 de maig, el qual fixa les directrius generals sobre els títols de formació professional i els seus ensenyaments mínims.

El Reial decret 777/1998, de 30 d’abril, ha desenvolupat determinats aspectes de l’ordenació de la formació professional en l’àmbit del sistema educatiu, alguns d’aquests aspectes modifiquen el Reial decret que va establir el títol corresponent a aquest cicle formatiu.

De conformitat amb l’Article 4 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, correspon a les administracions educatives competents establir el currículum del cicle formatiu pertinent.

D’acord amb el Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a Catalunya, correspon al Govern de la Generalitat de Catalunya l’establiment del currículum dels ensenyaments de formació professional.

El currículum dels cicles formatius de formació professional específica s’estableix tenint present les necessitats generals de qualificació de cada àmbit professional detectades a Catalunya i les diverses mesures que permeten adequacions del currículum a les necessitats específiques de l’àmbit socioeconòmic dels centres docents.

L’autonomia pedagògica i organitzativa dels centres i el treball en equip del professorat permeten desenvolupar actuacions flexibles i possibiliten concrecions particulars del currículum en cada centre docent. El currículum establert en aquest Decret ha de ser desplegat en les programacions elaborades per l’equip docent, les quals han de potenciar les capacitats clau de l’alumnat i han de respondre al requisit d’integració dels continguts del cicle formatiu.

En virtut d’això, a proposta de la consellera d’Ensenyament, amb l’informe del Consell Escolar de Catalunya, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Aquest Decret estableix el currículum per a l’ensenyament de formació professional vinculat al títol de tècnic en operacions de fabricació de vidre i transformats regulat pel Reial decret 2041/1995, de 22 de desembre, pel qual s’aproven els ensenyaments mínims.

Article 2

2.1 La denominació, el nivell i la durada del cicle formatiu són els que s’estableixen a l’apartat 1 de l’annex d’aquest Decret.

2.2 El perfil professional és el que s’indica a l’apartat 2 de l’annex.

2.3 Els objectius generals del cicle formatiu són els que s’estableixen a l’apartat 3.1 de l’annex.

2.4 Els continguts del currículum s’estructuren en els crèdits que s’estableixen a l’apartat 3.2 de l’annex.

2.5 Els objectius terminals són els criteris que serveixen de referència per a l’avaluació.

2.6 Les hores a disposició del centre s’estableixen a l’apartat 3.3 de l’annex.

Article 3

La relació dels crèdits en què s’estructuren els mòduls professionals de l’ensenyament corresponent al títol de tècnic en operacions de fabricació de vidre i transformats s’estableix a l’apartat 3.4 de l’annex.

Article 4

Les especialitats exigides al professorat que imparteix els crèdits corresponents a aquest cicle formatiu són les que s’expressen a l’apartat 4 de l’annex.

Article 5

Estan autoritzats per impartir aquest cicle formatiu els centres privats de formació professional que imparteixin els ensenyaments que s’indiquen a l’apartat 5 de l’annex.

Article 6

Els mòduls susceptibles de convalidació per estudis de formació professional ocupacional o de correspondència amb la pràctica laboral són els que s’especifiquen, respectivament, en els apartats 6.1 i 6.2 de l’annex.

Disposicions addicionals

—1 El professorat de l’especialitat de processos i productes de vidre i ceràmica, del cos de professors d’ensenyament secundari, podrà impartir les matèries de tecnologia industrial I i tecnologia industrial II del batxillerat.

—2 La consellera d’Ensenyament pot desplegar el currículum a què es refereix aquest Decret tant en la modalitat d’educació presencial com en la d’educació a distància, el pot adequar a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i el pot adaptar a les característiques singulars de col·lectius d’alumnat.

—3 La consellera d’Ensenyament pot autoritzar la realització d’experimentacions sobre aquest currículum d’acord amb el que disposa el capítol 6 del Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a Catalunya.

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 7 de juliol de 2000

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró

Consellera d’Ensenyament

Annex

—1 Identificació del títol

1.1 Denominació: operacions de fabricació de vidre i transformats.

1.2 Nivell: formació professional de grau mitjà.

1.3 Durada del cicle formatiu: 1.400 hores.

1.3.1 Formació en el centre educatiu: 990 hores (crèdits de l’1 al 8 i el 10).

1.3.2 Formació en centres de treball: 410 hores (crèdit 9).

—2 Perfil professional

2.1 Competència general.

És competència general d’aquest tècnic realitzar les operacions de fabricació i transformació de vidre, control del procés i de materials; realitzar el condicionament, la posada en funcionament i l’aturada d’equips i instal·lacions, en les condicions de qualitat, seguretat i ambientals establertes, i responsabilitzar-se del manteniment de primer nivell.

2.2 Competències professionals.

Les competències i les actuacions més rellevants que ha de manifestar el professional són:

a) Conduir operacions de composició i fusió del vidre:

 1. Rebre, descarregar i emmagatzemar primeres matèries, assegurar la qualitat dels subministraments, la seva conservació i la seguretat de les operacions.

 2. Dosificar, mesclar, homogeneïtzar i alimentar els forns, seguint les instruccions tècniques del procés i el programa de fabricació establert, assegurant la qualitat del producte i respectant les normes de seguretat i mediambientals.

 3. Conduir i controlar el forn de fusió del vidre, en condicions de funcionament establertes, assegurant la qualitat del producte i respectant les normes de seguretat i mediambientals.

 4. Realitzar el manteniment de primer nivell dels mitjans de producció i control.

 5. Comunicar la informació requerida referent al desenvolupament i els resultats del treball.

  b) Conduir operacions de conformació de vidre:

 6. Conformar productes de vidre, manualment o semiautomàticament, a partir d’una massa de vidre fos, seleccionant estris i eines i garantint la qualitat i la seguretat de les operacions.

 7. Conduir i controlar el bany de flotament i d’estenedor en instal·lacions de fabricació de vidre pla, assegurant la qualitat del producte i la seguretat de les operacions.

 8. Regular, conduir i vigilar els canals d’alimentació, assegurant el condicionament de la massa de vidre, segons els paràmetres de fabricació automàtica i la seguretat de les operacions.

 9. Regular i conduir màquines automàtiques de conformació de vidre buit, premsada, centrifugació, estiratge i bufada, controlant la qualitat del producte obtingut i respectant les normes de seguretat, higiene i mediambientals.

 10. Obtenir fibra de vidre, regulant i conduint màquines d’enfibrament, preparant materials auxiliars, controlant la qualitat del producte obtingut i respectant les normes de seguretat, higiene i mediambientals

 11. Regular i conduir màquines automàtiques de tractaments superficials en calent i arques per a tractaments tèrmics d’Articles de vidre, assegurant la qualitat del producte obtingut i respectant les normes d’higiene, seguretat i mediambientals.

 12. Realitzar el manteniment de primer nivell dels mitjans de producció i control.

 13. Comunicar la informació requerida referent al desenvolupament i els resultats del treball.

  c) Realitzar operacions de transformació de vidre:

 14. Elaborar productes de vidre, de forma manual o semiautomàtica, mitjançant l’emmotllament i, si escau, el calibratge de tubs de vidre, segons els plànols i les especificacions tècniques, garantint la qualitat del producte i respectant les normes de seguretat i mediambientals.

 15. Regular i conduir màquines i equips d’emmotllament i calibratge automàtic de tubs de vidre, assegurant la qualitat del producte i respectant les normes de seguretat, higiene i mediambientals.

 16. Regular i conduir màquines i equips per trempar, unir o corbar plaques de vidre per obtenir doble envidrament, producte trempat o producte laminar destinats a la construcció o a l’automoció, assegurant la qualitat del producte i respectant les normes de seguretat i mediambientals.

 17. Regular i conduir màquines i equips per a l’obtenció de microesferes de vidre, assegurant la qualitat del producte obtingut i respectant les normes de seguretat i mediambientals.

 18. Controlar els paràmetres de fabricació, la qualitat i la quantitat del producte fabricat.

 19. Realitzar el manteniment de primer nivell dels mitjans de producció i control.

 20. Comunicar la informació requerida referent al desenvolupament i els resultats del treball.

  d) Realitzar les operacions de manufactura i decoració de productes de vidre:

 21. Realitzar manufactures o decoracions mecàniques en productes de vidre, segons les instruccions tècniques, assegurar la qualitat establerta i respectar les normes de seguretat i mediambientals.

 22. Realitzar decoracions, mitjançant aplicacions no vitrificables, per tal d’obtenir Articles manufacturats de vidre decorat, seguint instruccions tècniques, assegurant la qualitat del producte...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR