ORDRE PRE/163/2011, de 14 de juliol, per la qual s'aproven les bases per a la concessió d'ajuts en l'àmbit de l'educació física i de l'esport, dins el marc dels plans de formació complementària d'alumnat universitari i de postgraduats/ades.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyOrdre

ORDRE

PRE/163/2011, de 14 de juliol, per la qual s'aproven les bases per a la concessió d'ajuts en l'àmbit de l'educació física i de l'esport, dins el marc dels plans de formació complementària d'alumnat universitari i de postgraduats/ades.

Els plans de formació complementària de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) centren els objectius a potenciar la formació complementària de l'alumnat universitari i dels/de les postgraduats/ades en els diferents àmbits de l'educació física i de l'esport.

Enguany s'ha considerat necessari obrir el ventall de les hores de formació inherents a cadascuna de les diferents modalitats d'ajuts que s'ofereixen, amb l'objectiu que aquests siguin més adequats a les necessitats dels/de les alumnes i postgraduats/ades als quals van dirigits i, per tant, es vegi augmentada la competència per accedir-hi.

Ateses les competències en matèria d'investigació que preveu la Llei 11/1984, de 5 de març, de creació de l'organisme autònom INEFC;

Atès el que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), i els preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Ordeno:

Article únic

—1 Aquesta Ordre té l'objecte d'aprovar les bases reguladores per a la concessió d'ajuts en l'àmbit de l'educació física i de l'esport, dins el marc dels plans de formació complementària per a alumnat de llicenciatura o de grau i postgraduats/des provinents dels centres de Barcelona i Lleida de l'INEFC, que figuren en l'annex 1 d'aquesta Ordre.

—2 En l'annex 1 es preveuen les bases generals aplicables als ajuts regulats per aquesta Ordre, i en l'annex 2 es preveuen les bases específiques aplicables als ajuts a la formació complementària en camps o àrees específiques relacionades amb l'educació física i l'esport.

—3 Es faculta el/la director/a de l'INEFC perquè dugui a terme la convocatòria dels ajuts regulats en aquestes bases.

Disposició addicional

Contra aquesta Ordre o contra les bases, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació, segons el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Disposició derogatòria

Queda derogada l'Ordre VCP/357/2009, de 10 de juliol, per la qual s'aproven les bases per a la concessió d'ajuts en l'àmbit de l'educació física i de l'esport, dins el marc dels plans de formació complementària d'alumnat i postgraduats/ades.

Barcelona, 14 de juliol de 2011

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Annex 1

Bases generals

—1 Aquestes bases tenen l'objecte de regular els ajuts que concedeix l'INEFC, en el marc dels plans de formació complementària, a l'alumnat de llicenciatura o grau i als/a les postgraduats/ades dels centres de Barcelona i Lleida de l'INEFC.

Els ajuts previstos es regeixen per les bases generals contingudes en aquest annex i les bases específiques que s'estableixen en l'annex 2.

—2 Condicions de les persones sol·licitants

Per poder sol·licitar els ajuts previstos en aquesta convocatòria, les persones sol·licitants han de complir les condicions generals següents:

 1. Alumnat universitari.

  Estar matriculat com a alumne/a oficial de llicenciatura o grau.

 2. Postgraduats/ades.

  Estar en possessió del títol de llicenciat/ada o graduat/ada en ciències de l'activitat física i de l'esport.

  No poden optar als ajuts l'alumnat o els/les postgraduats/des que hagin estat beneficiaris d'un ajut de l'INEFC de la mateixa modalitat durant dos cursos acadèmics.

  —3 Sol·licituds i documentació per presentar

  Les sol·licituds s'han de presentar dins el termini i amb les condicions que estableixi cada convocatòria i han d'anar acompanyades de la documentació següent:

 3. Fotocòpia del DNI i el NIF de la persona que sol·licita l'ajut.

 4. Quan s'actua en nom d'altri, fotocòpia del DNI de la persona que signa la sol·licitud i documentació acreditativa de la representació amb què actua.

 5. Currículum acadèmic i currículum professional en l'àmbit objecte de la convocatòria, segons model normalitzat, que s'ha de facilitar amb l'imprès de sol·licitud, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits aportats, ordenats d'acord amb el barem de valoració que s'estableix en aquestes bases.

 6. Expedient acadèmic en què consti de manera explícita la mitjana...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR