Medi ambient i ens locals

AutorAnna Pallarès I Serrano,Josep Maria Sabaté I Vidal
Cargo del AutorProfessora titular interina d'escola universitària de Dret Administratiu, URV/Lletrat, Ajuntament de Reus

ANNA PALLARÈS I SERRANO 1

16.1. Competències municipals

16.1.1. Conceptes generals

La missió de vetllar per les exigències de salubritat de les poblacions, mitjançant les funcions de policia higienicosanitària, és una de les atribucions que secularment li havia estat confiada a l'Administració municipal i, segurament, l'antecedent més remot de les competències municipals en matèria ambiental.

No obstant això, les necessitats de protegir la salut pública han deixat, avui, de ser el punt de mira exclusiu de les polítiques públiques que s'ocupen d'aquesta matèria, que centren, actualment, els seus objectius en el repte d'assolir un ús racional dels recursos que permeti un desenvolupament econòmic sostenible2.

D'entrada, l'article 45.2 de la Constitució espanyola encomana als poders públics la defensa i la restauració del medi ambient, com a garantia del dret a un medi ambient adequat que es reconeix a l'apartat primer del mateix precepte, una funció que caldrà harmonitzar per a l'àmbit que ara ens ocupa, amb els interessos locals definidors del marc de l'autonomia local, també constitucionalment garantida (article 137).

La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), empra, en aquest sentit, una fórmula basada en el següent esquema: per una banda, estableix una clàusula general d'apoderament a favor del municipi en relació a la protecció del medi ambient (art. 25.2 f), la salubritat pública (article 25.2 h), el subministrament d'aigua, la neteja viària, la recollida i el tractament de residus, el clavegueram i el tractament d'aigües residuals (article 25.2 l); per l'altra, refereix una sèrie d'atribucions específiques relacionades amb el medi ambient que s'inclouen entre els serveis mínims que han de prestar els municipis, com és el cas dels serveis de neteja viària, de recollida i tractament de residus, clavegueram i tractament d'aigües residuals (art. 26); i, encara, la Llei, declara la protecció del medi ambient com una de les activitats que, de forma complementària respecte a les competències d'altres administracions, pot desenvolupar el municipi (article 28). Pràcticament amb el mateixos termes s'expressa la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC), en els seus articles 63.2 f), h) i l), 64 i 68 f).

Com que ni l'article 25.2 de la LRBRL ni el 63.2 de la LMRLC no atribueixen directament competències al municipi, sinó que es limiten a fixar les matèries sobre les quals el legislador sectorial haurà d'atribuir competències als ens locals, per a determinar les competències municipals pròpies en aquesta matèria es fa necessària la mediació de la legislació sectorial, que correspon a l'Estat en la seva vessant bàsica (article 149.1.23 CE) i a les comunitats autònomes pel que fa al seu desenvolupament legislatiu. En relació a les competències definides a l'article 26 de la LRBRL i al 64 de la LMRLC, com a serveis mínims a assumir pels municipis, diversos són els autors que defensen el seu caràcter d'atribucions competencials directes, per bé que el caràcter indefinit d'algun (com és el cas del servei per a la ?protecció del medi ambient' en els municipis de més de 50.000 habitants) fa difícil la seva aplicació al marge de la legislació sectorial. Pel que fa a la previsió continguda a l'article 28 de la LRBRL i al 68 de la LMRLC, pot dir-se el mateix, per bé que la disposició transitòria segona de la LRBRL determina que els municipis tindran, en relació a les matèries contingudes a l'article 28, totes les competències d'execució que no es trobin conferides per la legislació sectorial a altres administracions3.

Per tot això, cal concloure que, per tal de concretar aquest esquema general, haurem d'adreçar-nos a la normativa sectorial, en la qual destaquen els aspectes referits a la intervenció sobre les activitats, als residus urbans.

16.1.2. Intervenció administrativa sobre les activitats

La Llei 3/1998, de 27 de febrer, d'intervenció integral de l'Administració ambiental (LIIAA), ha substituït la regulació d'aquest àmbit, que venia determinada pel Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, aprovat pel Decret 2414/1961, de 30 de novembre (RAC), amb el propòsit d'establir, segons consta en la seva exposició de motius, un sistema d'intervenció administrativa que integri l'acció pública de prevenció i control de la contaminació, tenint en compte el medi ambient en conjunt, i que es basi en els principis de descentralització, coordinació entre les administracions públiques competents, simplificació dels procediments, modernització de les eines de gestió i participació ciutadana.

La Llei estableix, amb aquesta finalitat, un repartiment de competències que reserva per a l'Administració de la Generalitat la intervenció sobre les activitats d'incidència ambiental elevada (annex I de la Llei), que resten sotmeses a autorització ambiental, i, per als ajuntaments, la de les activitats d'incidència moderada o baixa, sotmeses a llicència ambiental (annex II de la Llei) o comunicació prèvia (annex III de la Llei), respectivament. De tota manera, el procés d'obtenció d'unes o altres compta amb la participació tant de l'Administració de la Generalitat com dels ajuntaments, i també dels consells comarcals en determinats supòsits, com més endavant exposarem.

Seguint un ordre creixent respecte a la intervenció municipal sobre les activitats, es pot establir l'esquema següent:

 1. En els procediments d'autorització ambiental, l'ajuntament del terme municipal en el qual es pretengui implantar una activitat sotmesa a aquest règim haurà d'emetre, a instància de l'Administració de la Generalitat, una vegada fet tràmit d'informació veïnal, un informe vinculant sobre tots els aspectes que siguin de la seva competència (art.13).

 2. En els procediments sotmesos a llicència ambiental que s'inclouen a l'annex II.1, serà l'ajuntament qui haurà de sol·licitar a l'Administració de la Generalitat l'emissió d'un informe preceptiu que es pronunciï de forma integrada sobre les emissions de contaminants, la incorporació dels informes relatius a la prevenció d'incendis i a la protecció de la salut i, quan es tracti d'activitats ramaderes, a la sanitat animal. Els informes emesos per la Generalitat seran vinculants si són desfavorables o imposen mesures preventives de control o garantia (art. 29.1). Les activitats sotmeses a llicència ambiental que es relacionen a l'annex II.2 no necessiten la intervenció de l'Administració de la Generalitat, i se sotmetran, bé a l'informe de l'òrgan ambiental competent de l'ajuntament -en els municipis de 50.000 habitants o més-, bé a l'informe de l'òrgan ambiental competent del consell comarcal -en la resta de municipis, llevat dels que, justificant una capacitat tècnica i de gestió suficient, la Generalitat els atribueixi aquesta competència (art. 29.2).

 3. En els procediments sotmesos al règim de comunicació (annex III), l'ajuntament esdevé l'única Administració actuant, i ha de rebre la documentació preceptiva que cal presentar amb caràcter previ a l'inici de l'activitat. Els ajuntaments podran, però, en l'àmbit de llurs competències, substituir el règim de comunicació pel sistema d'establir una llicència d'obertura d'establiments per a determinades activitats de l'annex III. En cas d'optar-se per aquest sistema, aquesta llicència es tramita i es resol juntament amb la llicència urbanística quan és preceptiva; si no és així, el règim aplicable serà el de la llicència d'obertura d'establiments. Prèviament, l'ajuntament haurà d'aprovar un reglament municipal que reguli quines activitats hi estaran sotmeses, la documentació a presentar per a la tramitació de la llicència, i que estableixi un tràmit específic d'informació veïnal (art. 41).

  Com ja hem comentat abans, al preàmbul de la LIIAA es diu literalment que un dels objectius de la Llei és: ?assolir la màxima simplificació administrativa i la descentralització de la gestió ambiental, amb la integració de les autoritzacions i els sistemes de control medioambientals, la implantació de les oficines de gestió ambiental unificada, la reducció i acceleració de tràmits i la integració d'altres procediments sectorials, entre els quals s'inclou el procediment d'avaluació d'impacte ambiental quan escaigui.'

  Aquesta simplificació administrativa es preveu des del punt de vista de la relació de l'Administració amb el ciutadà, per a aquest tipus de relació jurídica concreta, ja que el ciutadà, a partir d'ara, no haurà d'adreçar-se a cada un dels diferents òrgans sectorials que hi ha, ni haurà de seguir els diferents procediments independents que existien per a cada sector medioambiental i gaudirà, per tant, d'un procediment més senzill.

  En relació a la descentralització administrativa, i en comparació amb el procediment que s'establia al RAC, s'observa en primer lloc un flux de competències que va de l'Administració autonòmica a la local, sobretot pel que fa a les activitats de l'annex II.2 i III, que restaven sotmeses al tràmit de qualificació i informe per part de l'òrgan competent corresponent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i que, actualment, per norma general, queden deslliurades de la intervenció de l'Administració autonòmica.4

  S'ha de dir que la raó jurídica que ha d'acompanyar la descentralització administrativa, en relació amb aquestes activitats, és el respecte a l'autonomia municipal en la gestió dels seus propis interessos, sense interferències per part de l'Administració autonòmica.5

  Pel que fa a les activitats de l'annex I, però, el transvasament competencial es dóna, en teoria, en l'altre sentit. Amb la nova regulació, és l'Administració de la Generalitat la competent per dictar la resolució final que abans realitzava l'ajuntament respectiu. No oblidem, però, que, si fem l'anàlisi tenint en compte que actualment el que fa la legislació objecte del nostre estudi és integrar la resta d'intervencions que realitzava l'Administració de la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR