ORDRE GRI/82/2014, de 14 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores del Premi Participa a l'Escola i s'obre la convocatòria per a l'any 2014.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Governació i Relacions Institucionals
Rango de LeyOrdre

D’acord amb el Decret 184/2013, de 25 de juny, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals, correspon a aquest Departament, entre d’altres, la funció de fomentar els valors i les pràctiques de participació ciutadana que enriqueixen la qualitat de la vida democràtica i promoure la formació, la innovació i la recerca en matèria de participació ciutadana i qualitat democràtica.

Amb aquest guardó el Departament de Governació i Relacions Institucionals vol reconèixer la tasca de les comunitats educatives a l’hora de cercar fórmules per animar els i les alumnes a fer seva l’escola i premiar les experiències i/o treballs que fomentin la participació a l’escola i la pràctica i l’aprenentatge dels valors democràtics.

Amb la finalitat de facilitar a les escoles que puguin preveure en la seva planificació noves experiències que fomentin la participació ciutadana en l’àmbit escolar o la pràctica o l’aprenentatge de valors democràtics a l’escola i que, a més, disposin de temps suficient per dur a terme aquestes experiències, es preveu que les convocatòries del premi tinguin caràcter anual, d’acord amb la disponibilitat pressupostària.

Atès el que estableix el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei esmentada, a proposta del director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament, i en ús de les facultats que em confereix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores del Premi Participa a l’Escola, que consten en l’annex d’aquesta Ordre.

Article 2

Obrir la convocatòria del Premi Participa a l’Escola per a l’any 2014.

Els projectes o accions han d’haver estat desenvolupats durant el curs escolar 2013-2014.

Article 3

L’import destinat a l’atorgament d’aquest premi és de 5.500 euros amb càrrec a les partides pressupostàries GO08D/448000100/1310/0000 i GO08D/470000100/1310/0000 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2014.

El centre guanyador del premi, rebrà un diploma de reconeixement pel projecte o acció desenvolupat i un import màxim de 5.500 euros.

Article 4

4.1 Les candidatures s’han de presentar mitjançant el model de sol·licitud normalitzat en el lloc i de la manera que indiquen les bases reguladores.

4.2 Les sol·licituds s’han d’adreçar a la Subdirecció General de Relacions Institucionals i de Foment de la Qualitat Democràtica o, si s’escau, a l’òrgan que la substitueixi.

4.3 El termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre en el DOGC i finalitza el 31 de juliol de 2014.

Article 5

5.1 La Subdirecció General de Relacions Institucionals i de Foment de la Qualitat Democràtica o, si s’escau, l’òrgan que la substitueixi, actua com a òrgan instructor del Premi Participa a l’Escola.

5.2 L’òrgan competent per resoldre és la persona titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

5.3 Per avaluar les candidatures presentades es constitueix un jurat format per set persones, nomenades per la persona titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

5.4 El termini màxim per resoldre serà de quatre mesos a comptar de la data de finalització del termini per presentar les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, la sol·licitud s’entendrà desestimada.

5.5 El veredicte del jurat es farà públic a través de la pàgina web del Departament de Governació i Relacions Institucionals i es publicarà en el DOGC. La notificació de la resolució s’efectuarà individualment a les persones interessades d’acord amb els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 6

Aquesta Ordre deroga l’Ordre GRI/153/2012, de 6 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores del Premi Participa a l’Escola.

Article 7

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el DOGC.

Contra l’acte de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, i les bases reguladores, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de la data de publicació en el DOGC.

Amb caràcter previ, contra l’acte de convocatòria, les persones interessades poden interposar recurs de reposició davant la persona titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, en el termini d’un mes a comptar de la publicació en el DOGC.

Barcelona, 14 de març de 2014

Joana Ortega i Alemany

Vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals

Annex

Bases reguladores del Premi Participa a l’Escola

-1 Objecte

Aquestes bases tenen per objecte regular el Premi Participa a l’Escola.

L’objecte d’aquest guardó és premiar les experiències de participació o de foment dels valors democràtics a l’escola, dutes a terme durant el curs acadèmic corresponent a l’any de la convocatòria.

-2 Destinataris

Els destinataris del Premi Participa a l’Escola són els centres de primària o secundària ubicats en territori català que hagin dut a terme una...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR