DECRET 42/2007, de 20 de febrer, pel qual s'estableixen mesures per a la prevenció del foc bacterià (Erwinia amylovora).

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rango de LeyDecret

DECRET

42/2007, de 20 de febrer, pel qual s'estableixen mesures per a la prevenció del foc bacterià (Erwinia amylovora).

El foc bacterià (Erwinia amylovora) és una malaltia provocada per un bacteri que causa danys molt greus als fruiters de llavor, en especial a les pereres, i que afecta també determinades plantes ornamentals i silvestres de la família de les rosàcies. A Catalunya van aparèixer greus focus d'aquest organisme nociu a la zona fructícola de Lleida durant els anys 1998 i 1999, que van ser eradicats, i a la Cerdanya durant els anys 2003 i 2004.

Per tal de poder eradicar els focus inicials del foc bacterià a Catalunya es va publicar el Decret 162/1999, de 15 de juny, per a la prevenció del foc bacterià (Erwinia amylovora). Per la seva part el Govern central va aprovar el Reial decret 1201/1999, de 9 de juliol, pel qual s'estableix el programa nacional d'eradicació i control del foc bacterià de les rosàcies.

La Directiva 77/93/CEE, derogada per la Directiva 2000/29/CE, del Consell, relativa a les mesures de protecció contra la introducció a la Comunitat d'organismes nocius per als vegetals o productes vegetals i contra la seva propagació a l'interior de la Comunitat, considera que el foc bacterià és un organisme nociu de quarantena a la Unió Europea i reconeix l'Estat espanyol com a zona protegida. Aquesta directiva compta amb modificacions que afecten el foc bacterià.

Tenint en compte a més els avenços en el coneixement de l'organisme nociu i l'experiència adquirida durant aquests anys, resulta obligat actualitzar les mesures per evitar noves introduccions i la propagació d'aquest organisme nociu al nostre territori.

Atès el que disposen la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, el Reial decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual s'adopten mesures de protecció contra la introducció i difusió en el territori nacional i de la Comunitat Europea d'organismes nocius per als vegetals o productes vegetals, així com per a l'exportació i trànsit a països tercers i el Reial decret 1512/2005, de 22 de desembre, que modifica el Reial decret 1201/1999, de 9 de juliol, que declara d'utilitat pública les mesures adoptades en la mateixa disposició.

D'acord amb la Comissió Jurídica Assessora;

A proposta del conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte

L'objecte d'aquest Decret és establir les mesures per evitar la introducció a Catalunya del foc bacterià (Erwinia amylovora) i la seva propagació a partir de possibles focus inicials.

Article 2

Definicions

Foc bacterià: malaltia provocada pel bacteri Erwinia amylovora que causa danys molt greus als fruiters de llavor, i també a les plantes ornamentals i silvestres de la família de les rosàcies.

Símptomes del foc bacterià: la simptomatologia varia segons les espècies i la sensibilitat varietal. Les primeres infeccions es produeixen habitualment durant la floració. A partir de la infecció de les flors, la malaltia progressa de manera descendent, i va afectant fulles i brots els quals resten fixats a la planta i prenen un aspecte cremat. Els brots tendres es marceixen i sovint es corben en forma de gaiata de pastor. La infecció passa a les branques secundàries, les principals i finalment als troncs, on es poden manifestar xancres, produint finalment l'assecament de l'arbre o de l'arbust. En condicions d'humitats altes es poden detectar exsudats en les infeccions.

Vegetals hostes: es consideren vegetals hostes susceptibles al foc bacterià (Erwinia amylovora) els que s'indiquen a l'annex 1 d'aquest Decret.

Control oficial: és el que efectua el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, i té com a finalitat la supervisió, l'adopció o la comprovació de les mesures que preveu aquest Decret.

Article 3

Àmbit d'aplicació

Aquest Decret és d'aplicació a tot el territori de Catalunya.

Article 4

Obligació de comunicació

4.1 Les persones físiques o jurídiques titulars d'explotacions, titulars de vivers o professionals del sector de la jardineria, que coneguin l'existència de vegetals amb símptomes sospitosos de ser causats pel foc bacterià, d'acord amb l'article 5 de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, hauran de comunicar-ho de manera urgent al Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, i s'abstindran de fer qualsevol operació de control sense l'autorització corresponent.

4.2 Els titulars d'explotacions agràries, titulars de vivers o professionals de la jardineria que no comuniquin l'existència de símptomes sospitosos de ser causats per foc bacterià, a més de no tenir dret a les indemnitzacions corresponents, se'ls podrà exigir el rescabalament dels possibles danys causats a tercers, d'acord amb els articles...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR