Llei de Mesures en Matèria de Medi Ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, Relatives a la Protecció dels Animals, de la Llei 12/1985, d'Espais Naturals, de la Llei 9/1995, de l'Accés Motoritzat al Medi Natural, i de la Llei 4/2004, Relativa al Procés d'Adequació de les Activitats d'Incidència Ambiental de Catalunya (Llei 12/2006, del 27 de juliol)

Publicado enDOGC
Ámbito TerritorialNormativa de Cataluña
RangoLey

Aquesta llei respon a la necessitat d'introduir un conjunt de modificacions puntuals en la legislació vigent en matèria de medi ambient.

La llei s'estructura en cinc capítols: el primer capítol és dedicat a la modificació de la Llei 22/2003, del 4 de juliol, de protecció dels animals i de la Llei 3/1988, del 4 de març, de protecció dels animals; el segon, a la modificació de la Llei 12/1985, del 13 de juny, d'espais naturals; el tercer, a la modificació de la Llei 9/1995, del 27 de juliol, d'accés motoritzat al medi natural; el quart, a l'establiment d'una sèrie de mesures amb relació al procediment d'avaluació d'impacte ambiental de projectes; i el cinquè és dedicat a la modificació de la Llei 4/2004, de l'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental. En conjunt, aquesta llei conté vint-i-un articles, quatre disposicions addicionals, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i dues disposicions finals.

El capítol primer inclou mesures relatives a la protecció dels animals. En concret, es modifiquen preceptes relatius als animals de companyia en allò que afecta la definició d'abandonament i pèrdua d'aquests animals i la configuració del Registre general d'animals de companyia, que s'articula com a sistema únic de gestió integrat de les dades identificadores dels animals per a fer més efectiu el control i la prevenció de l'abandonament d'animals de companyia.

Amb l'objectiu de reduir el nombre d'abandonaments, s'estableix l'obligatorietat d'esterilitzar els animals de companyia que són objecte de comercialització o transacció, amb excepcions que s'han d'establir per reglament.

També amb relació als abandonaments, i tenint en compte que en alguns municipis hi pot haver dificultats importants per a complir el que estableix l'article 11.1 de la Llei 22/2003, es preveu que el Govern pugui atorgar una pròrroga d'una durada màxima d'un any als municipis que ho sol·licitin, si presenten un pla en què es comprometen a assolir els objectius en aquest període de temps.

L'aplicació de la Llei 22/2003 ha posat de manifest diverses llacunes en la tipificació de les infraccions, que es resolen per mitjà d'aquesta llei. Igualment, s'ha considerat que calia modificar la competència per a la imposició de les sancions relatives a la fauna salvatge autòctona. Així mateix, es defineixen les activitats d'educació ambiental com a substitutives de les multes pecuniàries, sota determinades condicions, i s'estableix la imposició de multes coercitives com a mesura dissuasiva complementària a la sanció. Les disposicions addicionals estableixen que el Govern ha d'aprovar i dotar pressupostàriament programes per a la conscienciació en matèria de protecció dels animals.

Pel que fa a les espècies de fauna salvatge protegides, es modifica el llistat annex de la Llei 22/2003, s'unifiquen les diferents normatives per les quals s'amplien o s'anul·len les espècies protegides, es dóna un valor econòmic actualitzat a totes les espècies de fauna protegida, es faculta el Govern per a modificar per decret el barem de valoració introduït i es fa més clara la regulació dels fringíl·lids, que actualment suscita una gran confusió jurídica.

Les altres modificacions que hi ha en el capítol primer són de caràcter divers, com les que fan referència a l'autorització de l'ús de coles en condicions molt especials per al control de petites quantitats d'ocells. En aquest sentit, es remet a un futur reglament la determinació de les espècies susceptibles de captura i les condicions i els requisits aplicables. La resta de modificacions recuperen preceptes de la Llei 3/1988, del 4 de març, de protecció dels animals, relatives a la captura del pinsà, els lliuraments d'exemplars a nuclis zoològics i altres centres, la modificació i ampliació del apartats 2 i 3 de l'article 30 de la llei esmentada i l'establiment del comís dels arts de caça o captura i dels instruments emprats, com a conseqüència accessòria a la comissió d'una infracció.

El capítol segon dóna resposta a la necessitat d'incorporar a la legislació catalana les figures de protecció de la natura recollides en la Directiva 92/423/CEE del Consell, del 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora salvatges, i en la Directiva 79/409/CEE del Consell, del 2 d'abril de 1979, relativa a la conservació dels ocells salvatges, establint un procediment per llur designació i proposta, i també llur inclusió en el Pla d'espais d'interès natural.

D'altra banda, es fan les previsions normatives necessàries per a homogeneïtzar i agilitar la composició i les característiques dels òrgans rectors i gestors dels espais naturals de protecció especial adscrits al departament competent en matèria de medi ambient.

El capítol tercer conté els articles relatius a l'accés motoritzat al medi natural. S'hi estableix la possibilitat d'atorgar autoritzacions excepcionals per a persones amb mobilitat reduïda i per a persones que segueixen programes de tecnificació i alt rendiment esportiu. Aquest capítol també es refereix a la composició de les comissions consultives d'accés motoritzat al medi natural, obertes a la participació d'altres entitats, institucions o agents socials afectats. Així mateix, es determina que per mitjà de l'inventari comarcal de camins i pistes forestals es pot autoritzar la circulació per pistes i camins forestals d'una amplada superior a quatre metres, si es justifica degudament.

El capítol quart inclou algunes mesures relatives al procediment d'avaluació d'impacte ambiental de projectes, necessàries i urgents per manca de legislació catalana en aquesta matèria, llevat de regulacions reglamentàries que han quedat molt desfasades arran de la modificació de les directives comunitàries i de la normativa bàsica estatal. D'una banda, s'atribueix la competència per a adoptar els acords i les decisions que estableix l'article 5.2 del Reial decret legislatiu 1302/1986, del 28 de juny, a la ponència ambiental a què fa referència la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental; i de l'altra, es fixa el termini en què s'ha d'adoptar la decisió sobre si un projecte dels previstos en l'annex 2 del Reial decret legislatiu 1302/1986, del 28 de juny, s'ha de sotmetre o no al procediment d'avaluació d'impacte ambiental; s'indica sumàriament la Finalment, en el capítol cinquè s'estableix una pròrroga d'un any perquè les activitats incloses en l'annex 2.2 de la Llei 3/1998 puguin fer llur procés d'adequació, el qual, segons la Llei 4/2004, ha d'haver finalitzat abans de l'1 de gener de 2007.

En les disposicions addicionals, entre altres qüestions, s'estableix un règim d'ajuts tècnics i econòmics perquè les corporacions locals puguin executar les tasques que els encomana la Llei 22/2003.

CAPÍTOL I Modificació de la Llei 22/2003, del 4 de juliol, de protecció dels animals, i de la Llei 3/1988, del 4 de març, de protecció dels animals Artículos 1 a 9
ARTICLE 1 Modificació de l'article 9 de la Llei 22/2003, relativa al control de poblacions d'animals
ARTICLE 2 Modificacions dels articles 3, 17 i 30 de la Llei 22/2003, relatives a l'abandonament d'animals
ARTICLE 3 Modificació de l'article 6 de la Llei 22/2003, relativa a prohibicions
ARTICLE 4 Modificacions dels articles 13, 14 i 15 de la Llei 22/2003, relatives al Registre general d'animals de companyia
ARTICLE 5 Modificacions dels articles 26, 30, 31 i 34 de la Llei 22/2003, addició d'un article a la Llei 22/2003 i modificació de l'article 21 de la Llei 3/1988, relatives a la fauna salvatge
ARTICLE 6 Modificacions dels articles 30, 31, 32, 37 i 38 de la Llei 22/2003, relatives al règim sancionador
ARTICLE 7 Modificació de la disposició addicional sisena de la Llei 22/2003
ARTICLE 8 Addició d'una disposició addicional a la Llei 22/2003
ARTICLE 9 Modificació de l'annex de la Llei 22/2003
CAPÍTOL II Modificació de la Llei 12/1985, del 13 de juny, d'espais naturals Artículos 10 a 12
ARTICLE 10 Addició d'un apartat a l'article 16

S'afegeix un apartat, el 4, a l'article 16 de la Llei 12/1985, amb el text següent:

4. La declaració com a zona especial de conservació (ZEC) o com a zona de protecció especial per als ocells (ZEPA) implica la inclusió automàtica en el Pla d'espais d'interès natural.

ARTICLE 11 Addició d'un capítol

S'afegeix un capítol, el IV bis, a la Llei 12/1985, amb el text següent:

"Capítol IV bis. Zones especials de conservació i zones de protecció especial per als ocells

"Article 34 bis. Zones especials de conservació

"1. Són zones especials de conservació (ZEC) els espais on hi ha hàbitats naturals d'interès comunitari i hàbitats d'espècies d'interès comunitari en els quals s'ha de garantir el manteniment o el restabliment, en un estat de conservació favorable, dels hàbitats naturals i de les poblacions de les espècies per a les quals s'ha designat el lloc.

"2. Les zones especials de conservació (ZEC) són declarades pel Govern, amb la selecció prèvia com a llocs d'importància comunitària per la Comissió Europea, d'acord amb el que estableix la Directiva 92/43/CEE del Consell, del 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora salvatges.

"3. L'elaboració i la tramitació de la proposta d'espais perquè siguin seleccionats per la Comissió Europea com a llocs d'importància comunitària correspon al departament competent en matèria de medi ambient. En la tramitació cal sol·licitar un informe del departament competent en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca i dels altres departaments i organismes afectats per la proposta i s'ha de donar audiència a les corporacions locals interessades i als propietaris afectats. Una vegada instruït l'expedient, s'ha d'elevar al Govern perquè aprovi la proposta.

"Article 34 ter. Zones de protecció especial per als ocells

"1. Són zones de protecció especial per als ocells (ZEPA) els espais on hi ha espècies de les incloses en l'annex I de la Directiva 79/409/CEE, del Consell, del 2 d'abril de 1979, relativa a la conservació dels ocells salvatges, i espècies migratòries no incloses en el dit annex però que arriben regularment. En aquests espais s'han d'aplicar mesures de conservació especials per a assegurar la supervivència i la reproducció de les espècies d'ocells en llur àrea de distribució.

2. El Govern, d'acord amb el procediment establert per l'article 34 bis.3, ha de declarar zones de protecció especial per als ocells (ZEPA) els territoris més adequats en nombre i en superfície per a la conservació de les espècies d'ocells indicades en l'apartat 1. En el cas de les espècies migratòries s'han de tenir en compte les necessitats de protecció de llurs àrees de reproducció, muda i hivernada i llurs zones de descans, i s'ha d'atorgar una importància especial a les zones humides, molt especialment a les declarades d'importància internacional.

ARTICLE 12 Addició d'una disposició addicional

S'afegeix una disposició addicional, la quarta, a la Llei 12/1985, amb el text següent:

"Quarta

"1. Amb relació als òrgans rectors dels espais naturals de protecció especial adscrits al departament competent en matèria de medi ambient i de l'Àrea Protegida de les Illes Medes, s'estableix el següent:

"a) La denominació, les funcions, les atribucions, la composició i el funcionament dels òrgans rectors s'han d'establir per decret a proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria de medi ambient.

"b) El nomenament dels membres designats per a formar part dels òrgans rectors es fa per resolució del conseller o consellera del departament competent en matèria de medi ambient.

"2. La definició de l'estructura, la composició i les funcions dels òrgans gestors dels espais naturals de protecció especial adscrits al departament competent en matèria de medi ambient i de l'Àrea Protegida de les Illes Medes s'ha d'establir per decret a proposta del conseller o consellera del dit departament.

CAPÍTOL III Modificació de la Llei 9/1995, del 27 de juliol, d'accés motoritzat al medi natural Artículos 13 a 17
ARTICLE 13 Modificació de la disposició addicional tercera

Es modifica la disposició addicional tercera de la Llei 9/1995, que resta redactada de la manera següent:

"Tercera

Es crea a cada comarca una comissió consultiva d'accés motoritzat al medi natural formada per representants dels departaments implicats, del consell comarcal, dels ajuntaments, dels propietaris afectats, per mitjà de les organitzacions professionals agràries, forestals i sectorials, i també d'altres entitats, institucions o agents socials afectats, amb la finalitat d'informar de les limitacions i les prohibicions a què es refereix l'article 8.2, del catàleg de circuits i el calendari de proves a què es refereix l'article 23 i de l'inventari comarcal de camins a què es refereix l'article 11.

ARTICLE 14 Modificació de l'article 6

Es modifica l'apartat 2 de l'article 6 de la Llei 9/1995, del 27 de juliol, que resta redactat de la manera següent:

2. En els espais inclosos en el Pla d'espais d'interès natural no declarats de protecció especial i en els terrenys forestals, s'autoritza la circulació per les pistes i els camins forestals pavimentats o d'amplada igual o superior a quatre metres, i també pels vials pavimentats i pels camins autoritzats d'una manera expressa. Aquestes autoritzacions han d'ésser degudament justificades i incorporades a l'inventari comarcal de camins i pistes forestals corresponent.

ARTICLE 15 Addició d'una disposició addicional

S'afegeix una disposició addicional, la quarta, a la Llei 9/1995, amb el text següent:

"Quarta

Les persones amb discapacitat que tinguin la mobilitat reduïda poden disposar d'autoritzacions específiques per a facilitar-los l'accés al medi natural. Aquestes autoritzacions poden comportar l'exempció de determinades limitacions de les establertes pels articles 6 i 7, per a aquestes persones i per als acompanyants que siguin necessaris. Les persones incloses en els programes de tecnificació i alt rendiment esportiu de Catalunya, acreditades per la direcció del Consell Català de l'Esport, disposen d'autoritzacions específiques per al lliure accés al medi natural no objecte de protecció especial, amb l'única finalitat que puguin practicar llurs activitats esportives.

ARTICLE 16 Addició d'una disposició addicional

S'afegeix una disposició addicional, la cinquena, a la Llei 9/1995, amb el text següent:

"Cinquena

El Govern ha de dotar de recursos suficients la partida pressupostària corresponent per atendre les obligacions que es deriven de la disposició transitòria segona.

ARTICLE 17 Addició d'una disposició addicional

S'afegeix una disposició addicional, la sisena, a la Llei 9/1995, amb el text següent:

"Sisena

S'estableix el termini d'un any perquè els consells comarcals incorporin als inventaris comarcals de camins i pistes forestals les autoritzacions o les limitacions establertes per l'article 6.2.

CAPÍTOL IV Mesures sobre el procediment d'avaluació d'impacte ambiental de projectes Artículos 18 a 20
ARTICLE 18 Òrgan ambiental
 1. Als efectes del que estableix l'article 11.2 de la Llei 21/2013, del 9 de desembre, d'avaluació ambiental, en l'àmbit territorial de Catalunya l'òrgan ambiental pels projectes i instal·lacions previstos en els annexos de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, és la ponència ambiental establerta per l'article 14 d'aquesta llei, excepte per als supòsits establerts pel Decret 147/2009, del 22 de setembre, pel qual es regulen els procediments administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya, en què l'òrgan ambiental és la ponència ambiental establerta per aquest decret.

 2. Als efectes del que estableix l'article 11.2 de la Llei 21/2013, del 9 de desembre, d'avaluació ambiental, en l'àmbit territorial de Catalunya l'òrgan ambiental per als projectes i instal·lacions no previstos en els annexos de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, és la direcció general del departament competent en matèria de medi ambient que exerceixi les funcions relatives a l'avaluació d'impacte ambiental en projectes d'infraestructures.

 3. Als efectes del que estableix l'article 52.1 de la Llei 21/2013, del 9 de desembre, d'avaluació ambiental, en l'àmbit territorial de Catalunya correspon a l'òrgan ambiental competent en l'avaluació d'impacte ambiental el seguiment del compliment de la declaració d'impacte ambiental o de l'informe d'impacte ambiental.

 4. Als efectes del que estableix l'article 53 de la Llei 21/2013, del 9 de desembre, d'avaluació ambiental, en l'àmbit territorial de Catalunya correspon a l'òrgan ambiental competent en l'avaluació d'impacte ambiental la potestat sancionadora.

 5. En el cas de projectes i instal·lacions que estan dins de l'àmbit d'aplicació de la Llei 21/2013 que, de conformitat amb la normativa vigent, no requereixen una autorització expressa ni la presentació d'una declaració responsable o una comunicació prèvia, les funcions atribuïdes per la Llei a l'òrgan substantiu corresponen a l'òrgan ambiental competent en l'avaluació d'impacte ambiental.

ARTICLE 19 Decisió sobre l'aplicació del procediment d'avaluació d'impacte ambiental
 1. La decisió sobre si un projecte dels previstos en l'annex 2 del Reial decret legislatiu 1302/1986, del 28 de juny, d'avaluació d'impacte ambiental, s'ha de sotmetre al procediment d'avaluació d'impacte ambiental s'ha de prendre en el termini d'un mes, a comptar de la presentació de la 2. La decisió que determina que un projecte dels descrits en l'apartat 1 s'ha de sotmetre al procediment d'avaluació d'impacte ambiental ha d'especificar quin ha d'ésser l'abast i el grau d'especificació de l'estudi d'impacte ambiental.

ARTICLE 20 Declaració d'impacte ambiental

En els projectes sotmesos al procediment d'avaluació d'impacte ambiental que estan subjectes a autorització o llicència ambiental amb informe de la ponència ambiental, la declaració d'aquest impacte s'inclou en la proposta de resolució d'autorització o en l'informe corresponents. En la resta de projectes sotmesos al procediment d'avaluació d'impacte ambiental, la declaració s'ha de formular en el termini de quatre mesos, a comptar de la presentació de la

CAPÍTOL V Modificació de la Llei 4/2004, de l'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental Artículo 21
ARTICLE 21 Modificació de l'article 2 de la Llei 4/2004

Es modifica la lletra b de l'article 2 de la Llei 4/2004, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, que resta redactada de la manera següent:

b) El procés d'adequació ha de finalitzar abans de l'1 de gener de 2007, llevat del cas de les activitats de l'annex 2.2, per a les quals el procés d'adequació ha de finalitzar abans de l'1 de gener de 2008.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA Suport als ens locals

[No vigent]

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA Recollida d'animals exòtics

[No vigent]

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA Pròrroga en l'aplicació de l'article 11.1 de la Llei 22/2003 en determinats casos

[No vigent]

DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA Dotació econòmica de programes de reeducació i conscienciació

[No vigent]

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Mentre no s'estableixin per decret les característiques dels òrgans rectors dels espais naturals de protecció especial i de l'Àrea Protegida de les Illes Medes a què fa referència la disposició addicional quarta de la Llei 12/1985, del 13 de juny, d'espais naturals, dictada per la present llei, es continuen aplicant les disposicions que actualment els regulen.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Resten derogades les normes que contradiuen el que disposa aquesta llei, i, expressament, els articles següents:

 1. L'article 18 i l'apartat 2 de l'article 22 de la Llei 3/1988, del 4 de març, de protecció dels animals.

 2. L'article 9 de la Llei 7/1988, del 30 de març, de reclassificació del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

 3. Els articles 2 i 3 de la Llei 22/1990, del 28 de desembre, de modificació parcial dels límits de la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

 4. Els articles 6 i 7 de la Llei 21/1983, del 28 d'octubre, de declaració de paratges naturals d'interès nacional i de reserves integrals zoològiques i botàniques dels aiguamolls de l'Empordà.

 5. Els articles 13 i 14 de la Llei 4/1998, del 12 de març, de protecció de Cap de Creus.

 6. L'article 6.1 de la Llei 2/1982, del 3 de març, de protecció de la zona volcànica de la Garrotxa.

 7. L'article 6 de la Llei 19/1990, del 10 de desembre, de conservació de la flora i la fauna del fons marí de les illes Medes.

 8. Els apartats 2 i 3 de l'article 3 de la Llei 3/1986, del 10 de març, que declara paratge natural d'interès nacional els terrenys del vessant sud del massís de l'Albera.

 9. Els apartats 2, 3 i 4 de l'article 3 de la Llei 25/2003, del 4 de juliol, que declara paratge natural d'interès nacional la finca Pinya de Rosa, al terme municipal de Blanes (Selva)

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA Autorització de refosa de legislació sobre protecció dels animals
DISPOSICIÓ FINAL SEGONA Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR