DECRET 84/1985, de 21 de març, de mesures per a la reforma de l'atenció primària de salut a Catalunya. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 552, p. 2001, de 19.6.1985).

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament de Salut
Rango de LeyDecret

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

El model actual d'assistència primària evidencia una notòria fragmentació entre les activitats preventiva i curativa, que obvia altres aspectes fonamentals en un sistema sanitari modern com són la promoció de la salut i la rehabilitació. Altrament, una política sanitària adreçada a fomentar prioritàriament el sector hospitalari ha relegat l'atenció primària de la població a un segon pla dins el sistema sanitari vigent.

Aquest estat de coses ha promogut el treball individual del personal, amb la consegüent manca de coordinació entre els professionals sanitaris, i ha dificultat la implantació d'un sistema eficaç d'informació mitjançant els indicadors sanitaris bàsics; situació que ha estat afavorida per la manca d'una adequada planificació i sectorització dels recursos humans i materials d'acord amb paràmetres de necessitats reals.

La recuperació de l'atenció primària com a graó fonamental de l'assistència sanitària requereix, doncs, l'adopció d'un seguit de mesures adreçades a la superació de les deficiències organitzatives i funcionals esmentades.

En conseqüència, els objectius d'aquesta reforma inclouen la delimitació d'un marc territorial que permeti una sectorització operativa de la xarxa assistencial; la integració i coordinació entre els diferents estaments del personal sanitari i entre els diversos nivells assistencials, i l'assumpció d'activitats de promoció de la salut, atenció psico-social i rehabilitació, elements tots ells que coadjuvaran en el necessari apropament del sistema sanitari a l'usuari.

Les mesures adoptades, que s'inscriuen en l'objectiu més ambiciós de la reforma global del sistema sanitari públic a Catalunya, incideixen bàsicament en el primer nivell d'accés del ciutadà a l'assistència, àmbit en el qual cal iniciar amb profunditat el procés de reforma, basat en uns criteris comptables amb els que s'han inspirat les normes de reordenació dictades per a la resta de l'Estat. Així mateix, s'han fixat alhora les bases que han de permetre, mitjançant l'ulterior desplegament normatiu, l'adequada integració de les especialitats mèdiques de l'atenció primària dins un sistema sanitari idoni per afrontar les necessitats de la població de Catalunya.

Amb subjecció al marc competencial de la Generalitat de Catalunya en matèria de Sanitat i Seguretat Social fixat en l'article 17 de l'Estatut d'Autonomia; efectuats els corresponents traspassos de competències i serveis en virtut dels Reials Decrets 2210/1979, de 7 de setembre, 1949/1980, de 31 de juliol, i 1517/1981, de 8 de juliol, i promulgada la Llei 12/1983, de 14 de juliol, d'Administració Institucional de la Sanitat, i de l'Assistència i els Serveis Socials de Catalunya.

A l'empara del que disposa l'article 71 de la Llei 3/1982, de 25 de març; a proposta del Conseller de Sanitat i Seguretat Social, escoltat el Consell General de l'Institut Català de la Salut i les Corporacions i Entitats a què fa referència l'article 130.4 de la vigent Llei de Procediment Administratiu, i prèvia deliberació del Consell Executiu,

Decreto:

Article primer 1

L'atenció primària de salut, com a.

primer graó d'accés del ciutadà a l'assistència sanitària, integra l'atenció preventiva, curativa, rehabilitadora i la promoció de la salut de la comunitat. 2. La xarxa d'atenció primària a Catalunya s'ajustarà als següents criteris de sectorització:

  1. L'Àrea Bàsica de Salut, com a unitat territorial elemental de l'atenció primària de salut d'accés directe de la població, que tindrà com a nucli fonamental de la seva activitat el Centre d'Assistència Primària (C.A.P.).

  2. El Sector, com a conjunt d'Àrees Bàsiques de Salut, integrarà les especialitats mèdiques de suport i referència d'aquelles, que es localitzaran, amb caràcter general, en el C.A.P. del Sector. Les especialitats mèdiques del Sector s'estructuraran en serveis jerarquitzats i restaran dividides en dos grups: El primer grup d'especialitats inclourà aquelles que, per la seva entitat i les seves característiques, són pròpies de l'àmbit extrahospitalari i serviran de suport i referència a les Àrees Bàsiques de Salut del Sector. El segon grup d'especialitats comprendrà les que, malgrat la seva localització física en les dependències dels C.A.P., quedin adscrites funcionalment i orgànicament a una institució hospitalària.

Article segon 1

Sector és la demarcació geogràfica que.

engloba el conjunt d'Àrees Bàsiques de Salut vinculades a una mateixa estructura de direcció, gestió i administració, que restarà centralitzada al C.A.P. del Sector. 2. En el Sector s'integraran els Equips d'Atenció Primària de les Àrees Bàsiques de Salut, així com els serveis jerarquitzats d'especialitats mèdiques d'atenció primària. 3. Dins d'un mateix Sector podran coexistir diversos C.A.P. que incorporin especialitats mèdiques d'atenció primària, d'acord amb les necessitats assistencials de la població atesa. 4. L'estructura de direcció, gestió i administració del Sector dependrà orgànicament de la corresponent Àrea de Gestió de l'Institut Català de la Salut.

Article tercer 1

L'Àrea Bàsica de Salut és la unitat.

territorial elemental on es presta l'assistència primària d'accés directe de la població. 2. La delimitació de les Àrees Bàsiques de Salut es determinarà atenent a factors geogràfics, demogràfics, socials i...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR