DECRET 162/1999, de 15 de juny, pel qual s'estableixen mesures per a la prevenció del foc bacterià (Erwinia amylovora).

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

DECRET

162/1999, de 15 de juny, pel qual s’estableixen mesures per a la prevenció del foc bacterià (Erwinia amylovora).

El foc bacterià és una greu malaltia provocada pel bacteri Erwinia amylovora, que pot causar danys molt importants als fruiters de llavor, en especial a les pereres, i que afecta també determinades plantes ornamentals i silvestres de la família de les rosàcies. La creixent proliferació de la malaltia a diversos països europeus i l’aparició de focus a l’Estat espanyol, entre altres indrets a Lleida, obliga a establir mesures per evitar la introducció i la propagació de la malaltia al nostre territori. Cal doncs establir una sèrie de mesures per tal d’evitar la introducció i la propagació de la malaltia a partir de possibles focus inicials.

És per això, que d’acord amb la Llei de plagues del camp de 21 de maig de 1908; el Decret 6/1985, de 14 de gener, sobre mesures urgents per a l’eradicació de focus de plagues especialment perilloses per als vegetals; el Reial decret 2071/1993, de mesures de protecció contra la introducció i la difusió en el territori nacional i de la Comunitat Europea d’organismes nocius per als vegetals o productes vegetals, així com per a l’exportació i tràfic a països tercers; l’Ordre de 17 de maig de 1993 del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s’estableixen les obligacions a què estan subjectes els productors, comerciants i importadors de vegetals, productes vegetals i altres objectes, així com les normes detallades per a la seva inscripció en un registre oficial, i el Reial decret 1190/1998, de 12 de juny, pel qual es recullen els programes nacionals d’eradicació i control d’organismes nocius dels vegetals encara no establerts en el territori nacional;

A proposta del conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte

L’objecte d’aquest Decret és establir mesures cautelars per evitar la introducció a Catalunya del foc bacterià (Erwinia amylovora) i la seva propagació a partir de possibles focus inicials.

Article 2

Plantacions prohibides

Es prohibeix la plantació dels vegetals que s’esmenten tot seguit a les voreres, mitjanes i altres zones enjardinades de carreteres, autovies i autopistes d’arreu de Catalunya: Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Eriobotrya, Malus, Mespilus, Photinia, Pyracantha, Pyrus, Sorbus, Stranvaesia.

A les comarques de Girona i de Lleida es prohibeix també la plantació dels esmentats vegetals as espais públics.

Article 3

Plantacions abandonades

A les comarques següents: Alt Empordà, Baix Empordà, Garrigues, Gironès, Noguera, Pla de l’Estany, Pla d’Urgell, Segrià, Selva i Urgell, el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca podrà ordenar als titulars de plantacions fruiteres abandonades dels gèneres Cydonia (codonyer), Eriobotrya (nesprer), Malus (pomera) i Pyrus (perera) la seva arrencada i destrucció. En el cas que no es realitzi la destrucció, el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca l’efectuarà i en passarà el càrrec de les despeses al titular de la plantació.

Article 4

Obligació de comunicació

4.1 Les persones físiques o jurídiques...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR