Les matèries objecte de la negociació col·lectiva dels funcionaris públics de les entitats locals en l'àmbit retributiu

AutorRoger Càmara Mas
CargoResponsable dels Serveis Jurídics de l'Ajuntament del Vendrell. Investigador Predoctoral del Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili
Páginas43-58
43
E             
convenis col·lectius i acords i pactes de f uncionaris públics que inclouen disposicions que
              
 A         
reconeixement de conceptes salaria        
            
  E           
empleats públics, especialment en aquells períodes de crisis econòmiques.
Aquest treball té com a finalitat efectuar una breu aproximació als aspectes retributius que han
                
qüestions essencials en la determinació de les condicions de treball dels funcionaris públics. No
            
altres conceptes de naturalesa jurídica diferent o controvertida, com poden ser els premis de
           
Seguretat Social, aspectes que han estat tradicionalment inclosos en els pactes i acords
reguladors de les condicions de treball dels funcionaris públics.
E       L
de la negociació
L   R             
       TREBEP      
    A         
       A  E   
de negociar en les respectives meses de negociació de cada Administració aquelles matèries
     E         
              38. Aquesta
circumstància es mostra especialment en la vessant econòmica, perquè la potestat retributiva de
               
capacitat negociadora.
38 ROQUETA BUJ, R; La negociación colectiva de los funcionarios públicos locales tras el Estatuto Básico del Empleado
P Revista de estudios de la administración local y autonómica, núm. 307, pàgina 23, 2008. ISSN 1699-7476.
Les matèries objecte de la negociació col·lectiva
dels funcionaris públics de les entitats locals en l’àmbit retributiu
44
Una altra qüestió que cal considerar és el principi de cobertura pressupostària que estableix
   TREBEP E          
suficient en el pressupost de despeses de cada entitat en ordre a assumir compromisos
econòmi     A     R  
                  
adverteix que no poden adquirir-        
dels crèdits autoritzats en els estats de despeses, i són nuls de ple dret els acords, resolucions i
            
puguin derivar. Una s egona vess        
               
   E         
en cada anualitat. En cas contrari, els pactes o acords adoptats sobre aquestes matèries seran
nuls39.
P                  
      següents:
a) Una mesa            
TREBEP A     TREBEP     
acord de la mesa general es puguin constituir meses sectorials, en atenció a les
condicions específiques de treball de les organitzacions administratives afectades o a les
peculiaritats de sectors concrets de funcionaris públics i al seu nombre.
b) U             
del Re               
      TRLET
c) U           
    TREBEP.
Aquesta pluralitat de meses suposa un problema important en ordre a una visió unitària de la
     N         
pel que fa a les qüestions que afecten les retribucions dels     
en la mesa que correspongui en funció del col·lectiu afectat. Com a matèria comuna i transversal
              
dels empleats p        comuns.
L          
D               TREBEP 
             
retributiu dels funcionaris públics locals:
39 Interlocutòria del Tribunal Constitucional núm. 35/2005, de 31 de gener de 2005.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR