DECRET 68/1990, de 6 de març, de modificació del Decret 42/1989, de 24 de febrer, sobre mesures de finançament d'activitats dels sectors agrari i pesquer.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyDecret

Vista la situaciÛ actual en relaciÛ amb els tipus d'interËs aplicables als prÈstecs concedits per les entitats financeres, i la necessitat d'adaptar algunes q¸estions regulades en el Decret 42/1989, de 24 de febrer, sobre mesures de finanÁament d'activitats dels sectors agrari i pesquer;

A proposta dels consellers d'Economia i Finances i d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

1.1 A partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret, s'augmenta en un punt el tipus d'interËs anual dels prÈstecs que determina el Decret 42/1989, de 24 de febrer, sobre mesures de finanÁament d'activitats dels sectors agrari i pesquer que concedeixi l'Institut Catal‡ del CrËdit Agrari o d'altres entitats financeres. 1.2 L'interËs pagat pel beneficiari quedar‡, en conseq¸Ëncia, augmentat tambÈ en un punt.

Article 2

2.1 S'afegeix un apartat, el i), a l'article 13, amb el redactat seg¸ent: "

i) AdquisiciÛ i/o adaptaciÛ de maquin‡ria". 2.2 S'afegeix a l'apartat 3 de l'article 20, desprÈs d'equipaments: "... canvis de motor". 2.3 Se suprimeix l'apartat 1 de l'article 23.

Disposicions finals

- 1 Es deroga el Decret 42/1989, de 24 de febrer, sobre mesures de finanÁament d'activitats dels sectors agrari i pesquer, en tot el que s'oposi o contradigui aquest...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR