Model d'oposició de mesures sobre protecció de menors en situació de risc i perillositat. Referència a legislació catalana per a supòsits de tutela per part de la Generalitat de Catalunya

AutorM. Paz Cano Sallares
Cargo del AutorAbogada
Actualizado aMayo 2014

AL JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA DE ..............

..................., procurador dels tribunals, en nom de ........, amb domicili a ........, al carrer ......., núm..... i amb DNI ....., la representació de la qual acredito mitjançant l'escriptura de poders adjunta, comparec davant d'aquest Jutjat, sota la direcció lletrada de ........DIC:

Que .... ha estat emplaçada mitjançant diligència d'ordenació ........., notificada a aquesta part el dia........................, mitjançant aquest escrit formulo oposició a les mesures de protecció de menors, per l’acollida dels menors .................................... contra l’ ORGANISME TUTELAR, en base els següents,

FETS

(SUPÒSIT EN EL QUAL S'HAN INICIAT DOS O MÉS EXPEDIENTS, SENT OPORTUNA L'ACUMULACIÓ)

PREVI: ACUMULACIÓ d'accions i processos:

De conformitat amb l'article 71,següents i concordants de Llei Enjudiciament Civil, i havent sol·licitat l’ACUMULACIÓ en el procediment d'oposició de mesures de protecció de menors seguit en aquest mateix jutjat, amb el núm. de procediment ..................... instat per ................................ contra l'ORGANISME TUTELAR i referent al seu fill/a menor ............................... sol·licitem s'acordi l'acumulació d'ambdós procediments i l'aixecament de la suspensió acordada pel procediment inicial referenciat.

PRIMER. TUTELA:

.................................................. en els expedients ........................................... es va resoldre declarar als menors ............ ................................ en desemparament i assumir la seva tutela. El mateix va esdevenir amb la filla menor de la demandant .................................

SEGON. OPOSICIÓ A LA TUTELA:

El meu representat/da és la mare/pare dels menors i nega la desatenció dels seus fills.

Encara que reconeix que la situació patida pels seus fills i per ell/a, anteriorment, no ha estat la idònia per a ells, tot això s'ha degut principalment a qüestions econòmiques que van implicar seriosos problemes familiars, un habitatge en ínfimes condicions, i, òbviament , van posar a tota la família en una situació de risc social, el que no implica la desatenció -en la mesura de les seves possibilitats- cap als seus fills; malgrat tot, en l'actualitat, tots aquests problemes han estat solucionats i, des de fa ja ….. mesos, tota la seva vida gira entorn de la recuperació de la tutela dels seus fills.

TERCER. HISTORIAL RECOLLIT EN L'EXPEDIENT:

Com a resum indicarem que...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR