DECRET 42/1989, de 24 de febrer, sobre mesures de finançament d'activitats dels sectors agrari i pesquer.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyDecret

NOTA. En aquest text s'han introduït les modificacions que estableixen els decrets 204/1989, 68/1990, 266/1990 i 148/1991.

Aquest Decret, sobre mesures de finançament de diferents activitats dels sectors agrari i pesquer, té un caràcter complementari al Decret sobre establiment d'ajuts en matèria agrària, pesquera i forestal, i forma un conjunt integrat que articula la política agro-alimentària de la Generalitat.

La formulació en dos textos normatius separats ve donada per l'especial rellevància de l'Institut Català del Crèdit Agrari en matèria de finançament públic al sector. En conseqüència, i tenint en compte les vinculacions orgàniques de l'esmentat Institut, es tracta d'un Decret comú entre els Departaments d'Economia i Finances i d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

El present text recull l'experiència del Decret 50/1987, sobre mesures de finançament per a l'agricultura familiar, la ramaderia intensiva, la construcció de basses i la pesca i l'aqüicultura. En alguns dels seus capítols coincideix amb línies de finançament ja establertes per l'anterior normativa, actualitza els valors corresponents als projectes d'inversió a finançar i perfecciona aspectes concrets arran dels coneixements adquirits.

L'aparició, però, de noves necessitats en sectors productius concrets derivades essencialment de processos de reconversió, i l'oportunitat de facilitar finançament, en condicions més favorables que les generals del mercat financer, a determinades activitats agràries, fa convenient l'ampliació de les línies establertes per l'anterior normativa.

Així, el present Decret incorpora (capítol 1) una línia d'ajut financer per tal d'estimular la reconversió de les estructures productives de les explotacions porcines intensives. El capítol 2 introdueix, en coherència amb el Decret del qual aquest és complementari, un règim d'ajuts per a l'adquisició de finques amb la finalitat de consolidar la base territorial de l'empresa agrària. En la mateixa línia, el capítol 3 estableix mesures per tal d'estimular la reestructuració de les cooperatives agràries i altres entitats associatives del sector. Així mateix, el capítol 4 defineix una línia d'ajut financer per a la promoció dels productes de qualitat i el capítol 5 dicta les mesures financeres adequades per al foment de la conservació del bosc d'alzina surera i la producció de suro.

A més de les disposicions de caràcter administratiu, aquest Decret recull també les mesures per al foment de la millora del sector pesquer (capítol 7) i per tal d'estimular el desenvolupament del sector de l'aqüicultura (capítol 8), actualitzant i completant la normativa del Decret 50/1987.

En totes aquestes actuacions, l'Institut Català del Crèdit Agrari, organisme autònom de caràcter financer de la Generalitat, exerceix una funció bàsica donada la seva vocació d'institució financera al servei de la política agro-alimentària de la Generalitat. Però la vocació de l'Institut també és la de complementar l'actuació de les institucions financeres privades, allà on aquestes no poden arribar per raons econòmiques o de caràcter social. Per tant, no tracta de substituir aquestes entitats ni de competir-hi. És per això que el Decret preveu la participació d'altres entitats financeres, concretament del sector privat, en el procés de capitalització del sector agro-alimentari de Catalunya, i estableix els mecanismes perquè els subjectes d'aquest procés, els titulars de les empreses agràries i pesqueres i les seves associacions, obtinguin el mateix suport de l'administració nacional agrària de Catalunya.

En conseqüència, a proposta dels consellers d'Economia i Finances i d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Capítol 1 Mesures per a la reconversió del sector porcí

Article 1

S'estableix una línia d'ajut per estimular la reconversió de les estructures productives de les explotacions porcines intensives, que consisteix en préstecs de l'Institut Català del Crèdit Agrari i subvencions del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, amb càrrec als corresponents pressupostos.

Article 2

Podran ser beneficiaris d'aquests ajuts els ramaders individuals o agrupats que portin a terme inversions a les seves explotacions per tal d'aconseguir algun dels objectius següents:

  1. Millora qualitativa o reconversió de la producció per a l'adaptació de les necessitats del mercat.

  2. Millora de l'estructura sanitària i equipament per a l'aplicació de programes sanitaris.

  3. Adaptació de l'explotació per a una reducció dels costos de producció, millora de les condicions de treball o estalvi d'energia.

  4. Protecció i millora de l'ambient.

  5. Creació de centres d'inseminació artificial.

  6. La compra de reproductors, per a explotacions cunícoles, quan es faci la renovació total dels efectius per causa sanitària o genètica.

Article 3

Els ajuts consistiran en: 3.1 Préstecs de l'Institut Català del Crèdit Agrari a un tipus d'interès pagat pel prestatari del 9% anual. Els préstecs de l'Institut Català del Crèdit Agrari, amb un màxim de 10.000.000 de Pta per titular d'explotació, no podran superar el 70% del pressupost de la inversió aprovat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i es concediran a un 12,5% d'interès anual i a un termini màxim d'amortització de cinc anys, el primer dels quals podrà ser de carència d'amortització de capital. La subvenció associada als préstecs, atorgada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, serà de 3,5 punts del tipus d'interès, a fi que el tipus d'interès pagat pel beneficiari quedi al 9% anual. 3.2 Subvenció del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca equivalent a un màxim de 3,5 punts d'interès dels préstecs subscrits amb altres entitats financeres, amb un tipus màxim d'interès del 12,5%. Aquesta subvenció no superarà la quantia de 900.000 Pta per explotació ramadera i s'aplicarà a reduir la càrrega financera del préstec.

Capítol 2 Ajuts per a la consolidació de la base territorial de l'empresa agrària

Article 4

S'estableix un règim d'ajuts per a l'adquisició de finques amb la finalitat de consolidar la base territorial suficient per assegurar la viabilitat de l'empresa agrària, que consisteix en préstecs de l'Institut Català del Crèdit...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR