DECRET 322/1996, d'1 d'octubre, pel qual es modifica el Decret 65/1996, de 23 de gener, pel qual s'estableixen els ajuts públics en matèria d'habitatge a càrrec de la Generalitat de Catalunya, i s'unifica en el Departament de Política Territorial i Obres Públiques la concessió dels ajuts als menors de 30 anys adquirents d'habitatges.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rango de LeyDecret

El Decret 65/1996, de 23 de gener, estableix que la Secretaria General de Joventut podrà atorgar ajuts complementaris als regulats amb caràcter general a càrrec del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, als adquirents menors de 30 anys d'habitatges de protecció oficial i habitatges de preu taxat.

Atesa la nova adscripció de la Secretaria General de Joventut al Departament de Cultura i considerant les funcions i finalitats d'aquest Departament, però sobretot la voluntat de racionalitzar i simplificar, dintre del procés endegat pel Govern de la Generalitat, la gestió i els tràmits administratius, es fa necessari unificar la concessió dels ajuts per a l'adquisició d'habitatges previstos en el Decret 65/1996, en el Departament de Política Territorial i Obres Publiques, i mantenir les condicions i característiques d'aquells ajuts regulats en el Decret esmentat.

Per tot això, a proposta dels consellers de Cultura i de Política Territorial i Obres Públiques, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Es modifica l'article 14 del Decret 65/1996, de 23 de gener, pel qual s'estableixen els ajuts públics en matèria d'habitatge a càrrec de la Generalitat de Catalunya i es regula la gestió dels ajuts previstos en el Reial decret 2190/1995, de 28 de desembre, per al període 1996-1999, que tindrà la redacció següent: "Article 14 "Subvencions específiques "

-1 El Departament de Política Territorial i Obres Públiques, amb càrrec als seus pressupostos, podrà atorgar, a través dels Serveis Territorials d'Arquitectura i Habitatge, subvencions als adquirents, adjudicataris o promotors per a ús propi d'habitatges de protecció oficial en règim general, i als adquirents o adjudicataris d'habitatges de preu taxat que hagin obtingut l'esmentat préstec qualificat, i que es trobin en algun dels supòsits següents: "

  1. Sol·licitants menors de 30 anys que no puguin accedir a la subvenció prevista en l'article 13.b). "

  2. Sol·licitants menors de 30 anys que tinguin dret a la subvenció prevista en l'article 13.b), excepte en el cas que també es pugui obtenir l'ajut per tenir constituït un dipòsit en compte habitatge. "

  3. Nucli familiar monoparental format per la mare o el pare amb la condició jurídica de separat, divorciat, solter o vidu, que conviu en un mateix habitatge amb un o més fills. "

  4. Les persones que, en aplicació del que estableix la disposició transitòria segona de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR