DECRET 148/1991, de 17 de juny, de modificació del Decret 42/1989, de 24 de febrer, sobre mesures de finançament d'activitats dels sectors agrari i pesquer.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyDecret

Vist el Decret 42/1989, de 24 de febrer, sobre mesures de finançament d'activitats dels sectors agrari i pesquer, modificat pels decrets 68/1990 de 6 de març, i 266/1990, de 8 d'octubre, i atesa la necessitat d'adequar i actualitzar alguns dels aspectes que s'hi contenen, a proposta dels consellers d'Economia i Finances i d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Es modifiquen els articles 8 i 25 del Decret 42/1989, de 24 de febrer, sobre mesures de finançament d'activitats dels sectors agrari i pesquer, en el sentit que s'indica a continuació:

  1. L'article 8 queda redactat de la forma següent: "Podran ser beneficiàries d'aquests ajuts les cooperatives agràries i les entitats associatives agràries que tinguin un mínim de 10 socis, dels quals al menys les dues terceres parts siguin agricultors a títol principal i cap d'ells hagi aportat més d'un 15% del capital social".

  2. A l'article 25.2 s'afegeix el paràgraf següent: "Els beneficiaris dels ajuts hauran de trobar-se al corrent de les seves obligacions amb...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR